Thời khóa biểu số 4 - Năm học 2021-2022. Áp dụng từ ngày 22-11-2021