Thời khóa biểu số 3 - Năm học 2021-2022. Áp dụng từ ngày 25-10-2021