Thời khóa biểu số 1 - HỌC TRỰC TUYẾN - Năm học 2021-2022. Áp dụng từ ngày 20/09/2021