Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Ma trận KT 15 và 45 phút môn Toán GT K12 chương I

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Giải tích   12 NÂNG CAO- TUẦN 7- HK I-NĂM 2019-2020

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi Tổng điểm
1 2 3  
TL TL TL  
Xét chiều biến thiên và tìm cực trị của hàm số

Câu 1

3,0

     

3,0

Tìm giá trị lớn nhất , giá tri nhỏ nhất  

Câu 2

4,0

   

4,0

Tìm cực trị của hàm số có chứa căn bậc 2    

Câu 3

3,0

  3,0
  3,0 4,0 3,0   10,0

                       MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT  chương I   MÔN: GIẢI TÍCH  12 -2019

Chủ đề Hình thức Cấp độ tư duy Tổng

1.Tính đơn điệu của hàm số

-Nắm chắc định nghĩa hàm số đồng biến

- Phương pháp khảo sát tính đơn điệu của hàm số.

- Điều kiện để hàm số dơn điệu trên R

NB TH VDT VDC

TN

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

7 câu TN

(28%)

  2 2 2 1  

2.Cực trị của hàm số

-Nắm vững khái niệm cực trị của hàm số.

- Điều kiện cần để ựhàm số có cực trị.

- Điều kiện đủ để hàm số có cực trị.

- Dịnh tham số để hàm số có cực trị.

TN

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Câu 12

Câu 13

 

6 câu TN

(24%)

)

TL 2 1 3  

3.Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất

-Hiểu định nghĩa về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.

- Phương pháp tìm GTLN-GTNN của hàm số.

TN

Câu 14

Câu 15

Câu 16

Câu 17

Câu 18

Câu 19

6 câu TN

(24%)

  2 2 1 1

4.Tiệm cận

-Nắm vững định nghĩa tiệm cận đứng và tiệm cận ngang.

-Phương pháp tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang.

- Định tham số để hàm số có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang.

TN

Câu 20

Câu 21

Câu 22

Câu 23

Câu 24

Câu 25

6 câu TN

(24%)

  2 2 1 1
Cộng  

8 TN

32%

7 TN

(28%)

 

7 TN

(28%)

 

3TN

(12%)

 

25 TN

10,0 điểm

(100%)

 

Đề cương ôn tập KT 45 phút môn Toán ĐS K10 chương I

https://drive.google.com/file/d/1Z79zgFMZ1goNP3FwAX0Is6Yg_OR9XpXD/view?usp=sharing

Đề cương ôn tập môn toán HKII 11A 2018-2019

https://drive.google.com/file/d/1iSU5jDuW19ac6u-kcHLsC-il1oRWvkOT/view?usp=sharing

Ma trận KT 15 và 45 phút môn Toán ĐS K10 chương I

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 (15 PHÚT) (NÂNG CAO)

CHƯƠNG I: Năm học 2019-2020

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi Tổng điểm
1 2 3 4
TL TL TL TL

TẬP HỢP

Câu 1a)

2

Câu 1b)

3

   

5

CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP

Câu 2a

2

Câu 2a

2

Câu 2b

1,0

 

5

           

Tổng số

4

5

1

 

10.0

--------------------------------------------------------

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT  chương I   MÔN: ĐẠI SỐ 10 –Năm học 2019-2020

Chủ đề Hình thức Cấp độ tư duy Tổng

1.Mệnh đề - mệnh đề chứa biến

-Nắm chắc khái niệm mệnh đề, mệnh đề chứa biến.

-Xét tính đúng, sai của MĐ và tìm giá trị của biến để MĐ chứa biến đúng(sai).

-Lập MĐ phủ định của các mệnh đề.

-Viết và phát biểu các MĐ chứa kí hiệu , và xét tính đúng sai.

NB TH VDT VDC
 

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

8 câu TN

(32,94%)

1 TL

(10%)

-Lập MĐ phủ định của các MĐ chứa kí hiệu ,. TL   Câu 18      
    3 3 2 1  

2.Áp dụng MĐ  vào suy luận TH

-Xét tính đúng, sai của MĐ kéo theo.

-Phát biểu MĐ có sử dụng “điều kiện cần”, “điều kiện đủ”.

TN  

Câu 9

Câu 10  

2 câu TN

(8,23%)

1TL

(10%)

-Chứng minh phản chứng TL       Câu 19
      1 1 1

3.Tập hợp

-Hiểu khái niệm về tập hợp.

-Liệt kê được các phần tử của TH hoặc nêu tính chất đặc trưng của các phần tử.

-Tập hợp con, thực hiện các phép toán trên TH.

-Viết một TH dưới dạng TH con của tập  và thực hiện các phép toán trên các TH con của .

TN

Câu 11

Câu 12

Câu 15

Câu 13

Câu 14

Câu 16

Câu 17

 

7 câu TN

(28,83%)

1 TL

(10%)

Nêu tính chất đặc trưng của các phần tử TL     Câu 20  
    3 3 2  
Cộng  

6 TN

24,7%

6 TN

(24,7%)

1TL

1,0 điểm

(10%)

4TN

(16,4%)

1TL

1,0 điểm

(10%)

1TN

(4,%)

1TL

1,0 điểm

(10%)

17 TN

7,0 điểm

(70%)

3 TL

3,0 điểm

(30%)

 

 

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc