Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Đề cương ôn tập KT 45 phút môn Toán GT 12A tuần 11.

https://drive.google.com/file/d/1GUlPWXReszkO6yKQimTHrQ8SlattcC3m/view?usp=sharing

Ma trận KT 15 và 45 phút môn Toán GT 12A tuần 10 và 11.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Giải tích   12 NÂNG CAO- TUẦN10.- HK I-NĂM 2019-2020

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi Tổng điểm
1 2 3  
TL TL TL  
Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Câu 1

4,0

     

4,0

Viết phương trình tiếp tuyến vơi đồ thi tại một điểm  

Câu 2

3,0

   

3,0

Tìm tham số m để một đường thẳng cắt đồ thị hàm số    

Câu 3

3,0

  3,0
  4,0 3,0 3,0   10,0

                       MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT  chương I   MÔN:  GIẢI TÍCH 12A - 2019

Chủ đề Hình thức Cấp độ tư duy Tổng
NB TH VDT VDC

1, Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

- Nắm vững mối liên hệ giữa tính đồng biến nghịch biến của một hàm số và dấu đạo hàm cấp 1 của nó.

- Biết xét tính đơn điệu của hàm số

- Tìm điều kiện của tham số để hàm số đơn đệu.

TN

Câu 1

Câu 2

Câu 3

 

3 câu TN

(12%)

2.Cực trị của hàm số

- Biết các khái niệm điểm cực đại, điểm cực tiểu, điểm cực trị của hàm số.

- Biết các điều kiện đủ để hàm số có cực trị.

-Tìm điều kiện của tham số để hàm số có cực trị, không có cực trị.

- Tìm điều kiện để hàm số đạt cực trị tại một điểm

TN

Câu 4

Câu 5

 

Câu 6

3 câu TN

(12%)

3.Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

-Biết được khái niệm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một tâp hợp số.

-Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trên một khoảng, một đoạn.

-Tìm điều kiện để hàm số đạt giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhât

TN

Câu 7

Câu 8

Câu 9

 

3 câu TN

(12%)

4.Đường tiệm cận

- Khái niệm đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

- Tìm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

 

Câu 10

Câu 11

Câu 12

 

3 câu TN

(12%)

5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Nhận dạng đồ thị hàm số  bậc 3, bậc bốn trùng phương ,phân thức hữu tỉ bậc nhất/ bậc nhất.

- Vận dụng đồ thị để giải các bài toán liên quan.

 

  Câu 13

Câu 14

Câu 15

Câu 16

Câu 19

Câu 20

Câu 22

Câu 17

Câu 21

Câu 23

Câu 24

Câu 18

Câu 25

13 câu TN

(52%)

Cộng  

7 TN

28%

8 TN

32%

7 TN

28%

3TN

12%

25 TN

10,0 điểm

 

Ma trận KT 15 và 45 phút môn Toán ĐS 11A chương I

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 phút CHƯƠNG I :Năm học 2019-2020

MÔN: ĐS KHỐI 11A

Chủ đề - Mạch kiến thức kỹ năng Mức độ nhận thức- Hình thức câu hỏi Tổng
1 2 3 4
TL TL TL TL
PTLG Cơ bản

Câu

     

PTLG đơn giản  

Câu 2

4 đ

   

4 đ

Xét tính chẵn lẻ hoặc tìm GTLN, GTNN của hàm số.

   

Câu 3

1 đ

Câu 3

1 đ

2

Tổng

4 đ

4 đ

1 đ

10 đ

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 11A

CHƯƠNG 1 - LƯỢNG GIÁC – NH 2019 - 2020

Chủ đề Hình thức Cấp độ tư duy Tổng
NB TH VDT VDC

1. Hàm số lượng giác

- Biết tìm tập xác định của hàm số lượng giác.

TN Câu 1 Câu 2    

8 câu TN

(32,94%)

- Biết cách xác định tính chẵn, lẻ của hàm số lượng giác. TN   Câu 3 Câu 4 Câu 5  
- Tính giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác. TN   Câu 6 Câu 7 Câu 8
    2 3 2 1  

2. Phương trình lượng giác cơ bản

- Nắm được điều kiện của m để phương trình ; có nghiệm.

TN   Câu 9    

4 câu TN

(16,47%)

1TL

(10%)

- Biết cách giải phương trình lượng giác cơ bản (đưa về số đo độ). TN Câu 10      
- Biết cách giải phương trình lượng giác cơ bản (số đo radian).

TN

TL

Câu 11

Câu 18

     
- Giải phương trình lượng giác cơ bản trong khoảng, đoạn cho trước       Câu 12  
    2 1 1 0  

3. Một số phương trình lượng giác thường gặp

- Biết cách giải phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác, giải pt .

TN

TL

Câu 13

Câu 15

Câu 19

   

3 câu TN

(12,35%)

1 TL

(10%)

- Phương trình đưa về phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác.      

Câu 14

 
    1 2 1    

4. Phương trình lượng giác khác

- Dùng công thức hạ bậc đưa về phương trình lượng giác thường gặp.

- Biến đổi đưa về phương trình tích.

- Sử dụng các công thức lượng giác để đưa về phương trình lượng giác cơ bản.

TN

TL

   

Câu 16

Câu 17

Câu 20

2 câu TN

(8,23%)

1 TL

(10%)

    0 0 2 1  
Cộng  

5 TN

20,59%

1TL

1,0 điểm

(10%)

5 TN

20,59%

1TL

1,0 điểm

(10%)

6TN

24,71%

 

1TN

4,12%

1TL

1,0 điểm

(10%)

17 TN

7,0 đ (70%)

3 TL

3,0 đ (30%)

Đề cương ôn tập KT 45 phút môn Toán ĐS 11A chương I

https://drive.google.com/file/d/1g69JKwdnRl5HbM02fvmsv0QxE12ibZ-p/view?usp=sharing

Đề cương ôn tập KT 45 phút môn Toán GT K12 chương I

https://drive.google.com/file/d/1KGLOYrYRd9UZHSX1XtktDyszQqHq-1OW/view?usp=sharing

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc