Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Ma trận KT 15 phút và 45 phút môn Toán ĐS K10 tuần 13 và 14

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 (15 PHÚT)

CHƯƠNG II: Nămhọc 2019-2020

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức – Hình thức câu hỏi Tổng điểm
1 2 3 4
TL TL TL TL

Khảo sát và vẽ (P)

Câu 1

2

Câu 1              

3

   

5

Tìm tập xác định và xét tính chẳn , lẻ

Câu 2

                   1

Câu 2

                   2

Câu 2

2

 

5

Tổngsố

           3.0

           5.0

           2

 

10.0

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2 – LỚP 10

ĐẠI SỐ – CHƯƠNG 2&3 – NH 2019 - 2020

Chủ đề Hình thức Cấp độ tư duy Tổng
NB TH VDT VDC

1. Đại cương về hàm số

- Tìm tập xác định của hàm số

- Xét tính chẵn lẻ của hàm số

TN Câu 1   Câu 2  

4 câu TN

(16,47%)

Câu 3   Câu 4  
  2 1 2 0

2. Hàm số bậc nhất

- Xét tính biến thiên của hàm số bậc nhất

-Vị trí tương đối của hai đường thẳng

TN   Câu 5    

3 câu TN

(12,35%)

Câu 6 Câu 7    
  1 2 0 0

3. Hàm số bậc hai

- Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc hai

- Xác định Parabol

TN Câu 8      

2   câu TN

(8,24%)

1 TL

(10%)

    Câu 9  
TL   Câu 18    
  1 1 1 0

4. Đại cương về phương trình

- Phương trình tương đương, phương trình hệ quả

TN Câu 10      

1 câu TN

(4,12%)

  1 0 0 0 1

5. Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn

- Giải và biện luận pt

- Giải và biện luận pt

- Ứng dụng định lý Viet

TN Câu 11 Câu 12    

4 câu TN

(16,47%)

2 TL

(20%)

       
  Câu 13   Câu 14
TL   Câu 19   Câu 20
  1 3   2

6. Một số phương trình quy về phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn

- Giải phương trình

- Giải phương trình

- Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu

TN   Câu 15    

3 câu TN

(12,35%)

  Câu 16    
    Câu 17  
  0 2 1 0
Cộng  

6 TN

24,71%

 

6 TN

24,71%

2TL

2,0 điểm

(20%)

4 TN

16,47%

 

1TN

4,12%

1TL

1,0 điểm

(10%)

17 TN

7,0 đ (70%)

3 TL

3,0 đ (30%)

 

 

 

Đề cương ôn tập KT 45 phút môn Toán HH K12 tuần 14

https://drive.google.com/file/d/1FOAaa32z5pSMCOxDp1Xvt9SWPJgnhfaI/view?usp=sharing

Đề cương ôn tập KT 45 phút môn Toán ĐS 11A tuần 13

https://drive.google.com/file/d/1GPtnJPv_NlefSteVE1iepWeMHqnSOk44/view?usp=sharing

Ma trận KT 15 phút và 45 phút môn Toán HH K12 tuần 13 và 14

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Hình Học   12 NÂNG CAO- TUẦN 11- HK I-NĂM 2019-2020

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi Tổng điểm
1 2 3  
TL TL TL  
Chứng minh hai đường thẳng vuông góc

Câu 1

3,0

     

3,0

Tìm góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

 

Câu 2

3,0

   

3,0

Tìm thể tích của khối chóp    

Câu 3

4,0

  4,0
  3,0 3,0 4,0   10,0

 

                       MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT chương I   MÔN: hình 12A tuần 14/ 2019

Chủ đề Hình thức Cấp độ tư duy Tổng

1. Khái niệm vè khối đa diện

   Khối đa diện lồi - đều

- Nhận biết được các khối đa diện .biết cách phân chia một khối đa diện thành các khối đa diện nhỏ hơn.

- Nhận biết được các khối đa diện. So sánh được khối đa diện bằng nhau.  

- Hình dung trực quan về năm loại khối đa diện đều .

NB TH VDT VDC

TN

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

   

5 câu TN

(20%)

  3 2      

2. Quan hệ vuông góc

- Chứng minh đường thẳng vuông góc đường thẳng, đường thẳng vuông góc mặt phẳng, mặt phẳng vuông góc mặt phẳng,

TN

Câu 6

Câu 7

Câu 8

 

3 câu TN

(12%)

  1 1 1  

Tính Góc - Tính khoảng cách

Nắm chắc phương pháp tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, góc giữa mặt phẳng và măt phẳng.

Tính được khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng , Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.

TN

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Câu 12

Câu 13

 

5 câu TN

(20%)

  2 2 1  

4, Thể tích khối chóp

Thể tích khối lăng trụ

Tính được thể tích khối chóp và khối lăng trụ.

TN

Câu 14

Câu 15

Câu 20

Câu 21

Câu 16

Câu 17

Câu 22

Câu 23

Câu 18

Câu 24

Câu 19

Câu 25

12 câu TN

(48%)

  4 4 2 2
Cộng  

10 TN

40%

9 TN

(36%)

 

4 TN

(16%)

 

2TN

(8%)

 

25 TN

10,0 điểm

(100%)

 

 

 

 

Ma trận KT 15 phút và 45 phút môn Toán ĐS 11A tuần 12 và 13

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 phút GIỮA CHƯƠNG II

MÔN: ĐS KHỐI 11A   2019-2020

Chủ đề - Mạch kiến thức kỹ năng Mức độ nhận thức- Hình thức câu hỏi Tổng
1 2 3 4
TL TL TL TL
Chỉnh hợp-Tổ hợp

Câu 1

2 đ

Câu 1

2 đ

Câu 2

Câu 2

7 đ

Nhị thức Niu ton  

Câu 2

2 đ

Câu 2

1 đ

 

        

           3 đ

Tổng

2 đ

4 đ

3 đ

10 đ

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT  chương II

MÔN:  ĐẠI SỐ  11A   2019-2020

Chủ đề Hình thức Cấp độ tư duy Tổng
NB TH VDT VDC

1, Quy tắc đếm

- Biết quy tắc cộng

- Biết quy tắc nhân.

- Phối kết hợp giữa quy tắc cộng và quy tắc nhân.

TN Câu 1

Câu 2

   

5 câu TN

(20,59%)

1TL

(10%)

  Câu 4    
Câu 3 Câu 5    
       
TL Câu 18        
  3 3      

2. Hoán vị-Chỉnh hợp-Tổ hợp

- Biết các khái niệm  hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp.

- Biết tính số hoán vị, số chỉnh hợp chaập k của n phần tử, số tổ hợp chaập k của n phần tử.

- Biết kết hợp các quy tắc cộng, quy tắc nhân và các khái niệm  hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp để giải toán.

TN

Câu 8

Câu 9

Câu 6

Câu 7

Câu 10

Câu 11

Câu 12

7 câu TN

(22,82%)

1TL

(10%)

TL   Câu 19    
  2 3 2 1  

3.Nhị thức Newton

-Biết được công thức khai triển nhị Neuton.

-Tìm số  hạng tổng quát, số hạng thứ k , số hạng chính giữa trong khai triển.

- Tính tổng có chứa số tổ hợp

TN

 

Câu 13 Câu 14

 Câu 15

Câu 16

Câu 17

 

5 câu TN

(20,59%

%)

1 TL

(10%)

TL       Câu 20  
  2 1 2    
Cộng  

6 TN

24,8%

1TL

1,0 điểm

(10%)

6 TN

24,8%

1TL

1,0 điểm

(10%)

4 TN

16,3%

 

1TN

4,1%

1TL

1,0 điểm

(10%)

17 TN

7,0 đ (70%)

3 TL

3,0 đ (30%)

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc