Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Ma trận đề KT 15 và 45 phút môn toán ĐS K11 Chương III

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Giải tích11 NÂNG CAO – HK2   Năm học 2019 – 2020

           Chủ đề - Mạch kiến thức kỹ năng Mức độ nhận thức- Hình thức câu hỏi Tổng
1 2 3 4
TL TL TL TL
Cấp số cô5ng

Câu 1

3,0

Câu 1

3,0

   

6,0

   Cấp số cộng

Câu 2

1,0

Câu 2

1,0

   

2,0

Kết hợp 2 cấp số    

Câu 2

1,0

Câu 2

1,0

         2,0

Tổng

4,0

4,0

1,0

1,0

10,0

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 11A Năm học 2019-2020

CHƯƠNG III: DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

 

Chủ đề

Chuẩn KTKN

 

Hình thức

 

Cấp độ tư duy Cộng
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao

1. Phương pháp quy nạp toán học

- Biết chứng minh mệnh đề chứa biến A(n) đúng, " nÎN*, bằng phương pháp qui nạp Toán học

TL Câu 18      

1 TL

(10%)

2. Dãy số

- Các cách cho dãy số, công thức về số hạng tổng quát của dãy số

- Dãy số tăng, dãy số giảm

- Dãy số bị chặn

TN

 

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5  

5 TN

(20,58%)

3. Cấp số cộng

- Xác định, chứng minh một dãy số là cấp số cộng

- Tính các yếu tố u1; d; un; n; Sn của cấp số cộng

- Tìm điều kiện để một dãy số là cấp số cộng

- Tìm các số hạng của một cấp số cộng

TN

 

 

Câu 6

Câu 7

Câu 8 Câu 9

Câu 10 Câu 11

6 TN (24,71%)

1TL

(10%)

TL  

Câu 19

   

4. Cấp số nhân

- Xác định, chứng minh một dãy số là cấp số nhân

- Tính các yếu tố u1; d; un; n; Sn của cấp số nhân

- Tìm điều kiện để một dãy số là cấp số nhân

- Tìm các số hạng của một cấp số nhân

TN

 

Câu 12

Câu 13

Câu 14 Câu 15

Câu 16 Câu 17

6 TN (24,71%)

1TL

(10%)

TL     Câu 20  
Cộng  

5 TN

(20,59%)

1TL

(10%)

7 TN

(28,82%)

1TL

(10%)

3 TN

(12,35%)

1TL

(10%)

2 TN

(8,24%)

17 TN (70%)

3TL

(30%)

           

Ma trận KT 15 và 45 phút môn toán GT K12 chương III

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Giải tích   12 NÂNG CAO– HK2   Năm học 2019 – 2020

MŨ -LOGARIT

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi Tổng điểm
1 2 3 4
TL TL TL TL
Phương trình mũ

Câu 1

2,0

Câu 1

1,0

   

3,0

Phương trình logarit

 

Câu 2

3,0

Câu 2

1,0

 

4,0

Bất phương trình mũ-logarit

   

Câu 3

2,0

Câu 3

1,0

3,0

TỔNG 2,0 4,0 3.0 1.0 10,0

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT chương III   MÔN: GIẢI TÍCH 12

Chủ đề Hình thức Cấp độ tư duy Tổng

1.Lũy thừa

Ap dụng các tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên, số mũ hữu tỉ, số mủ thực để giải toán.

Công thức lãi kép.

NB TH VDT VDC

TN

Câu 1

Câu 2

Câu 3

   

3 câu TN

(12%)

  2 1      

2.Logarit

Nắm được định nghĩa, quy tắc tính lôgarit và công thức đổi cơ số

Vận dụng kiến thức lôgarit để giải toán

TN

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

 

4 câu TN

(16%)

)

  2 1 1  

3.Hàm số mũ-logarit

Nắm vững định nghĩa, công thức đạo hàm, tính chất của hàm số mũ và lôgarit, vẽ đồ thị và tính chất hàm số mũ và hàm số lôgarit.

TN

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 11

 

6 câu TN

(16%)

  2 1 1  

4.Phương trình mũ-logarit

Giải thành thạo các phương trình mũ và lôgarit cơ bản, các phương pháp thường dùng.

TN

Câu 12

Câu 13

Câu 14

Câu 15

Câu 16

Câu 17

Câu 18

Câu 19

8 câu TN

(32%)

  2 3 2 1

5.Bất Phương trình mũ-logarit

Giải thành thạo các bất phương trình mũ và lôgarit cơ bản, các phương pháp thường dùng.

TN

Câu 20

Câu 21

Câu 22

Câu 23

Câu 24

Câu 25

6 câu TN

(24%)

  1 3 1 1  
Cộng  

9 TN

36%

9 TN

(36%)

 

5 TN

(20%)

 

2TN

(8%)

 

25 TN

10,0 điểm

(100%)

 

 

 

Đề cương ôn tập KT 45 phút môn toán GT K12 chương III

https://drive.google.com/file/d/1ThF39vbkgcINAWAtnjmXT06TAnlYGw3A/view?usp=sharing

Đề cương ôn tập KT HKI môn Toán K12

https://drive.google.com/file/d/1ZzJPuuJimYyqd1LPFly6TIcIXd0bPGkl/view?usp=sharing

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc