Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Ma trận KT 15 phút K11 và K12 môn toán

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚTCHƯƠNG 4

Giải tích11 NC– HK2   Năm học 2019 – 2020

 

Chủ đề - Mạch kiến thức kỹ năng Mức độ nhận thức- Hình thức câu hỏi Tổng
1 2 3 4
TL TL TL TL

Tìm giới hạn

hàm số

Câu 1

2,0

Câu 1

2,0

    4,0

Tìm giới hạn

hàm số

Câu 2

2,0

Câu 2

2,0

   

4,0

    Xét sự liên tục của hàm số    

Câu 3

   1,0

Câu 3

1,0

2,0

Tổng

4,0

4,0

1,0

1.0

10,0

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Hình học   12 NÂNG CAO– HK2   Năm học 2019 – 2020

PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG-MẶT CẦU

 

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi Tổng điểm
1 2 3 4
TL TL TL TL
Phương trình mặt phẳng

Câu 1

 2,0

Câu 1

2,0

   

4,0

Phương trình mặt cầu

Câu 2 a)

 2,0

Câu 2 a)

 2,0

   

4,0

Tìm tọa độ điểm thỏa điều kiện cho trước    

Câu 2 b)

1,0

Câu 2 b)

1,0

2,0

TỔNG 4,0 4,0 1.0 1.0 10,0

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Giải tích   12 NÂNG CAO– HK2   Năm học 2019 – 2020

NGUYÊN HÀM-TÍCH PHÂN

 

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi Tổng điểm
1 2 3 4
TL TL TL TL
Tích phân

Câu 1

 2,0

Câu 1

 2,0

   

4,0

Tích phân

Câu 2

 2,0

Câu 2

 2,0

   

4,0

Tích phân

   

Câu 3

1,0

Câu 3

1,0

2,0

TỔNG 4,0 4,0 1.0 1.0 10,0

 

Ma trận KT 15, 45 phút môn toán ĐS K10 chương IV

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

ĐẠI SỐ   10 NÂNG CAO– HK2   Năm học 2019 – 2020

Bất phương trinh

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi Tổng điểm
1 2 3 4
TL TL TL TL
Bất phương trình bậc nhất

Câu 1

2,0

Câu 1

1,0

   

3,0

Bất phương trình bậc bậc hai .

Câu 2

3,0

Câu 2

1,0

   

4,0

Phương trình .

   

Câu 3

2,0

Câu 3

1,0

3,0

TỔNG 5,0 2,0 2.0 1.0 10,0

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1_HKII _ LỚP 10

ĐẠI SỐ _ CHƯƠNG  IV _  NH 2019 - 2020

Chủ đề Hình thức Cấp độ tư duy Tổng
NB TH VDT VDC

1. Bất đẳng thức

- Tính chất bất đẳng thức

- GTLN-GTNN của bất đẳng thức .

TN Câu 1      

   2  câu TN

(8,24%)

  Câu 2    
  1   1 0

2. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất

- Bất phương trình .

- Hệ bất phương trình  .

TN Câu 3      

3 câu TN

(12,35%)

Câu 4 Câu 5    
  2 1   0

3. Dấu nhị thức

- Xét dấu nhị thức 

- Bất phương trình

TN Câu 6      

2  câu TN

(8,24%)

1 TL

(10%)

  Câu 7    
TL   Câu 18    
  1 2 0 0

4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

- Xác định miền nghiệm của BPT bậc nhất hai ẩn

TN Câu 8      

1 câu TN

(4,12%)

  1 0 0 0 1

5. Dấu tam thức và bất phương trình bậc hai

- Dấu tam thức bậc hai

- BPT bậc hai

- Ứng dụng định lý Viet

- Hệ bất phương trình

TN Câu 9   Câu 10  

5 câu TN

(20,60%)

1 TL

(10%)

  Câu 11    
Câu 12      
    Câu 13  
TL       Câu 20
  2 1 2 1

6. Một số bất phương trình quy bậc hai

- Giải phương trình

- Giải bất  phương trình

TN

 

 

Câu 14      

4 câu TN

(16,47%)

1TL

(10%)

  Câu 15    
  Câu 16    
  Câu 17    
TL     Câu 19  
  1 3 1 0
Cộng  

8 TN

32,94%

 

7 TN

28,82%

1TL

1,0 điểm

(10%)

2 TN

8,23%

1TL

1,0 điểm

(10%)

1TL

1,0 điểm

(10%)

17 TN

7,0 đ (70%)

3 TL

3,0 đ (30%)

Đề cương ôn tập KT 45 phút môn toán ĐS K10 chương IV

https://drive.google.com/file/d/18vLKgF3w_e3nzbEktrnpoyMQJTy0U6r1/view?usp=sharing

Đề cương KT 45 phút môn toán ĐS K11 Chương III

https://drive.google.com/file/d/1x17X1djeqslUu0tCxQ9Fqip0AV5nuLiS/view?usp=sharing

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc