Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Ma trận đề KT giữa HKII môn Toán K12 năm học 2020-2021

BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

MÔN: TOÁN, LỚP 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút

TT Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức

Chuẩn kiến thức, kĩ năng

cần kiểm tra

Mức độ nhận thức

 

Tổng

 

 

 

 

 

6

4

 

 

 

 

 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyên hàm

 

 

 

 

1.1 Định nghĩa

Nhận biết:

+ Nêu lên được định nghĩa nguyên hàm. Câu 1: TN

+ Chỉ ra được nguyên hàm của hàm cơ bản. Câu 2:TN, Câu 3:TN, Câu 4:TN

Thông hiểu:

+ Xác định được nguyên hàm của hàm số đơn giản. Câu 5:TN, Câu 6:TN.

4

 

 

2

   

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Tính chất

Nhận biết:

+ Nêu lên được một số tính chất cơ bản của nguyên hàm. Câu 7:TN, Câu 8:TN.

Thông hiểu:

+ Xác định được nguyên hàm của hàm số đơn giản dựa vào tính chất của nguyên hàm. Câu 9:TN, Câu 10:TN.

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

1.3.Các phương pháp tính nguyên hàm

Nhận biết:

+ Nhận biết được công thức tính nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số hoặc phương pháp tính nguyên hàm từng phần. Câu 11:TN.

Thông hiểu:

+ Tìm được nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số hoặc phương pháp tính nguyên hàm từng phần của hàm số đơn giản. Câu 12:TN.

Vận dụng:

+ Vận dụng được phương pháp đổi biến số hoặc phương pháp tính nguyên hàm từng phần để tìm nguyên hàm của hàm số.

Câu 36:TN., Câu 37:TN. Câu 38:TN.

Vận dụng cao:

+ Vận dụng linh hoạt, sáng tạo , phối hợp các phương pháp đổi biến số và phương pháp tính nguyên hàm từng phần để tìm nguyên hàm của hàm số. Câu 39:TN. Câu 40:TN.

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

4

6

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Tích phân

2.1. Định nghĩa

Nhận biết:

+ Chỉ ra được công thức tính diện tích hình thang cong. Câu 13:TN

+ Nêu lên được công thức Niu- tơn Lai- bơ – nit tính tích phân của hàm số liên tục. Câu 14:TN.

+ Chỉ ra được công thức tính tích phân của các hàm số cơ bản. Câu 15:TN.

Thông hiểu:

+ Tính được tích phân của các hàm số đơn giản bằng định nghĩa. Câu 16:TN.

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Tính chất

Nhận biết:

+ Nhận biết được một số tính chất cơ bản của tích phân. Câu 17:TN, Câu 18:TN,

Câu 19:TN, Câu 20:TN.

Thông hiểu:

+ Xác định được tích phân của hàm số đơn giản dựa vào tính chất của tích phân.

Câu 21:TN, Câu 22:TN.

 

4

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Các phương pháp tính tích phân

 

 

 

 

 

 

 

Thông hiểu:

+ Tính được tích phân của hàm số đơn giản. bằng phương pháp đổi biến.

Câu 23:TN, Câu 24:TN.

+ Tính được tích phân của hàm số đơn giản phương pháp tính tích phân từng phần.

Câu 25:TN.

Vận dụng:

+ Vận dụng được phương pháp đổi biến số để tính tích phân của hàm số

+ Vận dụng được phương pháp tính tích phân từng phần để tính tích phân của hàm số

Câu 41:TN. Câu 42:TN, Câu 43:TN.

 

Vận dụng cao:

+ Phối hợp được các phương pháp đổi biến số và phương pháp tính tích phân từng phần để tính tích phân của hàm số.

Câu 44:TN, Câu 45:TN.

 

 

3

3

2

  

  

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Mặt tròn xoay

 

 

 

 

Mặt tròn xoay

Vận dụng:

+ Vận dụng được các kiến thức mặt cầu giải được các bài toán về vị trí tương đối giữa mặt cầu và đường thẳng, giữa mặt cầu và mặt phẳng , về thiết diện; Mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện (khối chóp, khối lăng trụ),... Câu 46:TN, Câu 47:TN.

Câu 48:TN.

+ Vận dụng được các kiến thức về mặt nón, mặt trụ để giải được các bài toán về thiết diện, mặt trụ ngoại tiếp khối đa diện, mặt nón ngoại tiếp khối chóp,…

Câu 49:TN, Câu 50:TN.

   

3

 

2

5

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Hệ tọa độ trong không gian

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Tọa độ của vectơ và của điểm

Nhận biết :

+ Nhận biết được khái niệm tọa độ của vec tơ, tọa độ của điểm thông qua định nghĩa.

Câu 26 – TN

+ Nêu lên được biểu thức tọa độ của các phép toán vec tơ. Câu 27 - TN

Thông hiểu :

+ Phân biệt được tọa độ của tổng, hiệu hai vec tơ, tích của vec tơ với một số, tính được tích vô hướng của hai vec tơ, độ dài của một vec tơ, góc giữa hai vec tơ.

+ Xác định được khoảng cách giữa hai điểm có tọa độ cho trước. Câu 28 - TN

2

1

 

 

3

 

 

4.2. Phương trình mặt cầu

Nhận biết :

+ Nhận biết được phương trình mặt cầu nếu biết tâm và bán kính mặt cầu. Câu 29 - TN

 

Thông hiểu :

+ Xác định được tọa độ tâm và tìm được độ dài bán kính mặt cầu có phương trình cho trước.

Câu 30 - TN

 

1

1

   

2

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Phương trình mặt phẳng

Phương trình mặt phẳng

-Nhận biết:

+ Trình bày được khái niệm véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng, xác định được vec tơ pháp tuyến của mặt phẳng khi biết phương trình của mặt phẳng đó ; biết dạng phương trình mặt phẳng. Nhận biết được điểm thuộc mặt phẳng. Câu 31 - TN

+ Chỉ ra được điều kiện hai mặt phẳng song song, cắt nhau, vuông góc. Câu 32 - TN

+ Trình bày được công thức khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Câu 33 - TN

-Thông hiểu:

+ Xác định được véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng khi biết hai véc tơ không cùng phương có giá song song hoặc trùng với mặt phẳng đó.

+ Tìm được phương trình mặt phẳng trong một số trường hợp đơn giản. Câu 34 - TN

+ Tìm được khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Câu 35 - TN

 

3

2

 

   

5

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc