Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Ma trận đề KT 15 môn Toán K10, K11 trong HKII 2020-2021

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT ( lần 1)

ĐẠI SỐ   10 NÂNG CAO– HK2   Năm học 2020 – 2021

Bất phương trinh

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi Tổng điểm
1 2 3 4
TL TL TL TL
Bất phương trình bậc nhất

Câu 1

2,0

Câu 1

2,0

   

4,0

Bất phương trình bậc bậc hai .

Câu 2

2,0

Câu 2

2,0

   

4,0

Phương trình .

 

Câu 3

1,0

Câu 3

1,0

 

2,0

TỔNG 4,0 5,0 1.0   10,0

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT ( lần 2 )

Hình học   10 NÂNG CAO– HK2  Năm học 2020 – 2021

Phương pháp tọa độ

  1 2 3 4  
TL TL TL TL
Phương trình đường thẳng

Câu 1

2,0

Câu 1

2,0

   

4,0

Phương trình dường thẳng

Câu 2 a)

3,0

Câu 2 a)

1,0

   

4,0

Phương trình đường tròn  

Câu 2 b)

1,0

Câu 2 b)

1,0

 

2,0

TỔNG 5,0 4,0 1.0   10,0

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT  ( lần 3)

ĐẠI SỐ    10 NÂNG CAO– HK2   Năm học 2020– 2021

Công thức lương giác

 

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi Tổng điểm
1 2 3 4
TL TL TL TL
Tinh giá trị lượng giác của góc

Câu 1

 2,0

Câu 1

2,0

   

4,0

Chứng minh đẳng thúc

Câu 2

3,0

Câu 2

1,0

   

4,0

Chứng minh đẳng thức  

Câu 3

1,0

Câu 3

1,0

 

2,0

TỔNG 5,0 4,0 1.0   10,0

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT  ( lần 1)

Giải tích11 NÂNG CAO – HK2 – DÃY SỐ - CẤP SỐ   Năm học 2020 – 2021

           Chủ đề - Mạch kiến thức kỹ năng Mức độ nhận thức- Hình thức câu hỏi Tổng
1 2 3 4
TL TL TL TL
  Cấp số cộng

 

Câu 1

2,0

 

Câu 1

2,0

   

 

4,0

   Cấp số nhân

 

Câu 2

1,0

 

Câu 2

2,0

 

Câu 2

1,0

 

 

4,0

Dãy số tăng (giảm)  

Câu 3

1,0

Câu 3

1,0

  2,0

Tổng

 

 

3,0

 

 

5,0

 

 

2,0

 

 

 

10,0

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG 4   ( lần 2)

Giải tích11 NC– HK2   Năm học 2020 – 2021

 

Chủ đề - Mạch kiến thức kỹ năng Mức độ nhận thức- Hình thức câu hỏi Tổng
1 2 3 4
TL TL TL TL

Tìm giới hạn

 hàm số

Câu 1

2,0

Câu 1

2,0

    4,0

Tìm giới hạn

 hàm số

 

Câu 2

2,0

 

Câu 2

2,0

   

 

4,0

     Xét sự liên tục của hàm số  

 

Câu 3

    1,0

 

Câu 3

1,0

 

 

 

2,0

Tổng

 

 

4,0

 

 

5,0

 

 

1,0

 

 

 

10,0

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 phút    (lần 3)

2020-2021

 

MÔN: HÌNH HỌC  KHỐI 11A

 

Chủ đề - Mạch kiến thức kỹ năng Mức độ nhận thức- Hình thức câu hỏi Tổng
1 2 3 4
TL TL TL TL
Chứng minh đường thẳng vuông góc với đường thẳng

Câu 1

        3.0

Câu 1

     2.0

   

5.0

Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Câu 2

       2.0

Câu 2

   1.0

   

3.0

Xác định và tính góc giữa đường thẳng với mặt phẳng  

Câu 3

1.0

Câu 3

1.0

 

          2.0

Tổng

 

     5.0

4.0

1.0

 

10.0

 

 

 

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc