Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Ma trận đề KT 15 môn Toán K12 trong HKII 2020-2021

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT-lần 1

Giải tích   12 NÂNG CAO– HK2   Năm học 2020 – 2021

MŨ -LOGARIT

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi Tổng điểm
1 2 3 4
TL TL TL TL
Phương trình mũ

Câu 1

2,0

Câu 1

2,0

   

4,0

Phương trình logarit

Câu 2

2,0

Câu 2

2,0

   

4,0

Bất phương trình mũ-logarit

 

Câu 3

1,0

Câu 3

1,0

 

2,0

TỔNG 4,0 5,0 1.0   10,0

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT- lân 2

Giải tích   12 NÂNG CAO– HK2   Năm học 2020 – 2021

NGUYÊN HÀM-TÍCH PHÂN

 

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi Tổng điểm
1 2 3 4
TL TL TL TL
Tích phân

Câu 1

2,0

Câu 1

2,0

   

4,0

Tích phân

Câu 2

2,0

Câu 2

2,0

   

4,0

Tích phân

 

Câu 3

1,0

Câu 3

1,0

 

2,0

TỔNG 4,0 5,0 1.0   10,0

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT lần 3

Hình học   12 NÂNG CAO– HK2   Năm học 2020 – 2021

PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG-MẶT CẦU

 

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi Tổng điểm
1 2 3 4
TL TL TL TL
Phương trình mặt phẳng

Câu 1

2,0

Câu 1

2,0

   

4,0

Phương trình mặt cầu

Câu 2 a)

2,0

Câu 2 a)

2,0

   

4,0

Tìm tọa độ điểm thỏa điều kiện cho trước  

Câu 2 b)

1,0

Câu 2 b)

1,0

 

2,0

TỔNG 4,0 5,0 1.0   10,0

 

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc