Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Đề cương ôn tập môn Tin học 11 - HKI Năm học 2019-2020

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I MÔN TIN HỌC KHỐI 11

Năm học 2019 – 2020

I. Phần lý thuyết:

Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình

- Khả năng của ngôn ngữ lập trình bậc cao, phân biệt được với ngôn ngữ máy và hợp ngữ.

- Ý nghĩa và nhiệm vụ của chương trình dịch.

- Phân biệt được biên dịch và thông dịch.

Bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình

- Thành phần cơ bản ngôn ngữ lập trình.

- Các khái niệm: tên, tên chuẩn, tên dành riêng, hằng và biến.

- Các qui định về tên, hằng và biến trong một ngôn ngữ lập trình cụ thể.

- Thực hiện được việc đặt tên đúng và nhận biết được tên sai qui định.

Bài 3: Cấu trúc chương trình

 - Cấu trúc chung và các thành phần của một chương trình đơn giản

Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn

 - Một số kiểu dữ liệu chuẩn: byte, integer, word, longint, real, char, boolean.

Bài 5: Khai báo biến

- Hiểu cách khai báo biến.

Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

- Các khái niệm: phép toán, biểu thức số học, hàm số học chuẩn, biểu thức quan hệ.

- Hiểu lệnh gán.

Bài 7: Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản

 - Các lệnh vào/ra đơn giản để nhập dữ liệu từ bàn phím hoặc đưa dữ liệu ra màn hình

Bài 8: Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình.

 - Các bước: soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình.

Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh

- Câu lệnh rẽ nhánh (dạng thiếu và dạng đủ);

- Câu lệnh ghép;

Bài 10: Cấu trúc lặp

 - Cấu trúc lặp với số lần biết trước, lặp với số lần chưa biết trước;

Bài 11: Kiểu mảng

- Khái niệm, khai báo và truy cập đến các phần tử của mảng một chiều.

        Bài 12: Kiểu xâu

          - Khái niệm xâu (có thể coi xâu là mảng một chiều).

          - Cách khai báo xâu, truy cập phần tử của xâu.

             - Một số thủ tục, hàm thông dụng về xâu.

IIPhầnBài tập: Đọc hiểu, tìm lỗi chương trình

- Vận dụng các thủ tục vào/ra đơn giản, câu lệnh gán, các biểu thức, phép toán.

- Vận dụng cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp.

-Bài tập xử lý các thao tác đơn giản trên mảng một chiều, xâu.

Học sinh xem lại các ví dụ, bài tập thầy cô đã sửa, các bài tập thực hành.

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc