Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

MA TRẬN, ĐỀ CƯƠNG GDCD CUỐI HKII

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II

MÔN: GDCDLỚP 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

TT Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Mức độ nhận thức Tổng

% tổng

điểm

 
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Số CH Thời gian (phút)  
Số CH Thời gian (phút) Số CH Thời gian (phút) Số CH Thời gian (phút) Số CH Thời gian (phút) TN TL      
1 Đạo đức và các phạm trù cơ bản của đạo đức học 1. Quan niệm về đạo đức và vai  trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội. 1 0,75

1

1,25

1*

10

0

0

4

2

3,5

10

 
2. Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học 2

1,5

1**

8

 
2 Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình 3. Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình 3 2,25 1 1,25

4

3,5

10

 
3 Công dân với cộng đồng 4. Công dân với cộng đồng 2 1,5 2 2,5

4

4

10

 
4 Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 5. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 3 2,25 3 3,75 0 6

6

15

 
5 Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại 6. Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại 4 3 3 3,75   7

15,5

30

 
6 Tự hoàn thiện bản thân 7. Tự hoàn thiện bản thân 1 0,75 2 2,5 3

12,5

25  
Tổng 16 12 12 15 1 10 1 8 28 2 45 100
Tỉ lệ (%) 40 30 20 10 70 30   100  
Tỉ lệ chung (%) 70 30 100      
   

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020 – 2021

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 10

 

 

I. Nội dung

 

TT Bài Nội dung ôn tập
1

Bài 10,11: Đạo đức và các phạm trù cơ bản của đạo đức học

- Khái niệm đạo đức, nghĩa vụ, lương tâm, nhân phẩm, danh dự, hạnh phúc.

- Vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và sự phát triển của xã hội.

- Nội dung cơ bản của các phạm trù nghĩa vụ, lương tâm, nhân phẩm và danh dự, hạnh phúc.

- Đánh giá được hành vi thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật.

- Thực hiện được các nghĩa vụ liên quan đến bản thân.

- Biết cách giữ gìn nhân phẩm, danh dự, lương tâm của mình.

- Biết phấn đấu cho hạnh phúc của bản thân và của xã hội.

2 Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình

- Khái niệm tình yêu, tình yêu chân chính, gia đình.

- Các chức năng cơ bản của gia đình.

- Biểu hiện của tình yêu chân chính.

- Mối quan hệ giữa tình yêu, hôn nhân và gia đình. 

- Các đặc trưng tốt đẹp, tiến bộ của chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay.

- Nhận xét, đánh giá được một số quan niệm sai lầm về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

- Xác định cách ứng xử phù hợp trước các tình huống nảy sinh trong quan hệ  tình yêu, hôn nhân, gia đình.

- Biết thực hiện tốt trách nhiệm của bản thân trong gia đình.

3

Bài 13: Công dân với cộng đồng

- Khái niệm cộng đồng, nhân nghĩa, hòa nhập, hợp tác.

- Vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người.

- Các đặc trưng và biểu hiện của nhân nghĩa, hòa nhập, hợp tác.

- Nhận xét, đánh giá được hành vi, việc làm của bản thân, của người khác trong việc thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.

- Lựa chọn được cách ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ với cộng đồng.

4 Bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

- Khái niệm lòng yêu nước.

- Biểu hiện của lòng yêu nước.

- Trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Biết tham gia các hoạt động xây dựng , bảo vệ quê hương đất nước phù hợp với khả năng của mình.

5 Bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại.

- Một số vấn đề cấp thiết của nhân loại ngày nay: ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số , dịch bệnh hiểm nghèo.

- Trách nhiệm của công dân nói chung và công dân học sinh nói riêng trong việc tham gia góp phần những vấn đề cấp thiết của nhân loại.

- Nhận xét, đánh giá được những hành vi, việc làm thiếu trách nhiệm đối với các vấn đề cấp thiết của nhân loại.

- Tham gia các hoạt động phù hợp với khả năng của bản thân để góp phần vào việc bảo vệ môi trường, hạn chế sự bùng nổ dân số, phòng ngừa và đẩy lùi dịch bệnh hiểm nghèo.

6 Bài 16: Tự hoàn thiện bản thân

- Tự hoàn thiện bản thân.

- Lấy được ví dụ hoặc kể được một tấm gương về tự hoàn thiện bản thân.

- Sự cần thiết phải tự hoàn thiện bản thân theo các yêu cầu đạo đức của xã hội.

- Biết tự nhận thức về bản thân đối chiếu với các yêu cầu đạo đức của xã hội.

- Lựa chọn được những việc làm cách thức rèn luyện, tự hoàn thiện bản thân theo các giá trị đạo đức của xã hội.

 

 

 

II. Hình thức kiểm tra

- Trắc nghiệm: 70%

- Tự luận : 30%

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II

MÔN: GDCD LỚP 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

TT Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Mức độ nhận thức Tổng

% tổng

điểm

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Số CH Thời gian (phút)
Số CH Thời gian (phút) Số CH Thời gian (phút) Số CH Thời gian (phút) Số CH Thời gian (phút) TN TL
1 Nhà nước xã hội chủ nghĩa 1. Nhà nước xã hội chủ nghĩa 1 0,75 1 1,25 1 10     2 2 2 5
2 Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 2. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 1 0,75 1 1,25     2 2 5
3 Chính sách dân số và giải quyết việc làm 3. Chính sách dân số và giải quyết việc làm 2 1,5 1 1,25 1 8 3 2,75 8
4 Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường 4. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường 1 0,75 1 1,25 2 2 5
5 Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

5. Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

9 6,75 6 7,5 15 32,25 67
6 Chính sách quốc phòng và an ninh 6. Chính sách quốc phòng và an ninh 1 0,75 1 1,25     2 2 5
7 Chính sách đối ngoại 7. Chính sách đối ngoại 1 0,75 1 1,25     2 2 5
Tổng 16 12 12 15 1 10 1 8 28 2 45 100
Tỉ lệ (%) 40 30 20 10 70 30    
Tỉ lệ chung (%) 70 30 100    

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 11– THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

TT Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức

Mức độ kiến thức, kĩ năng

cần kiểm tra, đánh giá

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
1 Nhà nước xã hội chủ nghĩa 1. Nhà nước xã hội chủ nghĩa

Nhận biết:

- Thế nào là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Bản chất, chức năng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thông hiểu:

- Hiểu được trách nhiệm của mỗi công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Vận dụng:

- Vận dụng kiến thức đã học để tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phù hợp với lứa tuổi và điều kiện của bản thân.

1

1

1* 0
2 Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 2. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Nhận biết:

- Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

- Hai hình thức cơ bản của dân chủ.

Thông hiểu:

- Hiểu được quyền làm chủ phù hợp với lứa tuổi.

Vận dụng:

- Vận dụng kiến thức đã học để tham gia các hoạt động thể hiện tính dân chủ phù hợp với lứa tuổi.

- Phê phán các hành vi, luận điệu xuyên tạc, chống lại nền dân chủ XHCN.

1

1

0
3 Chính sách dân số và giải quyết việc làm 3. Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Nhận biết:

- Tình hình phát triển dân số và phương hướng cơ bản thực hiện chính sách dân số ở nước ta hiện nay.

- Tình hình việc làm và phương hướng cơ bản thực hiện chính sách giải quyết việc làm ở Việt Nam hiện nay.

Thông hiểu:

- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách dân số và giải quyết việc làm của Nhà nước.

Vận dụng:

- Tham gia tuyên truyền chính sách dân số và chính sách giải quyết việc làm vào thực tiễn cuộc sống phù hợp với khả năng bản thân.

Vận dụng cao:

- Vận dụng kiến thức đã học để đánh giá việc thực hiện chính sách dân số của gia đình, cộng đồng dân cư.

-  Vận dụng kiến thức đã học để đánh giá việc thực hiện chính sách giải quyết việc làm ở địa phương phù hợp với lứa tuổi.

- Định hướng được nghề nghiệp trong tương lai.

2

1

1**

4 Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường 4. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

Nhận biết :

- Thực trạng tài nguyên, môi trường ở nước ta hiện nay.

- Phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm bảo vệ tài nguyên, môi trường ở nước ta hiện nay.

Thông hiểu:

- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường của Nhà nước.

Vận dụng:

- Thực hiện và tuyên truyền thực hiện chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường vào thực tiễn cuộc sống phù hợp với khả năng của bản thân.

1

1

Vận dụngcao:

- Vận dụng kiến thức đã học để đánh giá thái độ, hành vi của bản thân và của người khác trong thực hiện chính sách tài nguyên, bảo vệ môi trường.

- Phản đối và đấu tranh với các hành vi gây hại cho tài nguyên, môi trường.

       
5 Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa 5. Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

Nhận biết:

- Nhiệm vụ, phương hướng, biện pháp cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay.

- Nhiệm vụ, phương hướng, biện pháp cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam hiện nay.

- Nhiệm vụ, phương hướng, biện pháp cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ở nước ta hiện nay.

Thông hiểu:

- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện các chính sách giáo dục và đào tạo.

- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện các chính sách khoa học và công nghệ.

- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện các chính sách văn hóa của Nhà nước.

Vận dụng:

- Tham gia tuyên truyền và thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa vào thực tiễn cuộc sống phù hợp với khả năng của bản thân.

9

6

 

Vận dụngcao:

- Vận dụng kiến thức đã học để đánh giá một số hiện tượng gần gũi trong cuộc sống liên quan đến các chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chính sách văn hóa.

- Phê phán những việc làm vi phạm chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chính sách văn hóa của Nhà nước.

       
6 Chính sách quốc phòng và an ninh 6. Chính sách quốc phòng và an ninh

Nhận biết:

- Phương hướng, biện pháp cơ bản để tăng cường quốc phòng và an ninh ở nước ta.

Thông hiểu:

-Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh của Nhà nước.

Vận dụng:

- Tham gia tuyên truyền và thực hiện được chính sách quốc phòng và an ninh vào thực tiễn cuộc sống phù hợp với khả năng của bản thân.

- Tham gia giữ gìn trật tự an ninh và bảo vệ Tổ quốc phù hợp với lứa tuổi.

1

1

  0
7 Chính sách đối ngoại 7. Chính sách đối ngoại

Nhận biết:

- Vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại của nước ta.

- Những nguyên tắc, phương hướng và biện pháp cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại ở nước ta.

Thông hiểu:

- Hiểu được trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước.

Vận dụng:

-Vận dụng kiến thức đã học để tham gia tuyên truyền và thực hiện chính sách đối ngoại vào thực tiễn cuộc sống phù hợp với khả năng của bản thân.

1

1

0
Tổng   16 12 1 1
                       

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020 – 2021

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 12

 

I. Nội dung

 

TT Chủ đề Nội dung ôn tập
1

 bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản

 

- Khái niệm của một số quyền tự do cơ bản của công dân: quyền bất khả xâm phạm về thân thể; quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; quyền được pháp luật bảo đảm an toàn về thư tín, điện thoại, điện tín; quyền tự do ngôn luận.

- Nội dung của một số quyền tự do cơ bản của công dân: quyền bất khả xâm phạm về thân thể; quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; quyền được pháp luật bảo đảm an toàn về thư tín, điện thoại, điện tín; quyền tự do ngôn luận.

- Trách nhiệm của công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân.

- Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm các quyền tự do cơ bản của công dân.

- Đánh giá được hành vi thực hiện đúng, không đúng các quyền tự do cơ bản của công dân.   

- Bảo vệ quyền tự do cơ bản của mình và không xâm phạm quyền tự do cơ bản của người khác.

- Phê phán những hành vi vi phạm quyền tự do cơ bản của công dân.

2 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ

- Khái niệm các quyền dân chủ của công dân: quyền bầu cử và quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của dân; quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội; quyền khiếu nại, tố cáo.

- Nội dung các quyền dân chủ của công dân: quyền bầu cử và quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của dân; quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội; quyền khiếu nại, tố cáo.

- Trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện các quyền dân chủ của công dân.

- Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và không đúng các quyền dân chủ của công dân.

- Thực hiện quyền dân chủ theo đúng quy định của pháp luật.

- Phê phán những hành vi vi phạm quyền dân chủ của công dân.

3 Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân

- Khái niệm quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.

- Nội dung quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.

- Phân biệt được hành vi thực hiện đúng và chưa đúng quyền phát triển của công dân.

- Thực hiện được các quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

- Nhận xét việc thực hiện các quyền học tập, sáng tạo và phát triển của những người trong gia đình và cộng đồng.

 

II. Hình thức kiểm tra- Trắc nghiệm: 100 %

 

                                                           

 

 

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc