Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

MA TRẬN VÀ BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ GIỮA HK II MÔN ĐỊA LÍ 11

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II

MÔN: ĐỊA LÍ 11 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút

 

TT Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Mức độ nhận thức Tổng

 

% tổng điểm

 
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao  
Số CH

Thời gian

(phút)

 
Số CH

Thời gian

(phút)

Số CH

Thời gian

(phút)

Số CH

Thời gian

(phút)

Số CH

Thời gian

(phút)

TN TL        
1 A. ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA A.1. Liên Bang Nga 8 6 4 5 b*   1 8 12 1 30 35    
A.2. Nhật Bản 8 6 4 5 b*   12 1 35    
2 B. KỸ NĂNG B.1. Nhận xét bảng số liệu và biểu đồ     4 5         4   5 10    
B.2. Vẽ và phân tích biểu đồ, phân tích số liệu thống kê         1(a,b*) 10       1 10 20    
Tổng   16 12 12 15 1 10 1 8 28 2   10,0    
Tỉ lệ %   40 30 20 10 70 30 45    
Tỉ lệ chung   70 30 100    

 

BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II

MÔN: ĐỊA LÍ – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

 

TT Nội dung kiến thức/kĩ năng Đơn vị kiến thức/kĩ năng

Mức độ kiến thức/kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá

 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao

1

 

A. ĐỊA LÍ KHU VỰC
VÀ QUỐC GIA

 

A.1. LIÊN BANG NGA

Nhận biết:

- Biết vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ LB Nga.

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên.

- Trình bày được đặc điểm dân cư và xã hội của LB Nga.

- Trình bày được tình hình phát triển kinh tế của LB Nga.

- Trình bày được những khó khăn và những thành quả của sự chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường.

- Trình bày được một số ngành kinh tế chủ chốt.

- Trình bày được sự phân hoá lãnh thổ kinh tế LB Nga.

- Ghi nhớ một số địa danh.

Thông hiểu:

- Phân tích được thuận lợi của tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế.

- Phân tích được khó khăn của tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế.

- Phân tích được các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế.

- So sánh được đặc trưng của một số vùng kinh tế tập trung của LB Nga.

Vận dụng:

- Phân tích được quan hệ đa dạng giữa LB Nga và Việt Nam.

Vận dụng cao:

- Giải thích được tình hình phát triển kinh tế của LB Nga.

8 4 1* 1**

A.2. NHẬT BẢN

Nhận biết:

- Biết vị trí địa lí Nhật Bản.

- Biết phạm vi lãnh thổ Nhật Bản.

- Trình bày đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên.

- Ghi nhớ một số địa danh.

- Trình bày được tình hình phát triển kinh tế của Nhật Bản.

- Trình bày được sự phát triển và phân bố của ngành công nghiệp.

- Trình bày được sự phát triển và phân bố của ngành nông nghiệp.

- Trình bày được sự phát triển và phân bố của ngành dịch vụ.

Thông hiểu:

- Phân tích được những thuận lợi của tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế.

- Phân tích được những khó khăn của tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế.

- Phân tích được các đặc điểm dân cư  của Nhật Bản.

- Phân tích được ảnh hưởng của các đặc điểm dân cư Nhật Bản tới kinh tế.

Vận dụng cao:

- Giải thích được sự phát triển và phân bố của những ngành kinh tế chủ chốt. 

8 4   1**
2 B. KĨ NĂNG B.1. Nhận xét bảng số liệu và biểu đồ

Thông hiểu:

- Nhận xét bảng số liệu.

- Nhận xét biểu đồ.

  4    
    B.2. Vẽ và phân tích biểu đồ, phân tích số liệu thống kê

Vận dụng:

- Vẽ và phân tích biểu đồ; phân tích số liệu thống kê.

    1 (a,b*)  
Tổng   16 12 1 1
Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức   40 30 20 10
Tỉ lệ % chung   70 30

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc