Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

MA TRẬN VÀ BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ GIỮA HK II MÔN ĐỊA LÍ 10

                MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II

MÔN: ĐỊA LÍ 10 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

 

TT Nội dung kiến thức/kĩ năng Đơn vị kiến thức/kĩ năng

Mức độ nhận thức

 

Tổng

 

 

% tổng

 

 
    Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao  
  Số CH

Thời gian

(phút)

 
  Số CH Thời gian (phút) Số CH Thời gian (phút) Số CH Thời gian (phút) Số CH

Thời gian

(phút)

TN TL  

 

1

 

A. Địa lí công nghiệp

 

A.1. Vai trò, đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp.

A.2. Địa lí ngành công nghiệp.

A.3. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

 

14 10.5 10 12.5 1(a, b*) 10.0 1** 8.0 24 1 31 70  
2 B. Kĩ năng B. Kĩ năngsử dụng bản đồ, Atlat; làm việc với bảng số liệu và biểu đồ. 2 1,5 2 2.5 1(a, b*) 10.0     4 1 14 30  
Tổng 16 12.0 12 15.0 1 10.0 1 8.0 28 2 45.0 100  
Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức 40 30 20 10 70 30      
Tỉ lệ chung 70 30 100      
     

BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II

MÔN: ĐỊA LÍ 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

TT Nội dung kiến thức/kĩ năng Đơn vị kiến thức/kĩ năng Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
1 A. Địa lí công nghiệp

A.1. Vai trò, đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp.

A.2. Địa lí ngành công nghiệp

A.3. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ công

 Nhận biết:

- Trình bày được  được vai trò và đặc điểm chung của sản xuất công nghiệp.

- Trình bày được vai trò một số ngành công nghiệp chủ yếu trên thế giới:

+ Công nghiệp năng lượng.

+ Công nghiệp cơ khí.

+ Công nghiệp điện tử - tin học.

+ Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

+ Công nghiệp thực phẩm.

- Trình bày được đặc điểm một số ngành công nghiệp chủ yếu trên thế giới:

+ Công nghiệp năng lượng.

+ Công nghiệp cơ khí.

+ Công nghiệp điện tử - tin học.

+ Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

+ Công nghiệp thực phẩm.

- Trình bày được sự phân bố một số ngành công nghiệp chủ yếu trên thế giới:

+ Công nghiệp năng lượng.

+ Công nghiệp cơ khí.

+ Công nghiệp điện tử - tin học.

+ Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

+ Công nghiệp thực phẩm.

   14      

Thông hiểu:

- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp:

+ Vị trí địa lí.

+ Tự nhiên ( khoáng sản, khí hậu – nguồn nước, đất, rừng, biển).

+ Kinh tế - xã hội ( dân cư – lao động, tiến bộ khoa học – kĩ thuật, thị trường, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất – kĩ thuật, đường lối chính sách).

- Phân biệt được một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp:

+ Điểm công nghiệp.

+ Khu công nghiệp.

+ Trung tâm công nghiệp.

+ Vùng công nghiệp.

  10    

Vận dụng:

- Giải thích được sự phân bố một số ngành công nghiệp chủ yếu trên thế giới.

    b*  

Vận dụng cao:

- Liên hệ với các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở Việt Nam.

      1**

 

 

 

2

B. KĨ NĂNG B. Kĩ năng sử dụng bản đồ, Atlat; làm việc với bảng số liệu và biểu đồ

- Sử dụng bản đồ để trình bày và giải thích được tình hình phát triển, phân bố một số ngành công nghiệp trên thế giới.

- Vẽ biểu đồ, nhận xét biểu đồ; phân tích số liệu thống kê về một số ngành công nghiệp trên thế giới.

2 2 1(a,b*) 0
Tổng   16 12 1 1

Tỉ lệ % từng mức độ

 nhận thức

  40% 30% 20% 10%
Tỉ lệ chung   70% 30%
                           

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc