Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Đặc tả môn tiếng Anh giữa HKII khối 12 và tài liệu ôn tập (NH: 2020-2021)

ĐẶC TẢ GIỮA HỌC KÌ II KHỐI 12 (Nh: 2020-2021)

Kỹ năng Đơn vị kiến thức, kĩ năng cần đánh giá Mức độ kiến thức,
 kỹ năng cần đánh giá
số câu hỏi theo mức độ nhận thức Tổng số
 câu hỏi
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao TN TL
TN TL TN TL TN TL TN TL    
LANGUAGE
(2.5 pts)
Pronunciation
(4 câu) các nguyên âm đã học và nhấn trọng âm
Nhận biết
- Nhận biết các nguyên âm thông qua các từ vựng quen thuộc và cách nhấn trọng âm

- Nhận biết các âm phụ âm đôi đă học: / b /, / p /, / d /, /t/  / s /, / z / thông qua các từ vựng quen thuộc.

2               2 0
  2               2 0
  Vocabulary
( 4 câu)
Các từ vựng đã học theo chủ điểm:
- động vật bị nguy hiểm    - sách                             - thể thao dưới nước         - SEA GAMES 22
Nhận biết
- Từ vựng quan trọng trong SGK
- Thành ngữ, động từ ghép đã học.
2               2 0
  0
  Thông hiểu
- Từ loại của những từ quan trọng.
- Biết cách sử dụng từ nối.
-Hiểu được nghĩa của từ, cụm từ, thành ngữ trong ngữ cảnh
    2           2 0
  Word forms
(2 câu)
Thông hiểu
Cấu tạo từ: sử dụng từ vựng phù hợp trong văn cảnh( danh từ, tính từ, động từ, trạng từ, đồng nghĩa, trái nghĩa...
    2           2 0
  Grammar
( 7 câu)
Các chủ điểm ngữ pháp đã học:
- Thì động từ                     - So sánh
- Câu tường thuật
-  Câu điều kiện
- Modal verbs
- Câu bị động                     - Từ nối
Nhận biết
- Câu điều kiện.
- Sứ dụng câu bị động.
3               3 0
  Thông hiểu
- Biết cách sử dụng các dạng ngữ pháp đã học
- Hiểu các điểm ngữ pháp đã học.
    4           4 0
READING
(2.5 pts)
1/Cloze test
( 5 câu)

Hiểu được bài đọc có độ dài khoảng 120 từ về các chủ điểm đã học
- động vật bị nguy hiểm      - sách                                       - thể thao dưới nước            - SEA GAMES 22
Nhận biết
- Nhận biết các thì HTĐ QKĐ, QKHT
- Câu ĐK 2,3
- Biết các từ hạn định
- Từ loại
- Từ nối đã học
1               1 0
    thông hiểu
Nghĩa của từ trong văn cảnh
    4           4 0
    Vận dụng
Phân tích mối liên kết giữa các câu trong văn bản để chọn liên từ phù hợp
        1       1 0
  2/ Reading comprhendion
(5 câu)
Hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết đoạn văn bản có độ dài khoảng 200 từ xoay quanh các chủ điểm có trong chương trình
(Tiêu đề, từ quy chiếu, từ đồng nghĩa, 1 thông tin chi tiết có trong bài đọc
bài 9- 12)
Nhận biết
- Thông tin chi tiết
-Từ đồng nghĩa
1               1 0
  thông hiểu
- Hiểu ý chính của bài đọc
-Hiểu nghĩa tham chiếu
    3           3 0
  Vận dụng
-Đoán nghĩa của từ trong văn cảnh.
-Hiểu, phân tích, tổng hợp ý chính của bài đẻ chọn câu trả lời phù hợp
-Hiểu ngụ ý của tác giả
        2       2 0
    Vận dụng cao
Thể hiện quan điểm cá nhân về nội dung bài đọc
            1   1 0
SPEAKING 2 câu thông hiểu
- Hiểu được tình huống nói phù hợp với ngữ cảnh
    2           2  
WRITING
(2.5 pts)
Error identification
(2 câu)
Nhận biết
- Nhận biết lỗi hòa hợp trong câu
(Chủ ngữ, tân ngữ, tính từ sở hữu, đại từ phản thân, danh từ, động từ, từ loại…
1               1 0
  Sentence transformation
(5 câu)
Vận dụng
-Chuyển đổi thì
- Câu chủ động sang câu bị động.                                           - Modal verbs 
        3       3 0
    Vận dụng
- Complex sentences            -Relative clauses
        2       2 0
TỔNG    12 0 17 0 8 0 1 0 38

0

 

Các em tải tài liệu ôn tập tại đây.

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc