Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Đề cương học kì 2 môn tiếng Anh HKII - khối 10 (NH 2019-2020)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ANH LỚP 10-HỌC KÌ 2
NĂM HỌC 2019-2020

I. GRAMMATICAL POINTS :
1. Should
2. Conditional sentences type 2, 3
3. To infinitive
4. Wh-question
5. Adjective of attitude
6. It was not until ..... that ....
7. Article: a/ an ,the . No article
8. Will vs. going ,will :making perditions, will :making offers
9. Relative clause.
10. The passive voice
11. Comparatives and superlatives
II. PRONUNCIATION :
/iə /- / eə / - /Ʊə/,/ t/- /d/ , /s/- / z/, /f/ -/v/ ,/g/,/k/, /p /-/ t /
III. READING:
Topics about undersea world, conservation, National Park, Music, Film and cinema, The World Cup and the historical sites.
IV. VOCABULARY
Topics about undersea world, conservation, National Park, Music, Film and cinema, The World Cup and the historical sites.
V. WRITING :
Sử dụng grammatical points đã học ,được nêu trên để viết lại câu.
1. Sentence transformation.
2. Writing a paragraph.

VII. COMMUNICATION
Asking and giving response in small talks.

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc