Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

MA TRẬN KIÊM TRA CUỐI KỲ II - VẬT LÝ 10 -2020-2021

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II

MÔN: VẬT LÍ 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

TT

Nội dung

kiến thức

Đơn vị kiến thức, kĩ năng Số câu hỏi theo mức độ nhận thức Tổng

%

tổng điểm

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Số CH

Thời gian

(ph)

Số CH

Thời gian

(ph)

Số CH

Thời gian

(ph)

Số CH

Thời gian

(ph)

Số CH

Thời gian

(ph)

TN TL
1 Các định luật bảo toàn 1.1. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng 1 0,75 1 1 1 4,5 1 6 2 2 23,5 52,5
1.2. Công và công suất 1 0,75 1 1 2
1.3. Động năng; Thế năng; Cơ năng 3 2,25 2 2 5
2 Chất khí 2.1. Cấu tạo chất và thuyết động học phân tử chất khí; Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt; Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ; Phương trình trạng thái của khí lí tưởng 3 2,25 3 3 6
3 Cơ sở của nhiệt động lực học 3.1. Nội năng và sự biến đổi nội năng; Các nguyên lí của nhiệt động lực học         1 4,5 1 6   2 21,5 47,5
4 Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể 4.1. Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình; Sự nở vì nhiệt của vật rắn 4 3 2 2 6
4.2. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng; Thực hành: Xác định hệ số căng mặt ngoài của chất lỏng; Sự chuyển thể của các chất; Độ ẩm của không khí 4 3 3 3 7
Tổng   16 12 12 12 2 15 2 12 28 4 45 100
Tỉ lệ %   40 30 20 10 70 30 45 100
Tỉ lệ chung%   70 30 100 45 100
                                 

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc