Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

MA TRẬN KIÊM TRA CUỐI KỲ II - VẬT LÝ 11 -2020-2021

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2

MÔN: VẬT LÍ 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút

TT Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức, kĩ năng Số câu hỏi theo các mức độ Tổng

% tổng

điểm

 
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao  
Số CH Thời gian (ph)  
Số CH Thời gian (ph) Số CH Thời gian (ph) Số CH Thời gian (ph) Số CH Thời gian (ph) TN TL  
1

Từ trường

1.1. Từ trường 2 1,5 0 0 1 4,5 0 0 2 1 16,5 45%  
1.2. Lực từ. Cảm ứng từ. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt. 2 1,5 2 2 0 0 4  
1.3. Lực Lo-Ren-Xơ 1 0,75 1 1 0 0 2  
2 Cảm ứng điện từ 2.1. Từ thông. Cảm ứng điện từ. Suất điện động cảm ứng. 2 1,5 2 2 0 0 4  
2.2. Tự cảm 1 0,75 1 1 0 0 2  
3 Khúc xạ ánh sáng 3.1. Khúc xạ ánh sáng. Phản xạ toàn phần 4 3 3 3 1 4,5 0 0 5 1 8,75 22,5%  
4 Mắt. Các dụng cụ quang 4.1. Lăng kính 1 0,75 0 0 0 0 0 0 1 0 0,75 2,5%  
4.2. Thấu kính mỏng 3 2,25 3 3 0 0 2 6 4 1 9,5 15%  
4.3. Mắt 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1,75 5%  
4.4. Kính lúp. Kính hiển vi. Kính thiên văn 0 0 0 0 0 0 0 0          
Tổng   16 12 12 12 2 9 2 12 28 4 45 100%  
Tỉ lệ (%)   40 30 20 10          
Tỉ lệ chung (%)   70 30     100%  

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc