Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

MA TRAN KIEM TRA MÔN HÓA HKI K12 NĂM 2020-2021

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN.
TỔ: HÓA HỌC


MATN


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – LỚP 12

NĂM HỌC: 2020 - 2021


                                             
                                 
 
                                 
 
                                 
 
                                 
 
                                 
 
     
 
                                 
 
     
 
                                           

Nôị dung kiế n thứ c

Nhâṇ   biế t Thông hiểu Vâṇ duṇ g Vâṇ duṇ g ở mức độ cao

 

̉ ng

TN

TN   TN   TN   TN  
1. ESTE - LIPIT
Số câu 3   1   2      

6

Số điểm

0,75

0,25

0, 5

 

1,5

Tỉ lệ        

15,0%

2. CACBOHIĐRAT ( mỗi bài 1 câu)
Số câu 3   2   1      

6

Số điểm

0,75

0,5

0,25

 

1,5

Tỉ lệ        

15,0%

3. AMIN – AMINOAXIT - PROTEIN
Số câu 3   2   2   1  

8

Số điểm

0,75

0,5

0,5

0,25

1,75

Tỉ lệ        

17,5%

4. POLIME – VẬT LIỆU POLIME
Số câu 3   1          

4

Số điểm

0,75

0,25

   

1,0

Tỉ lệ          

12,5%

5. ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI
Số câu 4   4   1   1  

10

Số điểm 1,0

1,0

0,25

0,25

2,75

Tỉ lệ        

27,5%

6. Kim loại kiềm
Số câu 2   1   0   0  

3

Số điểm 0,5

0,25

0,00

 

0,75

Tỉ lệ        

7,5%

7. Tổng hợp                  
Số câu 2   1           3
Số điểm 0,75   0,25           1,0
Tỉ lệ                 10%
̉ ng số câu 20   12   5 , 3   40
Tổng điểm

5,0

 

3,0

 

1,25

 

0,75

 

10,0

Tỉ lệ

50,0%

 

30,0%

 

12,5 %

 

7,5 %

 

100 %

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc