Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

TƯ LIỆU THAM KHẢO THI HỌC KỲ I MÔN NGỮ VĂN (2014 - 2015)

TƯ LIỆU THAM KHẢO

OÂN TAÄP THI KÌ I NĂM HC 2014 – 2015

Moân Ngöõ vaên LÔÙP 11

  1. n ngn Hai đứa tr - Thch Lam

           Nắm một số nét chính về tác giả Thạch Lam và truyện ngắn Hai đứa trẻ

  1. :

+ Caûnh chieàu taøn, chôï taøn, nhöõng kieáp ngöôøi taøn taï

+ Gôïi trong Lieân noãi buoàn man maùc vaø mieàn traéc aån, caûm thöông cho nhöõng ñöøa treû toäi nghieäp.

+ Khung caûnh TN vaø con ngöôøi: Ngaäp chìm trong ñeâm toái; aùnh saùng chæ coøn laø khe, chaám, quaàng

+ Nhòp soáng cuûa ngöôøi daân laëp ñi laëp laïi ñôn ñieäu, bun teû ñoäng taùc quen thuoäc, nhöõng suy nghó, mong ñôïi nhö moïi ngaøy. Hoï mong ñôïi moät caùi gì töôi saùng cho söï soáng ngheøo khoå haøng ngaøy.

+ Taâm traïng cuûa Lieân: Nhôù laïi nhöõng ngaøy thaùng töôi ñeïp ôû Haø Noäi, buoàn baõ, yeân laëng doõi theo nhöõng caûnh ñôøi nhoïc nhaèn, nhöõng kieáp ngöôøi taøn taï; caûm nhaän saâu saéc veà cuoäc soáng tuø ñoïng trong boùng toái.

  1. :

+ Saùng böøng leân vaø huyeân naùo trong choác laùt roài laïi chìm vaøo boùng toái.

+ Chò em Lieân haân hoan haïnh phuùc khi taøu ñeán, nuoái tieác, baâng khuaâng luùc taøu ñi qua. Con taøu mang theo mô öôùc veá moät theá giôùi khaùc saùng suûa hôn vaø ñaùnh thöùc trong Lieân nhöõng hoài öùc lung linh veà Haø Noäi xa xaêm.

+ YÙ nghóa chuyeán taøu ñeâm: laø bieåu töôïng cuûa moät theá giôùi thaät ñaùng soáng vôùi söï giaàu sang vaø röïc rôõ aùnh saùng . Noù ñoái laäp vôùi cuoäc soáng moøn moûi, ngheøo naøn, toái taêm vaø quaån quanh cuûa ngöôøi daân phoá huyeän .

Qua taâm traïng cuûa chò em lieân, taùc giaû nhö muoán lay tænh nhöõng con ngöôøi ñang buoàn chaùn, soáng quaån quanh, lam luõ vaø höôùng hoï ñeán moät töông lai toát ñeïp hôn.

+ Ý nghĩa văn bn: Theå hieän nieàm caûm thöông chaân thaønh cuûa Thaïch Lam ñoái vôùi nhöõng kieáp soáng ngheøo khoå, chìm khuaát trong moûi moøn, toái taêm, quaån quanh nôi phoá huyeän tröôùc Caùch maïng vaø söï traân troïng vôùi nhöõng öôùc mong nhoû beù, bình dò maø tha thieát cuûa hoï.

 + Ngh thut: Coát truyeän ñôn giaûn, noåi baät laø nhöõng doøng taâm traïng chaûy troâi, nhöõng caûm xuùc, caûm giaùc mong manh mô hoà trong taâm hoàn nhaân vaät; buùt phaùp töông phaûn, ñoái laäp; mieâu taû sinh ñoäng nhöõng bieán ñoåi tinh teá cuûa caûnh vaät vaø taâm traïng con ngöôøi; ngoân ngöõ, hình aûnh giaàu yù nghóa töôïng tröng; gioïng ñieäu thuû thæ thaám ñöôïm chaát thô, chaát tröõ tình saâu laéng.

@ Giôùi thieäu :

* Hai chò em Lieân moät thôøi soáng ôû Haø noäi vôùi cuoäc soáng toát ñeïp, coù nhieàu kæ nieäm gaén boù …

* Hieän taïi soáng ôû moät phoá huyeän ngheøo troâng coi cöûa haøng taïp hoùa nhoû xíu baùn caû ngaøy chaúng ñuû tieàn mua rau 

+ Lieân troâng coi cöûa haøng, ñeo daây xaø tích, tính toaùn, chaêm soùc em  Ò coâ gaùi lôùn, ñaûm ñangÒ giaø tröôùc tuoåi

+ An: muoán chôi vôùi treû con Ò khoâng daùm; nghe lôøi, yeâu quyù chò 

@ Khi chieàu buoâng :

* Lieân ngoài laëng yeân, ñoâi maét chò boùng toái ngaäp daàn caùi buoåi chieàu queâ thaám vaøo taâm hoàn chò vaø chò caûm thaáy: Loøng buoàn man maùc nhöng khoâng bieát vì sao; Hai chò em göôïng nheï ngoài yeân nhìn ra phoá vaø caûm nhaän ñöôïc moät muøi aâm m boác leân - muøi rieâng cuûa ñaát,cuûa queâ höông naøy

* Chi tieát choïn loïc, hình aûnh töø ngöõ tieâu bieåu nhaø vaên mieâu taû neùt taâm traïng: moät noãi buoàn man maùc; nhöõng rung ñoäng nhoû nheï, mô hoà ñeå caûm nhaän ñöôïc muøi vò rieâng cuûa ñaát

@ Luùc ñeâm xuoáng – khuya veà: Nhôù nhöõng thaùng ngaøy töôi ñeïp ôû Haø Noäi; buoàn baõ, yeân laëng doõi theo nhöõng caûnh ñôøi nhoïc nhaèn, nhöõng kieáp ngöôøi taøn taï; caûm nhaän saâu saéc veà cuoäc soáng tuø ñoïng trong boùng toái cuûa hoï.

+ Hai chò em nhìn nhöõng con ngöôøi soáng nôi phoá huyeän nhö maáy ñöùa treû con nhaët nhaïnh nhöõng gì coøn soùt laïi cuûa phieân chôï ngheøo vöøa tan àThöông chuùng nhöng baát löïc bôûi chò em Lieân cuõng ngheo nhö chuùng

+ Nhöõng con ngöôøi taàn taûo sôùm hoâm, lam luõ vaát vaû nhö meï con chò Tí; gaùnh phôû baùc Sieâu; gia ñình baùc Xaåm … buoân baùn eá aåmà ñoäng loøng thöông, chia seû vôùi nhöõng con ngöôøi ñoù

èTaâm hoàn thô ngaây cuûa chò em lieân rung ñoäng tröôùc cuoäc soáng teû nhaït, ngheøo tuùng … moät taâm hoàn nhaïy caûm, ña caûm, nhaân haäu

@  Chôø ñôïi chuyeán taøu qua ga xeùp nhoû: Saùng böøng leân vaø huyeân naùo trong choác laùt roài laïi chìm vaøo boùng toái. Chò em Lieân haân hoan haïnh phuùc khi taøu ñeán, nuoái tiếc, baâng khuaâng luùc taøu ñi qua. Con taøu mang theo mô öôùc v moät theá giôùi khaùc saùng suûa hôn vaø ñaùnh thöùc trong Lieân nhöõng hoài öùc lung linh veà Haø Noäi xa xaêm.

*  Hai ñöùa treû coá thöùc khuya maëc duø buoàn nguû ríu caû maét; an tröôùc khi nguû daën chò goïi daäy khi taøu ñeán; söï chôø ñôïi khaéc khoaûi moät hoaït ñoäng cuoái cuøng cuûa moät ngaøy khoâng phaûi ñeå baùn haøng; hai chò em coá thöùc chæ ñeå ñöôïc soáng laïi trong giaây laùt nhöõng thaùng ngaøy ñeïp ñeõ ñaõ qua – moät thôøi choán ñoâ thaønh vôùi quaø xanh ñoû, ñi chôi… vì theá chôø taøu nhö moät nhu caàu taát yeáu moät khaùt khao mong ñôïi haøng ñeâm cuûa hai chò em

*  Khi tieáng maùy raàm roä; tieáng coøi vang leân; tieáng rít cuûa baùnh taøu; khi aùnh saùng töø nhöõng toa taøu röïc leân chieáu xuoáng laøm saùng tröng vaø khuaáy ñoäng phoá huyeän; Lieân goïi An daäy vaø hai chò em nhìn chaêm chuù thaáy loaùng thoaùng toa haïng nhaát sang troïng, ngöôøi loá nhoá treân töøng toa; ñoàng vaø keàn saùng laáp laùnh; caùc cöûa kính …söï nhoän nhòp, taáp naäp ñaõ phaù tan khoâng khí tónh laëng, buoàn teû; hai chò em soáng laïi nhöõng thaùng naêm xöa; taâm traïng sung söôùng

* Trong choác laùt taøu rôøi ga xeùp nhoû: Hai chò em nhìn theo caùi chaám nhoû cuûa chieác ñeøn xanh treo treân toa sau cuøng xa xa maõi roài khuaát daân, maát huùtànhö nuoái tieác phuùt giaây sung söôùng soáng laïi quaù khöù ñeïp ñeõ khoâng ñöôïc nhieàu

Bài 2. Chữ người tử tù – Nguyễn Tuân

* Nắm một số nét chính về tác giả Nguyễn Tuân và truyện ngắn Chữ người tử tù

* Cảnh cho chữ - một cảnh tượng xưa nay hiếm

* Vẻ đẹp của nhân vật Huấn Cao:

+Mang cốt cách của một nghệ sĩ tài hoa. Có khí phách  dũng khí, hiên ngang, bất khuất của một trang anh hùng nghĩa liệt. Sáng ngời vẻ đẹp trong sáng của một người có thiên lương; một nhân cách cao đẹp  

+ Qua hình tượng nhân vật Huấn Cao, Nguyễn Tuân muốn khẳng định cái đẹp là bất diệt, cái tài và cái tâm, cái đẹp và cái thiện không thể tách rời; thể hiện sự trân trọng giá trị tinh thần của dân tộc.

*Thanh âm trong trẻo...viên quản ngục

+ Một con người có sở thích cao quý, biết say mê và quý trọng cái đẹp, biết cảm phục tài năng, nhân cách và biệt nhỡn liên tài.

+ Qua nhân vật viên quản ngục, nhà văn muốn nói: trong mỗi con người đều ẩn chứa cái đẹp, cái tài. Cái đẹp chân chính trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn giữ được  phẩm chất,  nhân cách.

* Ý nghĩa văn bản: Tác phẩm khắng định và tôn vinh sự chiến thắng của ánh sáng, cái đẹp, cái thiện và nhân cách cao cả của con người; đồng thời bộc lộ lòng yêu nước thầm kín của nhà văn.

 * Nghệ thuật :Tạo dựng tình huống truyện độc đáo, đặc sắc; sử dụng thành công nghệ thuật tương phản, đối lập; xây dựng nhân vật; ngôn ngữ góc cạnh, giầu hình ảnh, có tính tạo hình, vừa cổ kính vừa hiện đại.

* Nắm một số nét chính về tác giả Vũ Trọng Phụng và tác phẩm Số đỏ, đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia

* Hiểu rõ mâu thuẫn hài hước, chua chát

* Chân dung biếm hoạ các nhân vật; cảnh đám tang 

* Giải thích ý nghĩa nhan đề đoạn trích:Chứa đựng mâu thuẫn trào phúng, hàm chứa tiếng cười chua chát, vừa kích thích trí tò mò của độc giả vừa phản ánh một sự thật mỉa mai, hài hước và tàn nhẫn Niềm vui chung của tang gia: Cái chết kia làm cho nhiều người sung sướng lắm

* Ý nghĩa văn bản

 * Nghệ thuật đoạn trích: Tạo tình huống trào phúng cơ bản rồi mở rộng ra thành những tình huống khác; phát hiện những chi tiết đối lập gay gắt cùng tồn tại trong một con người, sự việc, sự vật; thủ pháp cường điệu, nói ngược, nói mỉa… được sử dụng một cách linh hoạt; miêu tả biến hóa, linh hoạt và sắc sảo đến từng chi tiết, nói trúng nét riêng của từng nhân vật. 

* Nắm một số nét chính về tác giả Nam Cao và truyện ngắn Chí Phèo

* Kể từ khi trở về làng Vũ Đại,  Chí Phèo đến nhà bá Kiến mấy lần, lược thuật từng lần và nêu nhận xét...; kết thúc truyện...

* Diễn biến tâm trạng của nhân vật Chí Phèo kể từ khi gặp thị Nở đến lúc tự sát ( bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người ) Chí Phèo- bi kịch của người sinh ra là người nhưng không được làm người

+ Cuộc gặp gỡ  với thị Nở và tình yêu thương chăm sóc chân thành của thị đã đánh thức tình người trong Chí...

+Muốn trở thành người lương thiện, muốn làm hòa với nhiều người, bị thị Nở từ chối...

+ Chí rơi vào bi kịchbị cự tuyệt làm người bị dồn đến đường cùng...

+ Trong cơn phẫn uất, tuyệt vọng, chí giết bá Kiến rồi tự sát...

* Ý nghĩa văn bản: Chí Phèo tố cáo mạnh mẽ thuộc địa phong kiến tàn bạo đã cướp đi cả nhân hình và nhân tính của người nông dân lương thiện đồng thời nhà văn phát hiện và khẳng định bản chất tốt đẹp của con người ngay cả khi  tưởng như họ đã bị biến thành quỷ dữ

* Nghệ thuật: Xây dựng nhân vật điển hình  vừa có ý nghĩa tiêu biểu vừa sống động, có cá tính độc đáo và nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật sắc sảo; kết cấu truyện mới mẻ, tưởng như tự do nhưng lại rất chặt chẽ, lô gích; cốt truyện và các tình tiết hấp dẫn, biến hóa giầu kịch tính; ngôn ngữ sống động vừa điêu luyện lại gần gũi tự nhiên; giọng điệu đan xen biến hóa, trần thuật linh hoạt.

* Những nét chính về con người và quan điểm sáng tác

+Trước Cách mạng: Nghệ thuât phải bám sát cuộc đời , gắn bó với đời sống nhân dân lao động; nhà văn phải có đôi mắt của tình thương, tác phải văn chương hay, có giá trị phải chưa đựng nội dung nhân đạo sâu sắc; văn chương nghệ thuật là lĩnh vực đòi hỏi phải khám phá, tìm tòi, sáng tạo; lao động nghệ thuật là nơi hoạt động nghiêm túc công phu; người cầm bút phải có lương tâm.

+Sau Cách mạng: Nam Cao vẫn sáng tác theo quan điểm đúng đắn, tích cực

* Phong cách nghệ thuật

+ Luôn hướng tới đời sống tinh thần của  con người bên trong, nhà văn có biệt tài diễn tả, phân tích tâm lí nhân vật.

+ Thường viết về cái nhỏ nhặt bình thường nhưng có sức khái quát lớn và đặt ra những vấn đề xã hội lớn lao, nêu những triết lí nhân sinh sâu sắc, quan điểm nghệ thuật tiến bộ.

+ Giọng văn tỉnh táo sắc lạnh mà nặng trĩu suy tư; buồn thương chua chát mà đằm thắm yêu thương. Ngôn từ sống động tinh tế mà giản d, gn gũi

  1. ếng Việt
    1. Phong cách ngôn ngữ báo chí

* Các thể loại tiêu biểu như bản tin, phóng sự, tiểu phẩm..., mỗi thể loại sử dụng  ngôn ngữ riêng, mỗi lĩnh vực được đề cập có ngôn ngữ phù hợp.

* Ngôn ngữ báo chí  có chức năng cung cấp tin tức, định hướng dư luận, quan điểm chính xác nên ngôn ngữ phải rõ ràng trong sáng.

* Các phương tiện diễn đạt:

+ Từ vựng phong phú, mỗi thể loại, mỗi lĩnh vực có lớp từ đặc trưng

+ Câu văn đa dạng phù hợp mỗi thể loại, đảm bảo tính  mạch lạc, trong sáng

+ Sử dụng phong phú các biện pháp tu từ để cách nói, viết giàu hình ảnh, nhạc điệu.

*Đặc trưng cơ bản của phong cách ngôn ngữ báo chí: tính thông tin thời sự, tính ngắn gọn, tính sinh động hấp dẫn.

*Đặc điểm cơ bản:

- Thành ngữ thường là một cụm từ cố định, ngắn gọn cô đọng,  dùng hình ảnh cụ thể sinh động có tính biểu cảm cao.

- Điển cố là những sự việc, câu thơ trong sách đời trước được dẫn ra và sử dụng lồng ghép vào câu thơ, lời nói về những điều tương tự

*Tìm và phân tích các thành ngữ, điển cố trong các tác phẩm trong chương trình và sưu tầm thêm.

*Dùng kiểu câu bị động: thường sử dụng các từ bị, được...

* Dùng kiểu câu có khởi ngữ: chuyển một phần của vị ngữ lên trước

*Dùng kiểu câu có trạng ngữ chỉ tình huống: cần phân biệt thông tin thứ yếu trong câu( trạng ngữ) và thông tin quan trọng (vị ngữ)

 * Nắm kỹ cách phân tích, so sánh, tổng hợp vấn đề

 * Vận dụng thao tác so sánh, phân tích và sự kết hợp các thao tác trên khi viết bài văn nghị luận văn học và đoạn văn nghị luận xã hội.

Tham khảo một số đề và đáp án phần đọc hiểu

*Đề 1

“Hoả mai đánh bằng rơm con cúi, cũng đốt xong nhà dạy đạo kia; gương đeo dung bằng lưỡi dao phay, cũng chém rớt đầu quan hai nọ.

Chi nhọc quan quản gióng trống kì trống giục, đạp rào lướt tới, coi giặc cũng như không; nào sợ thằng Tây bắn đạn nhỏ đạn to, xô cửa xông vào, liều mình như chẳng có.

Kẻ đâm ngang người chém ngược, làm cho mã tà ma ní hồn kinh; bọn hè trước, lũ ó sau, trối kệ tàu sắt tàu đồng sung nổ.”

                                                            Trích Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc-Nguyễn Đình Chiểu

Đọc hiểu văn bản trên và trả lời câu hỏi sau:

*Đáp án:

+Nội dung: người nghĩa sĩ chống giặc trong điều kiện thiếu thốn nhưng chiến đấu dũng cảm nên lập được chiến công lớn.

+Tiêu đề: Hình tượng người nghĩa sĩ công đồn.

+Nghệ thuật: điệp từ, đối lập, động từ mạnh… thể hiện được không khí căng thẳng quyết liệt của cuộc chiến và tinh thần quả cảm của người nghĩa sĩ.

+ Cảm nhận độc đáo, chân thành.

*Đề 2

Những chị lúa phất phơ bím tóc

Những cậu tre bá vai nhau thì thầm đứng học

Đàn cò áo trắng

Khiêng nắng

Qua sông

Cô gió chăn mây trên đồng

Bác mặt trời đạp xe qua đỉnh núi

                                    (Em kể chuyện này-Trần Đăng Khoa)

 Đọc văn bản trên và thực hiện các yêu cầu sau:

*Đáp án

 

----------------Hết------------

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc