Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

KẾ HOẠCH THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ VÀ TỔ CHỨC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRÊN MẠNG INTERNET

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            TỔ SỬ- ĐỊA- GDCD

                              Đà Lạt,  ngày 25 tháng 9  năm 2013

   

KẾ HOẠCH THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ

VÀ TỔ CHỨC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT

TRÊN MẠNG INTERNET

    Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013- 2014 của Sở GD&ĐT Lâm Đồng và kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2013- 2014 của trường THPT Bùi Thị Xuân.

    Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2013-2016; Quyết định số1178 /QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ngày 19 tháng 6 năm 2013 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiên Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013-2016”.

   Thực hiện Công văn số 1385/KH/SGDĐT-ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc “phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” năm học  2013-2014.

   Trên cơ sở và điều kiện thực tế của nhà trường, Tổ Sử-Địa-GDCD Trường THPT Bùi Thị Xuân xây dựng kế hoạch thành lập CLB và tổ chức thi Tìm hiểu Pháp luật trên mạng Internet cho học sinh toàn trường năm học  2013-2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH CUỘC THI:

 1. Mục đích:

   1.1. Nâng cao nhận thức, hiểu biết và trách nhiệm thực hiện pháp luật của học sinh trong nhà trường. Góp phần ổn định môi trường giáo dục; tiến tới thực hiện xây dựng xã hội hóa pháp luật.
  1.2. Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy và học ở môn GDCD trong nhà trường.

  1.3. Tạo sân chơi trực tuyến môn GDCD cho học sinh phổ thông, thay đổi cách nhìn và có những hiểu biết đúng về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của môn học trong cuộc sống.

  1.4. Tuyển chọn đội ngũ học sinh tham gia Hội thi Tìm hiểu pháp luật do Sở GDĐT tổ chức.

  1.5. Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh giao lưu, học tập.

  1.6. Mở rộng, đổi mới về nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật một cách có hiệu quả trong nhà trường.

       Tăng cường sự phối hợp, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các đoàn thể, tổ chức trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật ở nhà trường.

2. Yêu cầu:

   2.1. Đối với Nhà trường và GV Môn GDCD:         

 -  Kế thừa kết quả và kinh nghiệm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian qua; bảo đảm sự liên tục và tính hệ thống của công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Quán triệt thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

-  Thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình giáo dục pháp luật và môn Giáo dục công dân trong nhà trường, tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật một cách hợp lý trong các môn học khác. Tăng cường các hình thức giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động ngoại khóa, giáo dục ngoài giờ lên lớp.

   - Phối hợp các lực lượng làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường, đẩy mạnh việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua để thực hiện tốt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2013-2016.

 2.2. Đối với học Sinh: 

   - Học tập nghiêm túc theo chương trình môn học và tích cực, chủ động tham gia cuộc thi theo từng tháng, từng kì và cả năm học.

   - Yêu cầu bắt buộc đối với học khối  lớp 12 và khuyến khích tham gia đối với học sinh các khối còn lại trong toàn trường.

 - Những học sinh được chọn vào đội tuyển tham gia nghiêm túc theo hướng dẫn của giáo viên phụ trách.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ ĐĂNG KÍ THAM GIA:

 1. Đối tượng tham gia:học sinh toàn trường

 2. Đăng kí tham gia:

  2.1. Đăng kí thành viêntrên website:  (xem phần hướng dẫn trên website). Học sinh cần đăng kí đúng các thông tin: Họ và tên; địa chỉ lớp.

 2.2. Khi đã đăng kí thành viên:  Học sinh vào website và đăng nhập với Tên truy cập và Mật khẩu đã đăng kí. Sau khi đăng nhập thành công, học sinh chọn“Vào thi” để tham gia các vòng thi.

III. QUY ĐỊNH CÁC VÒNG THI:

 1. Số vòng thi của cả năm học:

            Mỗi tháng sẽ có 1 lần, cả năm học có 2 lần sơ kết và 1 lần tổng kết các vòng thi cho học sinh toàn trường. Các vòng thi do Ban tổ chức cuộc thi cập nhật trên website bắt đầu từ ngày 01/10 /2013.

 2. Thời điểm bắt đầu tham gia cuộc thi:

Học sinh có thể tham gia cuộc thi từ ngày 01 tháng 10 năm 2013 trên website và được đánh giá tổng kết vào cuối năm học.

3. Thông báo điểm thi và thời gian làm bài của mỗi vòng thi:

         Điểm thi và thời gian làm bài của mỗi vòng thi được thông báo trên website  vào ngày đầu tiên của hàng tháng, học sinh hoàn thành vòng thi. Kết quả này được lưu lại trong phần “Kết quả” của học sinh.

 4. Xếp hạng học sinh:

        Tổng điểm và tổng lần tham gia bài thi của học sinh sẽ được thông báo trên bản tin của Câu lạc bộ và phát thưởng vào dịp sơ kết học kì 1 và Tổng kết cuối năm học.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

  1.Thành phần:

      -  Ban giám hiệu: Chỉ đạo chung

      - Tổ trưởng tổ Sử- Địa- GDCD:  Phối kết hợp tổ chức thực hiện kế hoạch.

      -  Nhóm GV GDCD: Chủ động xây dựng nội dung và là Ban tổ chức của cuộc thi.

     - Giáo viên chủ nhiệm các lớp: Năm bắt kế hoạch kịp thời và theo dõi chung việc tham gia thi của học sinh  để có sự động viên, nhắc nhở kịp thời.

     - Học sinh toàn trường: Tham gia đầy đủ, tích cực các vòng thi theo kế hoạch chung của BTC. Các học sinh đã đăng kí tham gia phải duy trì việc tham gia các vòng thi nghiêm túc cho đến  khi kết thúc vòng thi cuối cùng trong toàn trường.

     - Đoàn trường và các bộ phận khác trong nhà trường: Phối hợp với BTC  trong việc theo dõi học sinh tham gia thi các vòng và có biểu dương khen thưởng kịp thời.

     -  CLB phòng chống bạo lực học đường: Cùng phối hợp và hỗ trợ thực hiện những nội dung phù hợp.

 2.Cách thức thực hiện:

  - Tổ trưởng tổ Sử- Địa- GDCD  và Nhóm GV GDCD: Triển khai kế hoạch chung tới học sinh toàn trường.

  - Học sinh các lớp đăng kí danh sách tham gia các cuộc thi và theo dõi lịch thi của ban tổ chức để tham gia các vòng thi.

  -  Tổ trưởng chuyên môn tổ Sử- Địa- GDCD chỉ đạo giáo viên theo dõi, đôn đốc học sinh lớp giảng dạy tham gia.

  - Đoàn trường tổng hợp danh sách, phối hợp với BTC theo dõi quá trình tham gia của học sinh để động viên khen thưởng kịp thời.

V. KHEN THƯỞNG:

  - Sử dụng kinh phí của hoạt động ngoại khóa để khen thưởng học sinh trong các đợt sơ kết và tổng kết.

 - Tổ trưởng chuyên môn tổ Sử- Địa- GDCD căn cứ việc tham gia thi và kết quả thi của học sinh để đánh giá hoạt động chung của giáo viên trong Tổ, đặc biệt là GV nhóm GDCD.

 - Giáoviên bộ môn GDCD chấm và theo dõi quá trình tham gia các vòng thi của học sinh. Căn cứ kết quả của các vòng thi để cộng điểm khuyến khích cho học sinh (điểm kiểm tra miệng, điểm bài thực hành ngoại khóa trong chương trình).

 

 

Duyệt BGH nhà trường                                                   Người lập kết hoạch

                                                                                               Tổ Trưởng CM

 

 

 

 

 

                                                                                                 Nguyễn Thị Quế

 

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc