Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

ĐÊ CƯƠNG ÔN TẬP THI HK 2 -MÔN ANH VĂN LỚP 11-NĂM HỌC 2015-2016

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ANH LỚP 11 -HK2
NĂM HỌC 2015-2016
Ôn tập kiến thức Từ unit 9,10,11, 12,13,15,16.
* Grammatical points:
1. Relative clause (revision)
2. Relative clauses replaced by participles and to infinitives.
3. Omission of relative pronounce.
4. Cleft sentences :
- Subject focus
- Object focus
- Adverbial focus
5. Could / be able to
6. Passive voice : It is said that …. / people say…
Prepositions ( từ unit 9 đến 16 – grade 11 (bỏ unit 14))
* Pronuciation : ( từ unit 9 đến 16 – grade 11 (bỏ unit 14))

Stress in two –syllable words , in more than three –syllable words.
Words in the textbook : Từ unit 9 đến 16 – grade 11 (bỏ unit 14)
* Kiến thức Từ vựng : Từ unit 9 đến 16 – grade 11 (bỏ unit 14)
* Reading :
Topic : Nature in danger , Sources of energy ,The Asian Games, Hobbies
* Writing : Sử dụng grammatical points đã học ,được nêu trên để viết lại câu.
1. Sentence transformation .
3. Writing passage about collection ,hobby . Describing the preparation of the coming Asian Games . Describing a location or information from the chart.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HK 2 - MÔN ANH LỚP 10 NAM HỌC 2015-2016

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ANH LỚP 10 -HK2
NĂM HỌC 2015-2016
Ôn tập kiến thức Từ unit 9 ,10,11,12,13,14,16
* Grammatical points:

1. Conditional sentences types 1,2,3
2. Passive voice
3. To + infinitive to talk about purpose.
2. Wh-question
3. Attitudinal adjectives
4 . It is /was not until…. that…
5. Article a/an/the
6. will , be going to . Will : making predictions . Will : making offers
7. Comparatives and superlatives
Prepositions ( từ unit 12,13,14 – grade 10 )
* Pronuciation : Từ unit 9 đến 16 (bỏ unit 15) –grade 10
Stress in two –syllable words , in more than three –syllable words.( words in the textbook 10 from unit Từ unit 9 đến 16 (bỏ unit 15) –grade 10
* Kiến thức Từ vựng (Từ unit 12,13,14 - Grade 10 )
* Reading :
Topic : National park, Conservation ,Music , Films and Cinema , The World Cup, Historical places .
* Writing : Sử dụng grammatical points đã học ,được nêu trên để viết lại câu.
1. Building sentences based on given words
2. Sentence transformation .
3. Writing passage about a profile or an announcement . Wring a letter of invitation / acceptance or refusal , Describing a film .

Ma trận đề kiểm tra 1 tiết lớp 10NC - CHƯƠNG CHẤT KHÍ

    KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT  
    VẬT LÝ 10 NÂNG CAO   BÀI SỐ 2 HỌC KÌ II  
    Phạm vi kiểm tra: CHƯƠNG VI  CHẤT KHÍ VẬT LÝ 10 NÂNG CAO  
     TRẮC NGHIỆM:30 CÂU  (10 ĐIỂM)   
           
TÊN CHỦ ĐỀ NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG CỘNG
(CẤP ĐỘ 1) (CẤP ĐỘ 2) CẤP ĐỘ THẤP CẤP ĐỘ CAO
    (CẤP ĐỘ 3) (CẤP ĐỘ 4)
Chủ đề : chất khí (7 tiết + 4 TỰ CHỌN)
1. Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí    Phát biểu được nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí. Vận dụng được thuyết động học phân tử để giải thích đặc điểm về hình dạng, thể tích của các chất ở thể khí, thể lỏng, thể rắn. Vận dụng các công thức  để tính số mol chất khí, số phân tử chất khí, khối lượng chất khí…  
Nêu được các đặc điểm của khí lí tưởng.
2 2 6
2. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ôt  Nêu được các thông số p, V, T xác định trạng thái của một lượng khí. Nêu được quá trình đẳng nhiệt là gì và phát biểu được  định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt. Vẽ được đường đẳng nhiệt trong hệ toạ độ (p,V) Giải quyết bài toán đẳng nhiệt.  
   
   
2 5
3. Quá trình đẳng tích. Định luật Sac-lơ  Nêu được nhiệt độ tuyệt đối và nhiệt giai Kenvin là gì Nêu được quá trình đẳng tích gì và phát biểu được định luật Sác-lơ. Vẽ được đường đẳng tích trong hệ toạ độ (p,T)  Giải quyết bài toán đẳng tích.  
   
2 4
4. Phương trình trạng thái khí lý tưởng  3 thông số trạng thái và phương trình trạng thái Viết được phương trình trạng thái của khí lí tưởng  Vận dụng được phương trình trạng thái của khí lí tưởng. vẽ được các đường đẳng nhiệt, đẳng áp, đẳng tích trong các hệ trục PV, PT, VT  
Nêu được quá trình đẳng áp gì và phát biểu được định luật Gay Luy-xắc. Vẽ được đường đẳng áp trong hệ toạ độ (V, T)  
  2 5
5. phương trình cla-pê-rôn – men-đê-lê-ép   Viết được phương trình Cla-pê-rôn – Men-đê-lê-ép Vận dụng phương trình trạng thái của khí lí tưởng và phương trình Cla-pê-rôn – Men-đê-lê-ép để giải được các bài tập đơn giản. Vận dụng phương trình trạng thái của khí lí tưởng và phương trình Cla-pê-rôn – Men-đê-lê-ép để giải được các bài tập đơn giản.  
  2 4  
Số câu(số điểm)  10 20 30
 điểm - Tỉ lệ % 3.333333333 33% 6.666666667 67% 10

ĐỀ CƯƠNG MÔN ANH LOP 12 BÀI KT 1 TIẾT LẦN 2,HK2 NĂM HỌC 2015-2016

MA TRẬN BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2 /HK2 LỚP 12
HỌC KỲ 2- NĂM HỌC 2015-2016
Ôn tập kiến thức Từ unit 12,13,14
* Grammatical points:
1. Passive voice.
2. Conditional sentence
3. Relative clause
4. Tense revision
5. Tag questions
6. Inversion
7. Reported speech
8. Phrasal verb
9. Comparison. Double comparison .
Prepositions ( từ unit 12,13,14 – grade 12 )
* Pronuciation : unit 12,13,14 –grade 1 2
Stress in two –syllable words , in more than three –syllable words.( words in the textbook 12 from unit 12,13,14 )
* Kiến thức Từ vựng (Từ unit 12,13,14 - Grade 12 )
* Reading
Topic : Water Sport, The 22nd Sea Games , International organization .
* Writing : Sử dụng grammatical points đã học ,được nêu trên để viết lại câu.
1. Sentence transformation
3. Writing passage

Ma trận đề kiểm tra 1 tiết lớp 12NC và CB- chương sóng ánh sáng và lượng tử

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ 12

Thời gian kiểm tra: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Sóng ánh sáng và lượng tử ánh sáng.

Phương án kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan.

Tên Chủ đề

Nhận biết

(Cấp độ 1)

Thông hiểu

(Cấp độ 2)

Vận dụng Cộng

Cấp độ thấp

(Cấp độ 3)

Cấp độ cao

(Cấp độ 4)

Chủ đề 2: Sóng ánh sáng(9 tiết)

1. Tán sắc ánh sáng

(1 tiết)=4,76%

- Mô tả được hiện tượng tán sắc ánh sáng qua lăng kính.

- Nêu được hiện tượng  nhiễu xạ ánh sáng là gì.

- Nêu được mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định.

- Nêu được chiết suất của môi trường phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng trong chân không.

Liên hệ để giải thích các hiện tượng thực tế

   
[2 câu] [1 câu]

2. Giao thoa ánh sáng

(1tiết)=4,76%

- Nêu được điều kiện để xảy ra hiện tượng giao thoa ánh sáng.

- Nêu được hiện tượng giao thoa chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng.

Trình bày được một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng.

Nêu được vân sáng, vân tối là kết quả của sự giao thoa ánh sáng.

Vận dụng được công thức     i =  để giải bài tập.

Giải được các bài toán về giao thoa:

- Biết cách tổng hợp hai dao động cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ để tính vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa, năng lượng sóng.

- Liên hệ bài toán với  thực tiễn.

 
  [1 câu] [3 câu] [3 câu]  

3. Các loại quang phổ

(1tiết)=4,76%

Máy quang phổ

Nêu được quang phổ liên tục, quang phổ vạch phát xạ và hấp thụ là gì và đặc điểm chính của mỗi loại quang phổ này.

     
  [1 câu]      

4. Tia hồng ngoại – Tia tử ngoại

(1 tiết)=4,76%

Định nghĩa tia hồng ngoại, tia tử ngoại.

- Nêu được bản chất, các tính chất và công dụng của tia hồng ngoại.

- Nêu được bản chất, các tính chất và công dụng của tia tử ngoại.

     
[2 câu]

5. Tia X

(1 tiết)=4,76%

- Định nghĩa tia X

- Kể được tên của các vùng sóng điện từ kế tiếp nhau trong thang sóng điện từ theo bước sóng.

- Nêu được tư tưởng cơ bản của thuyết điện từ ánh sáng.

Nêu được bản chất, các tính chất và công dụng của  tia X

     
  [1 câu] [2 câu] [1 câu]  

6. Thực hành đo bước sóng ánh sáng

(2 tiết) = 9,5%

 

Hiểu được cơ sở lí thuyết:

-  Đo bề rộng của phổ gồm một số vạch, từ đó tính được khoảng vân .

- Từ công thức tính khoảng vân, suy ra bước sóng ánh sáng là:

                         .

  • Biết cách sử dụng các dụng cụ đo và cách thức bố trí thí nghiệm
  • Biết cách tiến hành thí nghiệm:
  • Biết tính toán các số liệu thu được từ thí nghiệm để đưa ra kết quả:

- Tính giá trị trung bình của bước sóng

- Tính sai số tỉ đối của bước sóng

- Tính sai số tuyệt đối trung bình của bước sóng

- Viết kết quả: .

- Nhận xét và trình bày kết quả thực hành.

 

           

                                [1 câu]  

Số câu(số điểm)

Tỉ lệ ( %)

7(2,3 đ)

23,3%

11(3,7 đ)

36, 7 %

18 (6 đ)

60,0%

Chủ đề III: Lượng tử ánh sáng (7 tiết)      

1. Hiện tượng quang điện – thuyết lượng tử ánh sáng

(1 tiết)=4,76%

Trình bày được thí nghiệm Héc về hiện tượng quang điện và nêu được hiện tượng quang điện là gì.

- Phát biểu được định luật về giới hạn quang điện.

- Nêu được nội dung cơ bản của thuyết lượng tử ánh sáng.

- Nêu được ánh sáng có lưỡng tính sóng-hạt.

Vận dụng được thuyết lượng tử ánh sáng để giải thích định luật về giới hạn quang điện.

Vận dụng được thuyết lượng tử ánh sáng để giải quyết một số bài toán  
  [2 câu] [2 câu] [2 câu]  
2. Hiện tượng quang điện trong. (1 tiết)=4,76% Nêu được hiện tượng quang điện trong là gì. Nêu được quang điện trở và pin quang điện là gì.      
  [1 câu]      

3. Hiện tượng quang phát quang

(1 tiết)=4,76%

Nêu được sự phát quang là gì Phân biệt được huỳnh quang và lân quang

Vận dụng định luật Xtoc để giải quyết một số bài toán

   
  [1 câu] [1câu]    

4. Mẫu nguyên tử Bo

(1 tiết)=4,76%

  Nêu được sự tạo thành quang phổ vạch phát xạ và hấp thụ của nguyên tử hiđrô. Giải quyết một số bài toán tìm bước sóng quang phổ vạch phát xạ và hấp thụ của nguyên tử hiđrô.    
    [1 câu] [1 câu]    

5. Sơ lược về Laze

(1 tiết)=4.76%

  Nêu được laze là gì và một số ứng dụng của laze.      
  [1 câu]    

Số câu(số điểm)

Tỉ lệ ( %)

6 (2 đ)

20,0%

6(2 đ)

20,0%

12 (4 đ)

40,0%

TS số câu (điểm)

Tỉ lệ %

13 (4,3đ)

43,3%

17(5,7đ)

56,7%

30(10 đ)

100 %


Hệ thống Email

mailsomailsoct

emailbtx

Tra điểm

hsg

lop10

tnthpt

vanbang

Website hữu ích

logobogiaoducdaotao

LOGO-EDUNET

thi-tuyensinh

logosogiaoduclamdong

 images

tienganhonline

 violympic

elearning

Tài liệu Elearning

lo-go-truong-truc-tuyen

Văn bản

bgd

ic981 logo-cchc

logosogiaoduclamdong

3 cong khai

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc