Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2012-2013

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Đà Lạt,  ngày 10 tháng 9  năm 2012

 

KẾ HOẠCH

 HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

NĂM HỌC 2012 – 2013

 

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2012- 2013 của Sở GD&ĐT  Lâm Đồng và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2012- 2013 của trường THPT Bùi Thị Xuân.

Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường và của địa phương, trường THPT Bùi Thị Xuân xy dựng kế hoạch tổ chức HĐGDNGLL năm học 2012- 2013 như sau:

   I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          Hoạt động GDNGLL là hoạt động giáo dục được tổ chức ngoài giờ học các môn văn hóa ở trên lớp nhằm giúp học sinh:

          1. Nng cao hiểu biết về gi trị truyền thống của dn tộc, biết tiếp thu những giá trị tốt đẹp của nhân loại; bổ sung, củng cố, mở rộng kiến thức được học trên lớp; có trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội; định hướng nghề nghiệp cho bản thân.

          2. Củng cố vững chắc các kĩ năng cơ bản được rèn luyện từ lớp, trên cơ sở đó tiếp tục hình thnh v pht triển cc năng lực chủ yếu như: năng lực tự hoàn thiện, năng lực thích ứng, năng lực giao tiếp, năng lực hoạt động chính trị - xã hội, năng lực tổ chức quản lý, năng lực hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.

          3. Có thái độ đúng đắn trước những vấn đề của cuộc sống, biết phân biệt, đánh giá để tự điều chỉnh và hoàn thiện bản thân mình; hướng tới mục tiêu: chân, thiện, mỹ.

   II. NỘI DUNG CHƯ­ƠNG TRÌNH HĐGDNGLL CẤP THPT

Tháng

Chủ đề hoạt động

9

Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

10

Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình.

11

Thanh niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo.

12

Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

1

Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc

2

Thanh niên với lý tưởng cách mạng

3

Thanh niên với vấn đề lập nghiệp

4

Thanh niên với hòa bình, hữu nghị và hợp tác

5

Thanh niên với Bác Hồ

6,7,8

Mùa hè xanhtình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

 

   III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. 1.Thành phần:

-         Hiệu trưởng : Chỉ đạo chung

-         Phó hiệu trưởng 3: Tổ chức thực hiện kế hoạch.

-         Giáo viên chủ nhiệm các lớp: Hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc, nhắc nhở học sinh thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch; theo dõi, đánh giá quá trình tham gia hoạt động của học sinh lớp chủ nhiệm.

-         Học sinh toàn trường: Lập kế hoạch, tổ chức và tham gia trực tiếp vào các hoạt động.

-         Đoàn trường và các bộ phận khác trong nhà trường: phối hợp thực hiện theo kế hoạch

  1. 2.Cách thức thực hiện:

Tổ chức thực hiện toàn trường kết hợp cùng những ngày lễ lớn và tổ chức thực hiện theo khối lớp.

* Thực hiện toàn trường kết hợp với các hoạt động khác:

-         Chủ đề tháng 9- kết hợp với các hoạt động đón học sinh lớp 10, công tác tổ chức đầu năm học, lễ khai giảng năm học mới.

-         Chủ đề tháng 11- kết hợp với các hoạt động văn nghệ, báo chí, thể dục thể thao, thi đua chào mừng ngày 20/11.

-         Chủ đề tháng 3- kết hợp với các hoạt động hướng nghiệp và hội trại 26/3.

* Thực hiện theo từng khối lớp

Học sinh các lớp xây dựng kế hoạch sinh hoạt theo chủ đề tháng đă được phân công và triển khai tập luyện, chuẩn bị, tổ chức buổi sinh hoạt cho học sinh của khối cùng với đại diện học sinh của các khối lớp còn lại tham gia.

Phân công cụ thể như sau:

Lớp thực hiện

Tháng

Nội dung

12A1, 12A2,12A3,12A4,12A5,12A6,12A7

(Nhóm trưởng: 12A5)

10

Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình.

12A8,12A9,12B1,12B2,12B3,12B4

(Nhóm trưởng: 12A8)

12

Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

11A1,11A2,11A3,11A4,11A5,11A6,11A7

(Nhóm trưởng: 11A4)

1

Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc

11A8,11A9,11B1,11B2,11B3,11B4

(Nhóm trưởng: 11B1)

2

Thanh niên với lý tưởng cách mạng

10A1,10A2,10A3,10A4,10A5,10A6,10A7

(Nhóm trưởng: 10A6)

4

Thanh niên với hòa bình, hữu nghị và hợp tác

10A8,10A9,10B1,10B2,10B3,10B4,10B5

(Nhóm trưởng: 10B1)

5

Thanh niên với Bác Hồ

          3. Công việc cụ thể:

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

10/9/2012à 15/9/2012

Triển khai kế hoạch chung

Học sinh đưa ý tưởng các hoạt động cụ thể

Ban giám hiệu

Giáo viên chủ nhiệm, Ban cán sự lớp

17/9/2012à 22/9/2012

Giáo viên chủ nhiêm định hướng, tư vấn;

Học sinh thảo luận, xây dựng kế hoạch cụ thể theo chủ đề được phân công.

Giáo viên chủ nhiệm

Học sinh xây dựng kế hoạch chung theo nhóm lớp

24/9/2012à 29/9/2012

Các nhóm lớp lên kịch bản cụ thể

Giáo viên chủ nhiệm

Học sinh làm việc theo nhóm lớp

1/10/2012à 27/10/2012

Tập luyện, chuẩn bị tổ chức HĐGDNGLL tháng 10

Giáo viên chủ nhiệm và học sinh các lớp 12A1,  12A2, 12A3, 12A4, 12A5, 12A6, 12A7

21/11/2012à22/12/2012

Tập luyện, chuẩn bị tổ chức HĐGDNGLL tháng 12

Giáo viên chủ nhiệm và học sinh các lớp 12A8, 12A9, 12B1, 12B2, 12B3, 12B4

7/1/2013à 26/1/2013

Tập luyện, chuẩn bị tổ chức HĐGDNGLL tháng 1, tháng 2

Giáo viên chủ nhiệm và học sinh các lớp khối 11

27/3/2013à 15/4/2013

Tập luyện, chuẩn bị tổ chức HĐGDNGLL tháng 4, tháng 5

Giáo viên chủ nhiệm và học sinh các lớp khối 10

Lưu ý:

-         Các buổi sinh hoạt kéo dài từ 90’ đến 120’ vào buổi chiều theo kế hoạch của nhà trường.

-         Tùy vào nội dung cụ thể và khả năng tổ chức của các lớp, một số HĐGDNGLL có thể tổ chức lồng ghép với sinh hoạt chào cờ đầu tuần.

-         Mỗi buổi sinh hoạt phải có ít nhất 3 hoạt động và có một số hoạt động dành cho học sinh toàn trường tham gia.

-         Đại diện học sinh các lớp tham gia đánh giá chất lượng mỗi buổi sinh hoạt (trừ những lớp trong ban tổ chức).

4. Kinh phí thực hiện

          Kinh phí cho HĐGDNGLL được trích một phần từ nguồn kinh phí  ngân sách giáo dục của nhà trường, một phần từ nguồn quỹ Hội do Phn Hội CMHS lớp ủng hộ và quỹ hoạt động của lớp.

 

   IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

          Căn cứ vào kết quả đánh giá chất lượng các buổi sinh hoạt, nhà trường tiến hành cộng điểm thi đua cho các lớp và bình xét thi đua cuối năm.

Nhà trường căn cứ kết quả tham gia các hoạt động của học sinh để đánh giá hiệu quả hoạt động của các giáo viên chủ nhiệm.

Giáo viên chủ nhiệm theo dõi việc tham gia các hoạt động của học sinh để có sự đánh giáphù hợp.

          1. Mục tiêu đánh giá

   - Đánh giá nhận thức của học sinh về các vấn đề trong chương trình, về cc năng lực mà học sinh cần rèn luyện.

   - Động viên, khích lệ tinh thần tham gia các hoạt động tập thể, phấn đấu vươn lên về mọi mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ của học sinh.

          2. Nội dung đánh giá

Giáo viên chủ nhiệm đánh giá học sinh theo các tiêu chí sau:

   + Đánh giá về mức độ nhận thức  của học sinh về các vấn đề mà nội dung hoạt động cần chuyển tải.

   + Đánh giá về ý thức trch nhiệm của học sinh khi tham gia các hoạt động tập thể.

   + Đánh giá hiệu quả đóng góp của bản thân học sinh trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động.

Trên đây là kế hoạch triển khai việc chuẩn bị và tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của trường THPT Bùi Thị Xuân, đề nghị các bộ phận có liên quan theo dõi thực hiện nhằm mang lại kết quả cao.

 

                                                                                            Người lập kế hoạch

                                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                        (đã kí)

                                                                                        HÀ NGUYỄN BẢO KHUYÊN

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc