Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 11 - Năm học 2013 - 2014

Kỳ thi: KIEM TRA 1 TIET 11

Môn thi: KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 11

0001: Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình là:

A. Tên chương trình, thân chương trình                             B. Bảng chữ cái, tên chương trình, cú pháp

C. Tên chương trình, cú pháp, biến                                    D. Bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa

0002: Trong ngôn ngữ Pascal, hằng và biến khác nhau cơ bản như thế nào?

A. Hằng là đại lượng mà giá trị không thể thay đổi được trong quá thực hiện chương trình, biến là đại lượng mà giá trị của chúng có thể thay đổi được trong chương trình.

B. Hằng và biến là hai đại lượng mà giá trị đều có thể thay đổi được trong quá trình thực hiện chương trình.

C. Hằng không cần khai báo còn biến phải khai báo, hằng không có tên còn biến có tên.

D. Hằng và biến bắt buộc phải khai báo.

0003: Tên nào sau đây trong Pascal không hợp lệ?

A. hoten                                B. ho_ten                              C. ho-ten                               D. hoten1

0004: Biểu diễn số thực không hợp lệ trong Pascal?

A. 12345                               B. 12,345                              C. 1.2E-3                              D. -12.34

0005: Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Phần tên chương trình không nhất thiết phải có.           B. Phần khai báo có thể có hoặc không.

C. Phần thân chương trình có thể có hoặc không.             D. Phần khai báo thư viện có thể có hoặc không.

0006: Cấu trúc chương trình Pascal gồm có mấy thành phần:

A. 2                                       B. 3                                       C. 4                                       D. 5

0007: Số nào thuộc phạm vi kiểu Integer?

A. 65535                               B. -65535                              C. 20.4                                  D. 20000

0008: Giả sử biến n chứa số học sinh trong một lớp của trường THPT Bùi Thị Xuân. Chọn kiểu dữ liệu thích hợp nhất cho n?

A. byte                                  B. integer                              C. real                                   D. word

0009: Giả sử biến P chứa giá trị lập phương của số nguyên x kiểu byte. Kiểu dữ liệu của P?

A. byte                                  B. integer                              C. longint                              D. word

0010: Cho biết tổng bộ nhớ cấp phát cho các biến được khai báo trong phần khai báo sau là bao nhiêu byte? Var x, y, z: real; c: char; I, J: Byte; N: word;

A. 10                                     B. 23                                     C. 32                                     D. 40

0011: Cú pháp khai báo biến?

A. Const <Danh sách biến> : <kiểu dữ liệu>;                    B. Uses <Danh sách biến> : <kiểu dữ liệu>;

C. Var <Danh sách biến> = <kiểu dữ liệu>;                      D. Var <Danh sách biến> : <kiểu dữ liệu>;

0012: Hãy cho biết trong các khai báo sau, khai báo nào ĐÚNG?

A. Const a:125; Var a, c: integer;                                       B. Const a=125; Var b, c: integer;

C. Const a=125; Var b; c: integer;                                      D. Const a:125; Var b, c: integer;

0013: Chọn khai báo đúng cho bài toán: Cho 2 số nguyên dương a và b, tìm và đưa ra màn hinh số lớn nhất (max) và giá trị trung bình của 2 số đó.

A. var a, b: integer; max: real;                                             B. var a, b: integer; max, trungbinh: real;

C. var a, b, max, trungbinh: integer;                                   D. var a, b, max: integer; trungbinh: real;

0014: Cú pháp câu lệnh gán?

A. <tên biến> := <biểu thức>;                                            B. <tên biến> = <biểu thức>;

C. <tên biến> : <biểu thức>;                                              D. <tên hằng> := <biểu thức>;

0015: Cho khai báo var x: integer; Phép gán đúng là:

A. x:=200000;                       B. x:=-123;                            C. x:=a/b;                              D. x:=pi;

0016: Kết quả của biểu thức sqr((ABS(25-50)) mod 4) là:

A. 1                                       B. 2                                       C. 3                                       D. 4

0017: Biểu thức (9*x < 80) and (x <=10) cho kết quả True khi x bằng

A. 10                                     B. 11                                     C. 9                                       D. 8

0018: Cho chương trình sau:

            Var c: char;  i,j: integer; x,y: real; p,q: Boolean;

            begin

                    i:= 3; j:=2* i+1;  c:='A';     x:=0.5; q:=j>i;

            end.

Giá trị của q sau khi thực hiện chương trình là:

A. 7 > 3                                 B. 2*i +1> i                           C. FALSE                             D. TRUE

0019: Cho  khai báo: Var c: char;  i,j: integer; x,y: real; p,q: Boolean;. Phép toán gán nào sau đây không hợp lệ:

A. c:='A';                               B. x:=0.5;                              C. q:=2;                                 D. i:=2*i+1;

0020: Biểu thức 0 < N ≤ 103 được biểu diễn trong Pascal là:

A. (N>=103) and (N>0)       B. (N<=103) or (N>0)          C. (N >= 103) or (N>0)        D. (N <= 103) and (N>0)

0021: Ý nghĩa của thủ tục Write(<Danh sách kết quả>); trong Pascal?

A. Nhập danh sách kết quả vào từ bàn phím                      B. Xuất danh sách kết quả ra máy in.

C. Xuất danh sách kết quả ra màn hình.                             D. Xuất ra màn hình dòng chữ: Danh sách kết quả

0022: Biến Y có giá trị 7.593. Kết quả thực hiện câu lệnh Write('Tong la: Y = ',Y:6:2); là:

A. Tong la: Y = Y:6:2           B. Tong la: Y =   7.59           C. Tong la: Y =   7,59           D. Tong la: Y =   7.593

0023: Để nhập giá trị từ bàn phím cho 2 biến x, y không là kiểu Boolean ta dùng lệnh:

A. writeln[xy];                      B. Readln(x,y);                     C. Write(x,y);                        D. Read(‘x,y’);

0024: Cho câu lệnh: write(‘1 + 3 + . . . + ‘ ,2*n - 1, ‘ = ‘, sqr(n)) và n = 5. Cho biết kết quả sau khi thực hiện câu lệnh:

A. 1 + 3 + . . . + 9 = 25                                                       B. 1 + 3 + . . . + = 25

C. 1 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 25                                 D. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15

0025: Cho biết kết quả sau khi thực hiện chương trình sau. Giả sử x:= 0; y:= -1;

begin

readln(x, y); T:= x; x:= y; y:= T;

write(‘x = ‘, x, ‘, y = ‘, y);

end.

A. x = 0, y = -1                     B. x = - 1, y = T                    C. x = T, y = T                      D. x = -1, y = 0

0026: Tổ hợp phím để chạy chương trình trong Pascal?

A. Alt+F3                             B. Alt+X                               C. Ctrl+F9                            D. Shift+F9

0027: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, nhấn phím F7 có tác dụng:

A. Mở cửa sổ hiệu chỉnh                                                     B. Thực hiện từng câu lệnh trong chương trình

C. Chạy chương trình                                                         D. Theo dõi giá trị của các biến trong cửa sổ Watches

0028: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, nhấn phím Alt + F3 có tác dụng:

A. Đóng cửa sổ chương trình                                             B. Lưu chương trình hiện hành

C. Thoát khỏi Turbo Pascal                                                D. Mở chương trình có trên đĩa

0029: Cấu trúc câu lệnh rẽ nhánh có dạng:

A. IF <điều kiện> THEN <Câu lệnh 1>; ELSE < Câu lệnh 2>;

B. IF <điều kiện> THEN <Câu lệnh 1> ELSE < Câu lệnh 2>;

C. IF <điều kiện>  DO  <Câu lệnh >;

D. IF <điều kiện> THEN <Câu lệnh >

0030: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh ghép nào sau đây là đúng cú pháp?

A. Begin A:=1; B:=5; End;                                                 B. Begin: A:=1 B:=5 End;

C. Begin: A:=1; B:=5; End;                                                D. Begin A:=1; B:=5; End.

0031: Cho đoạn chương trình:

A:=0; B:=0;

IF A>0 then A:=1 ELSE Begin A:=2; B:=1; End;

C:=A+B;

Sau khi thực hiện, C có giá trị là:

A. 0                                       B. 1                                       C. 2                                       D. 3

0032: Câu lệnh nào sau đây là chưa đúng khi tìm giá trị nhỏ nhất (x) của a và b?

A. if a <= b then x:= a else x:= b;                                       B. if a < b then x:= a;

C. x:= b; if a < b then x:= a;                                               D. if a < b then x:= a else x:= b;

0033: Biểu thức nào sau đây có thể sử dụng làm biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh?

A. a + b                                 B. a > b                                 C. n mod 100                        D. ‘false’

0034: Có mấy lỗi cú pháp trong đoạn chương trình sau?

If 3*a >0 then a:=1; else a:=2

A. 1                                       B. 2                                       C. 3                                       D. 4

0035: Cú pháp câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước?

A. FOR <điều kiện> TO <câu lệnh>;                                 B. FOR <điều kiện> DO <câu lệnh>;

C. WHILE <điều kiện> DO <câu lệnh>;                           D. WHILE <biểu thức> DO <câu lệnh>;

0036: Cho câu lệnh: For a:= 5 downto 1 do  write(a);  Kết quả thực hiện lệnh trên là:

A. 5 4 3 2 1                           B. 12345                               C. 54321                               D. 1 2 3 4 5

0037: Cho biết đoạn chương trình sau thực hiện tính tổng nào?

S := 1; FOR i := 2 TO 10  DO S := S + 1 / i;

A. Tính tổng:                                  B. Tính tổng:

C. Tính tổng:                                        D. Tính tổng:

0038: Cho biết chương trình sau dùng để làm gì?

program inso;

var m, n, i: integer;

begin

       m:= 0; n:= 0;

       for i:= 1 to 10000 do

        begin

         if (i mod 3 = 0) then m:= m+1;

         if (i mod 3 = 0) and (i mod 5 = 0) then n:= n+1;

       end;

       writeln (m, ‘ ’, n);

end.

A. Đếm các số nguyên trong khoảng từ 1 đến 10000 là bội số của 3

B. Đếm và thông báo ra màn hình số lượng các số nguyên trong khoảng từ 1 đến 10000 chia hết cho 3

C. Đếm và thông báo ra màn hình số lượng số nguyên trong khoảng từ 1 đến 10000 là bội số của 3 và 5

D. Đếm và thông báo ra màn hình trong khoảng từ 1 đến 10000 có bao nhiêu số là bội của 3 và bao nhiêu số là bội chung của 3 và 5.

0039: Cấu trúc lặp nào sau đây là đúng cú pháp:

A. While (a > 5) and (a < 17) do a = a-1;                          B. While 17 > a > 5 do a := a-1;

C. While (a > 5 and a < 17) do a := a-1;                            D. While (a > 5) and (a < 17) do a := a-1;

0040: Cho S và i là biến nguyên. Cho biết kết quả sau khi chạy đoạn chương trình sau:

s:= 0;

for i:= 1 to 10 do s:= s+i;

writeln(s);

A. 101                                   B. 55                                     C. 11                                     D. 100

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc