Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Đề cương môn Lịch Sử K12-HK2

Trường THPT Bùi Thị Xuân .

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ KHỐI 12

 

1/ Tình hình, nhiệm vụ cách mạng hai miền Nam - Bắc sau 1954.

2/ Phong trào  " Đồng Khởi" (1959-1960).

3/ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960).

4/ Chiến lược "chiến tranh đặc biệt", “chiến tranh cục bộ” và  “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mĩ: Nội dung, âm mưu, biện pháp, thủ đoạn, sự phá sản…

5/ Miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mĩ.

6/ Nội dung, ý nghĩa lịch sử của Hiệp đinh Pari 1973 và việc chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam

7/ Chủ trương, kế hoạch gải phóng miền Nam của TW Đảng.

8/ Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975. Nguyên nhân thắng lợi, và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

9/ Qúa trình thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.

10/ Nội dung đường lối đổi mới của Đảng. Thành tựu đổi mới giai đoạn 1986-1990.

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc