Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Đề cương môn Vật lý 11-HK2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LÝ LỚP 11 – HỌC KỲ II

I/ LÝ THUYẾT :  ( Theo chương trình chuẩn )

 

Chương IV :             TỪ TRƯỜNG

1) Từ trường

- Nªu ®­îc tõ tr­êng tån t¹i ë ®©u vµ cã tÝnh chÊt g×.

- Nªu ®­îc c¸c ®Æc ®iÓm cña ®­êng søc tõ cña thanh nam ch©m th¼ng, cña nam ch©m ch÷ U.

- VÏ ®­îc c¸c ®­êng søc tõ biÓu diÔn vµ nªu c¸c ®Æc ®iÓm cña ®­êng søc tõ cña dßng ®iÖn th¼ng dµi, cña èng d©y cã dßng ®iÖn ch¹y qua vµ cña tõ tr­êng ®Òu.

2) Lực từ. Cảm ứng từ

- Ph¸t biÓu ®­îc ®Þnh nghÜa vµ nªu ®­îc ph­¬ng, chiÒu cña c¶m øng tõ t¹i mét ®iÓm cña tõ tr­êng. Nªu ®­îc ®¬n vÞ ®o c¶m øng tõ.

- ViÕt ®­îc c«ng thøc tÝnh lùc tõ t¸c dông lªn ®o¹n d©y dÉn cã dßng ®iÖn ch¹y qua ®Æt trong tõ tr­êng ®Òu.

3) Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt.

- ViÕt ®­îc c«ng thøc tÝnh c¶m øng tõ t¹i mét ®iÓm trong tõ tr­êng g©y bëi dßng ®iÖn th¼ng dµi v« h¹n.

- X¸c ®Þnh ®­îc ®é lín, ph­¬ng, chiÒu cña vect¬ c¶m øng tõ t¹i mét ®iÓm trong tõ tr­êng g©y bëi dßng ®iÖn th¼ng dµi; trong lßng èng d©y cã dßng ®iÖn ch¹y qua.

- ViÕt ®­îc c«ng thøc tÝnh c¶m øng tõ t¹i mét ®iÓm trong lßng èng d©y cã dßng ®iÖn ch¹y qua.

4) Lực Lo-ren-xo

- Nªu ®­îc lùc Lo-ren-x¬ lµ g× vµ viÕt ®­îc c«ng thøc tÝnh lùc nµy. Tính được độ lớn lực Lo-ren-x¬

- X¸c ®Þnh ®­îc c­êng ®é, ph­¬ng, chiÒu cña lùc Lo-ren-x¬ t¸c dông lªn mét ®iÖn tÝch q chuyÓn ®éng víi vËn tèc  trong mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi c¸c ®­êng søc cña tõ tr­êng ®Òu.  ( Dành cho Ban A)

Chương V :               CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

1) Từ Thông. Cảm ứng điện từ

- ViÕt ®­îc c«ng thøc tÝnh tõ th«ng qua mét diÖn tÝch vµ nªu ®­îc ®¬n vÞ ®o tõ th«ng.

-  Nªu ®­îc c¸c c¸ch lµm biÕn ®æi tõ th«ng. Xác định chiều dòng điện cảm ứng theo định luật Len-xơ.

- Nêu được dòng điện Fu-cô là gì?

2) Suất điện động cảm ứng

- Ph¸t biÓu ®­îc ®Þnh luËt Fa-ra-®©y vÒ c¶m øng ®iÖn tõ.

- TÝnh ®­îc suÊt ®iÖn ®éng c¶m øng trong tr­êng hîp tõ th«ng qua mét m¹ch biÕn ®æi ®Òu theo thêi gian trong c¸c bµi to¸n.

- Xác định được độ lớn, phương chiều của vectơ cảm ứng từ tại một điểm trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua.

3) Tự cảm.

- Nªu ®­îc ®é tù c¶m lµ g× vµ ®¬n vÞ ®o ®é tù c¶m.

- Nªu ®­îc hiÖn t­îng tù c¶m lµ g×.

- TÝnh ®­îc suÊt ®iÖn ®éng tù c¶m trong èng d©y khi dßng ®iÖn ch¹y qua nã cã c­êng ®é biÕn ®æi ®Òu theo thêi gian.

Chương VI :             KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

1) Khúc xạ ánh sáng

- Ph¸t biÓu ®­îc ®Þnh luËt khóc x¹ ¸nh s¸ng vµ viÕt ®­îc hÖ thøc cña ®Þnh luËt nµy.

- Nªu ®­îc chiÕt suÊt tuyÖt ®èi, chiÕt suÊt tØ ®èi lµ g×.

- Nªu ®­îc tÝnh chÊt thuËn nghÞch cña sù truyÒn ¸nh s¸ng vµ chØ ra sù thÓ hiÖn tÝnh chÊt nµy ë ®Þnh luËt khóc x¹ ¸nh s¸ng.

- Áp dụng công thức tính được chiết suất của môi trường. Góc tới, góc khúc xạ trong các hệ thức của định luật khúc xạ.

2) Phản xạ toàn phần                             

- M« t¶ ®­îc hiÖn t­îng ph¶n x¹ toµn phÇn vµ nªu ®­îc ®iÒu kiÖn x¶y ra hiÖn t­îng nµy.

- M« t¶ ®­îc sù truyÒn ¸nh s¸ng trong c¸p quang vµ nªu ®­îc vÝ dô vÒ øng dông cña c¸p quang.

- VËn dông ®­îc c«ng thøc tÝnh gãc giíi h¹n ph¶n x¹ toµn phÇn trong bµi to¸n.

Chương VII :            MẮT VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG

 

1) Lăng kính

- Nªu ®­îc lăng kính là gì ? TÝnh chÊt cña l¨ng kÝnh lµm lÖch tia s¸ng truyÒn qua nã.

- Vận dụng các công thức về lăng kính để tính được góc ló, góc lệch và góc lệch cực tiểu trong các bài toán    ( Dành cho ban A)

2) Thấu kính mỏng

- Ph¸t biÓu ®­îc ®Þnh nghÜa ®é tô cña thÊu kÝnh vµ nªu ®­îc ®¬n vÞ ®o ®é tô.

- Nªu ®­îc tiªu ®iÓm chÝnh, tiªu ®iÓm phô, tiªu diÖn, tiªu cù cña thÊu kÝnh lµ g×.

- Nªu ®­îc sè phãng ®¹i cña ¶nh t¹o bëi thÊu kÝnh lµ g×.

- VÏ ®­îc tia lã khái thÊu kÝnh héi tô, ph©n k× vµ hÖ hai thÊu kÝnh ®ång trôc.

- VËn dông c¸c c«ng thøc vÒ thÊu kÝnh ®Ó gi¶i ®­îc c¸c bµi tËp ®¬n gi¶n. (tính số phóng đại ảnh và các đại lượng trong công thức thấu kính)

- Dùng ®­îc ¶nh cña mét vËt thËt t¹o bëi thÊu kÝnh.

II/ BÀI TẬP TỰ LUẬN : 

BAN CƠ BẢN :

Bài 1

Bài toán về thấu kính ( 1 thấu kính), gồm 2 câu nhỏ:

1) Xác định vị trí vật, ảnh, vẽ hình.

2) Di chuyển vật….tìm các đại lượng thỏa mãn yêu cầu đề.

Bài 2

Bài toán về cảm ứng điện từ, gồm 2 câu nhỏ:

1) Xác định từ thông.

2) Xác định suất điện động cảm ứng, chiều dòng điện cảm ứng.

 

***************************************************************

BAN NÂNG CAO :

Bài 1

Bài toán về lăng kính, gồm 2 câu nhỏ:

1) Áp dụng các công thức lăng kính ( tìm các đại lượng trong công thức lăng kính). Vẽ đường đi tia sáng.

2) Góc lệch cực tiểu.

Bài 2

Bài toán về lực Lorentz (trường hợp vectơ vận tốc vuông góc với vectơ cảm ứng từ của từ trường đều ),  gồm 2 câu nhỏ:

1) Xác định các đại lượng trong biểu thức lực Lorentz.

2) Xác định bán kính R, chu kỳ T … của qũy đạo tròn của hạt mang điện chuyển động.

MỘT SỐ BÀI TẬP  ( THAM KHẢO )

BÀI TẬP VỀ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

(TỪ THÔNG, SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG, SUẤT ĐIỆN ĐỘNG TỰ CẢM, NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG)

Bài 1 : Một ống dây thẳng dài, không có lõi có hệ số tự cảm L=0,4H. Trong thời gian 0,2s, dòng điện trong ống giảm đều từ 0,2A xuống đến 0.

 1. Tính suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây ?
 2. Biết ống dây dài 20cm gồm 500 vòng dây. Tính tiết diện của ống dây ?   
 3. Hãy tính cảm ứng từ, độ tự cảm của ống dây ?
 4. Tính năng lượng từ trường trong ống dây ?
 5. Tính từ thông qua ống dây ?
 6. Bây giờ ngắt ống dây khỏi nguồn điện. Hãy tính suất điện động cảm ứng trong ống dây ? Coi rằng từ thông qua ống dây giảm đều từ giá trị ban đầu đến 0 trong khoảng thời gian 0,02s ?
 7. Cảm ứng từ của từ trường tăng đều lên gấp đôi trong 0,2s ?
 8. Quay đều cuộn dây để sau thời gian 0,5s trục của nó vuông góc vector cảm ứng từ. Tính suất điện động cảm ứng trong cuộn dây ?
 9. Tính từ thông qua diện tích ?
 10. Trong thời gian 0,25s khung dây quay sao cho mặt phẳng khung dây hợp với cảm ứng từ một góc 150 đồng thời cảm ứng từ tăng 2 lần. Tính suất điện động cảm ứng trong khung ?

Bài 2 : Một ống dây hình trụ dài có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng dây là 100cm2. Ống dây có điện trở là 10Ω, hai đầu ống dây nối với một điện trở 5Ω. Ống dây được đặt trong một từ trường đều có vector cảm ứng từ song song với trục của ống dây và có độ lớn tăng đều từ 0,2T đến 0,5T trong 0,01s. Tính : a )Độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong ống dây và cường độ dòng điện chạy trong ống dây ?

b) Muốn cường độ dòng điện có giá trị gấp đôi giá trị trong câu a thì trong khoảng thời gian trên độ lớn cảm ứng từ biến thiên một lượng a là bao nhiêu ?

Bài 3 : Một ống dây dài 50cm, đường kính 2cm, có 500 vòng quấn sát nhau. Ống dây mang dòng điện 2A.

Bài 4 : Một cuộn dây có N=100 vòng, diện tích mỗi vòng s=30cm2 có trục song song vector cảm ứng từ của một từ trường đều B=0,2T. Tìm suất điện động cảm ứng trong cuộn dây nếu :

Bài 5 : a) Tính độ tự cảm của một ống dây dài 30cm, đường kính 2cm, có 1500 vòng dây ?

Bài 6 : Một vòng dây dẫn phẳng có diện tích giới hạn là s=20cm2 đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=0,02T. Vector pháp tuyến của mặt phẳng vòng dây hợp với cảm ứng từ một góc 300.

Bài 7 : Ống dây hình trụ có chiều dài 0,25m gồm 200 vòng dây, mỗi vòng có đường kính 10cm. Tính độ tự cảm của ống dây và năng lượng từ trường trong ống dây khi cường độ dòng điện là 10A ?

Bài 8 : Một ống dây có chiều dài 31,4cm ; đường kính tiết diện thẳng là 20mm, được quấn thành 3000 vòng. Biết ống dây không có lõi và đặt trong không khí. Trong thời gian 0,5s ; dòng điện chạy trong ống dây biến thiên từ 0,5A đến 1A. Hãy xác định suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây và năng lượng từ trường của ống dây ở cuối quá trình biến đổi trên ?

Bài 9 :  Một khung dây dẫn có  10 vòng dây , được đặt trong từ trường đều sao cho các đường cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây  . Diện tích mặt phẳng bị giới hạn bởi một vòng dây có diện tích s=10cm2. Cảm ứng từ của từ trường tăng đều từ giá trị 0,1T đến 0,5T trong khoảng thời gian   .

a)   Tính suất điện động cảm ứng trong khung dây ?

b)   Tính độ lớn dòng điện cảm ứng trong khung dây. Biết điện trở của khung dây là 2Ω ?


BÀI TẬP VỀ THẤU KÍNH MỎNG

Câu 1.Đặt vật AB = 2 (cm) trước thấu kính phân kỳ có tiêu cự f = - 12 (cm), cách thấu kính một khoảng d = 12 (cm) thì ta thu được

A. ảnh thật A’B’, ngược chiều với vật, vô cùng lớn.

B. ảnh ảo A’B’, cùng chiều với vật, vô cùng lớn.

C. ảnh ảo A’B’, cùng chiều với vật, cao 1 (cm).      

D. ảnh thật A’B’, ngược chiều với vật, cao 4 (cm).

Câu 2.Thấu kính có độ tụ D = 5 (đp), đó là:

A. thấu kính phân kì có tiêu cự f = - 5 (cm).             B. thấu kính phân kì có tiêu cự f = - 20 (cm).

C. thấu kính hội tụ có tiêu cự f = + 5 (cm).               D. thấu kính hội tụ có tiêu cự f = + 20 (cm).

Câu 3.Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ D = + 5 (đp) và cách thấu kính một khoảng 30 (cm). ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là:

A. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60 (cm).             

B. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60 (cm).

C. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 (cm).

D. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 (cm).

Câu 4.Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ D = + 5 (đp) và cách thấu kính một khoảng 10 (cm). ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là:

A. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60 (cm).

B. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60 (cm).

C. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 (cm).

D. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 (cm).

Câu 5.Chiếu một chùm sáng song song tới thấu kính thấy chùm ló là chùm phân kì coi như xuất phát từ một điểm nằm trước thấu kính và cách thấu kính một đoạn 25 (cm). Thấu kính đó là:

A. thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 25 (cm).                B. thấu kính phân kì có tiêu cự f = 25 (cm).

C. thấu kính hội tụ có tiêu cự f = - 25 (cm).              D. thấu kính phân kì có tiêu cự f = - 25 (cm).

Câu 6.Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính phân kì (tiêu cụ f = - 25 cm), cách thấu kính 25cm. ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là:

A. ảnh thật, nằm trước thấu kính, cao gấp hai lần vật.                                   

B. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cao bằng nửa lần vật.

C. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cao gấp hai lần vật.                                      

D. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cao bằng nửa lần vật.

Câu 7.Vật AB = 2 (cm) nằm trước thấu kính hội tụ, cách thấu kính 16cm cho ảnh A’B’ cao 8cm. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là:

A. 8 (cm).                                B. 16 (cm).                     C. 64 (cm).                    D. 72 (cm).

Câu 8.Vật sáng AB qua thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 15 (cm) cho ảnh thật A’B’ cao gấp 5 lần vật. Khoảng cách từ vật tới thấu kính là:

A. 4 (cm).                                B. 6 (cm).                       C. 12 (cm).                    D. 18 (cm).

Câu 9.Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính một khoảng 20 (cm), qua thấu kính cho ảnh thật A’B’ cao gấp 3 lần AB. Tiêu cự của thấu kính là:

A. f = 15 (cm).                        B. f = 30 (cm).               C. f = -15 (cm).            D. f = -30 (cm).

Câu 10.Chiếu một chùm sáng song song tới thấu kính thấy chùm ló hội tụ điểm nằm sau thấu kính và cách thấu kính một đoạn 25 (cm). Thấu kính đó là:

A. thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 25 (cm).                  B. thấu kính phân kì có tiêu cự f = 25 (cm).

C. thấu kính hội tụ có tiêu cự f = - 25 (cm).                D. thấu kính phân kì có tiêu cự f = - 25 (cm).

 

BÀI TẬP KHÚC XẠ VÀ PHẢN XẠ TOÀN PHẦN

Câu 1. Một tia sáng hẹp truyền từ một môi trường có chiết suất n1=vào một môi trường khác có chiết suất n2 chưa biết. Để khi tia sáng tới gặp mặt phân cách hai môi trường dưới góc tới 600 sẽ xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần, thì n2 phải thoả mãn điều kiện nào?                    

a. n21,5                                 b. n1,5                     c. n2=                     d. n2         

Câu 2. Cho  tia sáng đi từ pha lê có chiết suất 1,8 vào nước có chiết suất 4/3. Phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới là:

           a. i>47,80                             b. i>46,50                      c. i>450                         d. i>45,50

Câu 3.Tia sáng đi từ thuỷ tinh (n1 = 1,5) đến mặt phân cách với nước (n2 = 4/3). Điều kiện của góc tới i để không có tia khúc xạ trong nước là:

A. i ≥ 62044’.                          B. i < 62044’.                 C. i < 41048’.                D. i < 48035’.

Câu 4.Cho một tia sáng đi từ nước (n = 4/3) ra không khí. Sự phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới:

A. i < 490.                                B. i > 420.                       C. i > 490.                      D. i > 430.

Câu 5.Chiếu một chùm tia sáng song song trong không khí tới mặt nước ( n = 4/3) với góc tới là 450. Góc hợp bởi tia khúc xạ và tia tới là:

A. D = 70032’.                        B. D = 450.                     C. D = 25032’.D.          D = 12058’.

Câu 6:  Khi ánh sáng truyền từ môi trường thuỷ tinh (n1=1,52) sang môi trường nước (n2 = 1,33). Góc giới hạn phản xạ toàn phần là:

A. 620                          B. 610                          C. 48020’.                                D. Giá trị khác.

Câu 7. Phát biểu  nào sau đây về phản xạ toàn phần là không đúng?

A. Khi có phản xạ toàn phần thì toàn bộ ánh sáng phản xạ trở lại môi trường ban đầu chứa chùm ánh sáng tới.

B. Phản xạ toàn phần chỉ xảy ra khi ánh sáng đi từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường kém chiết quang.

C. Phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới lớn hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần.

D. Góc giới hạn phản xạ toàn phần được xác định bằng tỉ số giữa chiết suất của môi trường chiết quang kém với môi trường chiết quang hơn.

Câu 8.Một chùm tia sáng hẹp SI truyền trong mặt phẳng tiết diện vuông góc của một khối chất trong suốt như hình vẽ (DABC vuông cân). Tia sáng phản xạ toàn phần ở mặt AC. Trong điều kiện đó chiết suất n của khối trong suốt có giá trị như thế nào?

 1. ³           B. n <          C. n =          D. n > 1,5
 2. Tính lực Lorentz tác dụng lên điện tích đó ?
 3. Xác định bán kính quỹ đạo và chu kì chuyển động của điện tích trong từ trường biết khối lượng của điện tích là 1,672.10-27kg ?
 4. à chu kì chuyển động của electron.
 

Câu 9. Khi ánh sáng truyền từ môi trường có chiết suất n1 sang môi trường có chiết suất n2, điều kiện đầy đủ để xảy ra hiện tượng toàn phần là:

A. n1> n2 và i < igh          B. n1< n2 và i < igh          C. n1< n2 và i < igh          D. n1> n2 và i > igh

Câu 10: Tia sáng đi từ thuỷ tinh (n1 = 1,5) đến mặt phân cách với nước (n2 = 4/3). Điều kiện của góc tới i để không có tia khúc xạ trong nước là:

A. i ≥ 62044’.               B. i < 62044’.   C. i < 41048’.   D. i < 48035’.

Câu 11: Tia sáng đi từ không khí vào chất lỏng trong suốt với góc tới 600 thì góc khúc xạ là 300 .Góc giới hạn phản xạ toàn phần khi tia sáng truyền từ chất lỏng ra không khí là:

A. i < 49012.                B. i > 42022’.                          C. i > 35026’                D. i > 430.

BÀI TẬP VỀ LĂNG KÍNH

Câu 1.Cho một tia sáng đơn sắc đi qua lăng kính có góc chiết quang A = 600 và thu được góc lệch cực tiểu Dm = 600. Chiết suất của lăng kính là

A. n = 0,71                               B. n = 1,41                     C. n = 0,87                    D. n = 1,51

Câu 2.Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Khi tia sáng đi qua lăng kính có góc lệch cực tiểu thì góc ló i có giá trị bé nhất.

B. Khi tia sáng đi qua lăng kính có góc lệch cực tiểu thì góc tới i có giá trị bé nhất.

C. Khi tia sáng đi qua lăng kính có góc lệch cực tiểu thì góc ló i bằng góc tới i.

D. Khi tia sáng đi qua lăng kính có góc lệch cực tiểu thì góc ló i bằng hai lần góc tới i.

Câu 3.Một tia sáng tới vuông góc với mặt AB của một lăng kính có chiết suất và góc chiết quang A = 300. Góc lệch của tia sáng qua lăng kính là:

A. D = 50.                                 B. D = 130.                     C. D = 150.                    D. D = 220.

Câu 4.Một lăng kính thuỷ tinh có chiết suất n = 1,5, tiết diện là một tam giác đều, được đặt trong không khí. Chiếu tia sáng SI tới mặt bên của lăng kính với góc tới i = 300. Góc lệch của tia sáng khi đi qua lăng kính là:

A. D = 2808’.                           B. D = 31052’.               C. D = 37023’.              D. D = 52023’.

Câu 5.Lăng kính có góc chiết quang A = 600, chùm sáng song song qua lăng kính có góc lệch cực tiểu là Dm = 420. Góc tới có giá trị bằng

A. i = 510.                                 B. i = 300.                       C. i = 210.                      D. i = 180.

Câu 6.Lăng kính có góc chiết quang A = 600, chùm sáng song song qua lăng kính có góc lệch cực tiểu là Dm = 420. Chiết suất của lăng kính là:

A. n = 1,55.                              B. n = 1,50.                    C. n = 1,41.                   D. n = 1,33.

Câu 7.  Một tia sáng chiếu thẳng góc đến mặt bên thứ nhất của lăng kính có góc chiết quang A = 300. Góc lệch giữa tia ló và tia lới là D = 300. Chiết suất của chất làm lăng kính là

A. n = 1,82.                             B. n = 1,73.                    C. n = 1,50.                   D. n = 1,41.

Câu 8. Một tia sáng chiếu đến mặt bên của lăng kính có góc chiết quang A = 600, chiết suất chất làm lăng kính là n = . Góc lệch cực tiểu giữa tia ló và tia tới là:

A. Dmin = 300.                         B. Dmin = 450.                C. Dmin = 600.                D. Dmin = 750.

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Chiếu một chùm sáng vào mặt bên của một lăng kính đặt trong không khí:

A. Góc khúc xạ r bé hơn góc tới i.                              B. Góc tới r tại mặt bên thứ hai bé hơn góc ló i.

C. Luôn luôn có chùm tia sáng ló ra khỏi mặt bên thứ hai.    D. Chùm sáng bị lệch đi khi đi qua lăng kính.

BÀI TẬP VỀ LỰC LO-REN-XƠ

Bài 1 : Một điện tích q=1,6.1019C ; bay vào trong một từ trường đều có B=0,2T. Lúc lọt vào trong từ trường, điện tích có vận tốc v=4.106m/s và bay theo phương vuông góc với vector cảm ứng từ .

Bài 2 : Một electron có vận tốc v=2.107m/s bay vào trong từ trường đều có cảm ứng từ B=10-2T theo phương vuông góc với các đường cảm ứng từ.

a) Tính lực Lorentz ? Biết qe=1,6.10-19C và me=9,1.10-31kg.

Bài 3 :Một electron chuyển động với vận tốc v=2.106m/s vào trong một từ trường đều có B=0,01T và chịu tác dụng của lực Lorentz f=1,6.10-15N. Tính góc hợp bởi vector vận tốc và đường cảm ứng từ ?

Bài 4 : Một hạt khối lượng m, mang điện tích e, bay vào trong từ trường đều với vận tốc . Phương của vận tốc vuông góc với các đường cảm ứng từ. Thí nghiệm cho biết khi đó quỹ đạo của hạt là đường tròn va mặt phẳng quỹ đạo vuông góc với các đường cảm ứng từ. Cho biết cảm ứng từ của từ trường là B. Hãy tính bán kính R của đường tròn quỹ đạo ? Cho : m=1,67.10-27kg ; v=2.10-6m/s ; e=1,6.10-19C ; B=0,4T.

Bài 5Một  hạt tích điện chuyển động trong từ trường đều. Mặt phẳng quỹ đạo của hạt vuông góc các đường cảm ứng từ. Nếu hạt chuyển động với vận tốc v1=1,6.106m/s thì lực Lorentz tác dụng lên hạt là f1=2.10-6N. Nếu hạt chuyển động với vận tốc v2=4.107m/s thì lực Lorentz f2 tác dụng lên hạt là bao nhiêu ?


 


 


 


 


Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc