Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Đề cương môn Sử K10, 11 - HK2

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ II

Môn: LỊCH SỬ

Khối 10

 1. Cách mạng tư sản Anh.
 2. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
 3. Cách mạng tư sản Pháp vào cuối thế kỉ XVIII.
 4. Cách mạng công nghiệp Anh. Hệ quả.
 5. Cuộc đấu tranh thống nhất Đức.
 6. Cuộc nội chiến ở Mĩ (1861-1865).
 7. Thành tựu KHKT (cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX).
 8. Tình hình kinh tế nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ  (cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX).
 9. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Anh ở nửa đầu thế kỉ XIX.
 10.  CNXH không tưởng.
 11. Tổ chức Đồng minh những người cộng sản và Tuyên ngôn của Đảng cộng sản.
 12.  Công xã Pari 1871.

Khối 11

1.Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế và sự bùng nổ của

phong trào Cần vương.

2. Hai giai đoạn phát triển của phong trào Cần vương.

3. Tường thuật cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy, Hương Khê, phong trào nông dân Yên Thế.

4. Những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam đầu thế kỉ XX.

5. Xu hướng cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh.

6. Những biến động về kinh tế và xã hội ở Việt Nam trong những năm CTTG.1 (1914-1918).

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc