Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Đề cương môn Địa K10, 11, 12 - HK2

Trường THPT Bùi Thị Xuân .

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ .

  • Khối 10

     + Học bài :

Bài 35 : Vai trò , các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ  .

Bài 36 : Vai trò , đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố giao thông vận tải  .

Bài 37 : Địa lí ngành giao thông vận tải  .

Bài 39 : Địa lí ngành thương mại .

+ Kĩ năng :

- Phân tích bảng thống kê số liệu .

- Vẽ biểu đồ . Nêu nhận xét .

  • Khối 11

+ Học bài : Khu vực Đông Nam Á

Tiết 1 :  Tự nhiên , dân cư và xã hội 

Tiết 2 : Kinh tế

Tiết 3  : Hiệp hội các nước Đông Nam Á ( ASEAN )

Tiết 4 : Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á

- Phân tích bảng thống kê số liệu .

- Vẽ biểu đồ . Nêu nhận xét .

  • Khối 12

+ Học bài :

Bài : Lao động và việc làm  .

Bài : Đô thị hóa

Bài : Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Bài : Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta  .

Bài : Vấn đề phát triển nông nghiệp

Bài : Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

Bài : Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp .

Bài : Cơ cấu ngành công nghiệp

Bài : Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

Bài : Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp .

Bài : Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc

Bài : Vấn đề phát triển thương mại và du lịch .

Bài : 7 Vùng kinh tế : ( TDMNBB , Đồng bằng sông hồng , Bắc trung bộ , nam trung bộ , tây nguyên , đông nam bộ , đồng bằng sông cửu long )

+ Kĩ năng :

- Phân tích bảng thống kê số liệu .

- Sử dụng atlat .

- Vẽ biểu đồ . Nêu nhận xét .

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc