Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Ma trận đề thi HKII, môn Toán K10 và K11

MATRẬN ĐIỂM – ĐỀ THI HỌC KỲ II- KHỐI 10

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi

Tổng điểm

1

2

3

4

Tự luận

Tự luận

Tự luận

Tự luận

Giải bất phương trình bằng cách xét dấu.

Câu 1.a

1

Câu 1.b.

1

   

2

2

Lượng giác

 

Câu 2.a

1

Câu 2.b.

1

 

2

2

Định tham số để  phương trình  nghiệm.

   

u3.

            1

 

1

1

Viết phương trình đường thẳng.

 

Câu 4.a

1

   

1

1

Viết phương trình đường tròn

 

Câu 4.b

1

   

1

1

Chương trình chuẩn

Giải bất phương trình chứa dấu trị tuyệt đối.

 

Câu 5A.

1

   

1

1

Định tham số để bất phương trình vô nghiệm

     

Câu 6A.

1

1

1

Các yếu tố của Elip.

 

Câu 7A

1

   

1

1

Tổng cộng

1

                  1

6

                  6

2

                 2

1

                  1

 

10

Chương trình  Nâng cao

Giải bất phương trình chứa căn.

 

Câu 5B.

   

1

1

Chứng minh biểu thức lượng giác không phụ thuộc x.

     

Câu 6B

1

1

1

Phương trình chính tắc của Elip

   

Câu 7B

1

 

1

1

Tổng cộng

1

                  1

6

6

2

2

1

1

9

10

             

                  BẢNG MÔ TẢ

PHẦN CHUNG  (7 điểm)

Câu 1: ( 2 điểm)

 1. Giải bất phương trình bằng cách xét dấu ( tích, thương  các nhị thức).
 2. Giải bất phương trình bằng cách xét dấu ( tích, thương  các nhị thức, tam thức).
 3. Rút gọn biểu thức lượng giác.
 4. Chứng minh đẳng thức lượng giác.
 5. Viết phương trình đường thẳng.
 6. Viết phương trình đường tròn.
 7.  Chương trình chuẩn:

Câu 2: ( 2 điểm)

Câu 3: ( 1 điểm)   Định tham số để  phương trình nghiệm .

Câu 4: ( 2 điểm) .

PHẦN RIÊNG (3 điểm)

Câu 5A: ( 1 điểm).  Giải bất phương trình chứa dấu trị tuyệt đối.

Câu 6A: ( 1 điểm). Định tham số để bất phương trình vô nghiệm .

                        Câu 7A: ( 1 điểm). Các yếu tố của Elip.

2.   Chương trình Nâng cao:

Câu 5B: ( 1 điểm).  Giải bất phương trình chứa căn.

Câu 6B: ( 1 điểm).  Chứng minh biểu thức lượng giác không phụ thuộc x.

Câu 7B: ( 1 điểm). Phương trình chính tắc của Elip

 ------------------------**********************--------------------------

MATRẬN ĐIỂM – ĐỀ THI HỌC KỲ II- KHỐI 11

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi

Tổng điểm

1

2

3

4

Tự luận

Tự luận

Tự luận

Tự luận

Tính giới hạn hàm số.

Câu 1.a

1

Câu 1.b.

1

   

2

2

Xét tính liên tục của hàm số

 

Câu 2.

1

   

1

1

Tính đạo hàm của hàm số.

 

u 3.

            1

   

1

1

Quan hệ vuông góc trong không gian 

 

Câu 4.a

1

Câu 4.b

1

      Câu 4.c

1

3

3

Chương trình chuẩn

Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số .

 

Câu 5A.

1

   

1

1

Chứng minh phương trình có nghiệm.

 

Câu 6A.

1

   

1

1

Giải bất phương trình chứa đạo hàm

 

1

Câu 7A

 

1

1

Tổng cộng

1

                  1

6

                  6

2

                 2

1

                  1

 

10

Chương trình  Nâng cao

Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số .

 

Câu 5B.

   

1

1

Chứng minh phương trình có nghiệm.

 

Câu 6B

1

   

1

1

Chứng minh biểu thức có đạo hàm không phụ thuộc x.

   

Câu 7B

1

 

1

1

Tổng cộng

1

                  1

6

6

2

2

1

1

9

10

             

               

 BẢNG MÔ TẢ

PHẦN CHUNG  (7 điểm)

Câu 1: ( 2 điểm)

 1. Tính giới hạn của hàm số (dạng ).
 2. Tính giới hạn của hàm số (dạng ).
 3. Chứng minh đường vuông góc với mặt, mặt vuông góc mặt.
 4. Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
 5. Tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng
 6.  Chương trình chuẩn:

Câu 2: ( 1 điểm)   Xét tính liên tục của hàm số tại mội điểm

Câu 3: ( 1 điểm)   Tính đạo hàm của một hàm số.

Câu 4: (3 điểm) . )  Cho hình chóp

PHẦN RIÊNG (3 điểm)

Câu 5A: ( 1 điểm).  Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số khi biết tiếp tuyến song song với

                                  một đường thẳng.

Câu 6A: ( 1 điểm). Chứng minh phương trình có nghiệm.

                        Câu 7A: ( 1 điểm).  Giải phương trình - bất phương trình chứa đạo hàm

2.   Chương trình Nâng cao:

Câu 5B: ( 1 điểm).  Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số khi biết tiếp tuyến vuông góc với

                                  một đường thẳng.

Câu 6B: ( 1 điểm).  Chứng minh phương trình có nghiệm.

Câu 7B: ( 1 điểm). Chứng minh biểu thức có đạo hàm không phụ thuộc x.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc