Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3 - VẬT LY 10 NC

Chủ đề (chương)

Tổng số tiết

Lí thuyết

Số tiết thực

Trọng số

Số câu

Điểm số

LT

VD

LT

VD

LT

VD

LT

VD

III. Cơ học chất lỏng

3

3

2,1

0,9

21

9

6

3

2.1

0.9

IV. Chất khí

7

5

3,5

3,5

35

35

10

11

3.5

3.5

Tổng

10

8

5,6

5,4

56

44

16

14

5.6

4.4

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

Môn: Vật lí lớp 10 Nâng cao – Số 3 – Năm học 2013 - 2014

(Thời gian: 45 phút, 30 câu trắc nghiệm)


KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

Môn: Vật lí lớp 10 Nâng cao – Số 3 – Năm học 2013 - 2014

(Thời gian: 45 phút, 30 câu trắc nghiệm)

Tên Chủ đề

Nhận biết

(Cấp độ 1)

Thông hiểu

(Cấp độ 2)

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

(Cấp độ 3)

Cấp độ cao

(Cấp độ 4)

Chủ đề 1: cơ học chất lưu (3 tiết)

1) Áp suất thuỷ tĩnh. Nguyên lí Pa-xcan

Nêu được áp suất thủy tĩnh là gì và các đặc điểm của áp suất này. Phát biểu và viết được hệ thức của nguyên lí Pa-xcan.

Vận dụng nguyên lí Pa-xcan để giải thích được nguyên lí hoạt động của máy nén thủy lực.

   

1 câu

2 câu

1 câu

   

2) Sự chảy thành dòng của chất lỏng. Định luật Béc-nu-li.

Nêu được chất lỏng lí tưởng là gì, ống dòng là gì.

Nêu được mối quan hệ giữa tốc độ dòng chất lỏng và tiết diện của ống dòng.

Phát biểu được định luật Béc-nu-li và viết được hệ thức của định này

Vận dụng được định luật Béc-nu-li để giải bài tập.

 

2 câu

1 câu

 

1 câu

 

3) Ứng dụng của định luật Bec – nu-li

   

Vận dụng định luật Béc-nu-li để giải thích nguyên tắc hoạt động của một số dụng cụ như máy phun sơn, bộ chế hoà khí...

1câu

   

Tổng số

6 câu

3 câu

 

Chủ đề 2: Chất khí (8 tiết)

1) Thuyết động học phân tử.

Phát biểu được nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí.

Nêu được các đặc điểm của khí lí tưởng.

Vận dụng được thuyết động học phân tử để giải thích đặc điểm về hình dạng, thể tích của các chất ở thể khí, thể lỏng, thể rắn.

 

2 câu

2 câu

     

2) Định luật Bôi – lơ Ma –ri - ôt

Nêu được các thông số p, V, T xác định trạng thái của một lượng khí.

Nêu được quá trình đẳng nhiệt là gì và phát biểu được  định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt.

Vẽ được đường đẳng nhiệt trên hệ trục tọa độ (p, V).

Vận dụng định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt giải bài tập

 

1 câu

1 câu

2 câu

1 câu

 

3) Định luật Sac – lơ. Nhiệt độ tuyệt đối

Nêu được nhiệt độ tuyệt đối là gì.

Nêu được quá trình đẳng tích gì và phát biểu được định luật Sác-lơ.

Vẽ được đường đẳng tích trong hệ toạ độ (p, T).

Vận dụng định luật Sac-lơ giải bài tập

 

1 câu

1 câu

2 câu

   

4) Phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Định luật Gay Luy-xac

Viết được phương trình trạng thái của khí lí tưởng

Nêu được quá trình đẳng áp gì và phát biểu được định luật Gay Luy-xắc.

Vẽ được đường đẳng áp trong hệ toạ độ (V,T).

Vận dụng định luật Gay Luy-xac giải bài tập

 

1 câu

1 câu

3 câu

   

4) Phương trình Cla-pê-rôn – Men-đê-lê-ép.

Viết được phương trình Cla-pê-rôn – Men-đê-lê-ép.

Vận dụng phương trình trạng thái của khí lí tưởng và phương trình Cla-pê-rôn – Men-đê-lê-ép để giải được các bài tập đơn giản.

 
   

2 câu

1 câu

 

Tổng số

10 câu

11 câu

 

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc