Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Đề cương môn GDCD 10, 11, 12-HK2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN GDCD

Khối 12

Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân

1. Quyền  học tập,  sáng tạo  và phát triển của công dân

a, Quyền học tập

- Vai trò

- Nội dung quyền học tập

b, Quyền sáng tạo ( nội dung )

c, Quyền được phát triển (nội dung)

2. Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân (liên hệ bản thân với quyền này)

3. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc đảm bảo và thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân (liên hệ trách nhiệm của bản thân)

Bài 9:  Pháp luật  với sự phát triển bền vững của đất nước

* Nội dung cơ bản của pháp luật về sự phát triển bền vững của đất nước

a,  Nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển kinh tế

b, Nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển  các lĩnh vực xã hội

c, Nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường

 

 

 

 

Khối 11

Bài 11:  Chính sách dân số và giải quyết việc làm

1.  Mục tiêu và phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số

2. Chính sách việc làm

- Tình hình việc làm ở nước ta hiện nay

- Mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm

- Trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm

(liên hệ bản thân)

Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

- Mục tiêu và phương hướng cơ bản chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

- Trách nhiệm của công dân đối với chính sách Tài nguyên và bảo vệ môi trường

- Liên hệ thực tế

Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

- Nhiệm vụ và phương hướng cơ bản của chính sách giáo dục và đào tạo, văn hóa

- Trách nhiệm của công dân đối với chính sách  giáo dục và đào tạo, văn hóa (liên hệ bản thân)

 

 

 

 

Khối 10

Bài 13: Công dân với cộng đồng

1. Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đói với cuộc sống của con người

2. Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng

- Nhân nghĩa hóa (liên hệ bản thân)

- Hòa nhập hóa (liên hệ bản thân)

- Hợp tác hóa (liên hệ bản thân)

Bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

1. Lòng yêu nước

2. Trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hóa (liên hệ bản thân)

Bài 15: Công dân với một số vấn đề của nhân loại

- Ô nhiễm môi trường và trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ môi trường hóa (liên hệ bản thân)

- Sự bùng nổ dân số và trách nhiệm của công dân trong việc hạn chế sự bùng nổ dân số hóa (liên hệ bản thân)

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc