Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Nhiệm vụ của cha mẹ học sinh và Ban đại diện năm học 2015-2016

NHIỆM VỤ CỦA CMHS

VÀ BAN ĐẠI DIỆN CMHS NĂM HỌC 2015- 2016

Năm học 2015-2016 các bậc CMHS và Ban đại diện CMHS trường và các lớp học của trường THPT Bùi Thị Xuân tiếp tục phát huy những công việc đã thực hiện trong năm học qua để cộng tác chặt chẽ với Nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng trường vững mạnh và thực hiện các hoạt động theo Điều lệ Hội CMHS do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành, đó là:

-         Phối kết hợp chặt chẽ với Nhà trường và Thầy cô giáo để chung tay trong sự nghiệp giáo dục của nhà trường;

-         Hỗ trợ các mặt hoạt động giáo dục, đòan thể, văn thể mỹ của nhà trường;

-         Quan tâm trong việc thúc đẩy giáo dục học sinh;

-         Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, đáp ứng tốt nhất cho việc dạy và học;

-         Động viên, chia sẻ với các sinh họat của nhà trường.

I. Cha mẹ học sinh cộng tác với Nhà trường trong các nhiệm vụ sau

1. Phối hợp với nhà trường trong việc quản lý, giáo dục học sinh và thực hiện những nhiệm vụ do Ban đại diện cha mẹ học sinh đề ra.

2. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên bộ môn của lớp để chăm sóc, quản lý, động viên học sinh tích cực, tự giác học tập, rèn luyện đạo đức, tuân thủ quy định của Điều lệ và nội quy nhà trường.

3. Chịu trách nhiệm đối với sai phạm, khuyết điểm của con em mình theo quy định của pháp luật và thực hiện nghị quyết của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp trong việc phối hợp với nhà trường để chăm sóc, quản lý, giáo dục học sinh.

II. Nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường

1. Phối hợp với hiệu trưởng nhà trường tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo nghị quyết của cuộc họp đầu năm học, thực hiện các hoạt động giáo dục trong từng thời gian do Ban đại diện cha mẹ học sinh trường đề ra;          

2. Phối hợp với hiệu trưởng hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh;

3. Phối hợp với hiệu trưởng tổ chức giáo dục học sinh hạnh kiểm yếu tiếp tục rèn luyện trong dịp nghỉ hè ở địa phương;

4. Phối hợp với hiệu trưởng giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, tàn tật; vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục đi học; động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục toàn diện;

5. Hướng dẫn về công tác tổ chức và hoạt động cho các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

III. Nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp

1. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh; 

2. Chuẩn bị nội dung của các cuộc họp cha mẹ học sinh trong năm học;

3. Tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục học tập; giúp đỡ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, tàn tật.

         

QUẢN LÝ QŨY CMHS

I. Nguyên tắc quản lý qũy

- Ban đại diện CMHS nhà trường quản lý quỹ CMHS đóng góp trên nguyên tắc đồng thuận, Thường trực Ban đại diện CMHS trao đổi cụ thể với BGH để sử dụng quỹ CMHS đúng mục đích, kịp thời cho các họat động của nhà trường trong năm học.

- Đối với qũy cơ sở vật chất, BĐD CMHS tham khảo ý kiến của Nhà trường để có quyết định sử dụng quỹ hợp lý và hiệu quả nhất, việc nào cần thiết nhất thì ưu tiên quan tâm giải quyết trước.

- BĐD CMHS trường chịu trách nhiệm quản lý tòan bộ qũy của trường, BĐD CMHS các lớp chịu trách nhiệm quản lý qũy của lớp; trưởng ban đại diện làm chủ tài khỏan qũy CMHS.

- Nhờ Kế toán và thủ qũy nhà trường mở sổ để theo dõi giúp qũy nguồn CMHS cho BĐD CMHS trường, bảo đảm nguyên tắc tài chính về thu chi.

II. Quy định nội dung chi và tỷ lệ chi qũy CMHS do BĐD CMHS trường quản lý

1. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh:

a) Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

b) Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp theo khuyến nghị của cuộc họp toàn thể các trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đầu năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện học sinh trường.

2. Quản lý và sử dụng kinh phí của Ban đại điện cha mẹ học sinh:

a) Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chủ trì phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thống nhất ý kiến;

b) Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với Hiệu trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến.

3. Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ; sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Không qui định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh.

          - Chi phục vụ ch học sinh

          - Chi hỗ trợ hoạt động dạy học

          - Chi các hoạt động khác

III. Qũy cơ sở vật chất

                   Thực hiện các hạng mục theo đề xuất của BGH và tham khảo ý kiến của BGH để có quyết định sử dụng quỹ hợp lý, việc nào cần thiết nhất thì ưu tiên quan tâm giải quyết trước.

                                                                                   

                                                                                         TM. BĐD CMHS TRƯỜNG

                                                                                                   TRƯỞNG BAN

                                                                                                     Lê văn Đạt

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc