Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Ma trận KT 45 phút môn toán GT 12B

Trường THPT Bù Thị Xuân-Dà Lạt

               Tổ Toán                           

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 01 TIẾT 12B LẦN 03

CHƯƠNG II- HÀM SỐ:  LŨY THỪA – MŨ-LOGARIT

Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng
Thấp Cao
Lũy thừa 2 câu   1 câu   1 câu       4 câu  
  0,8đ   0,4đ   0,4đ       1,6đ
Logarit 2 câu

0,8đ

1 câu

0,4đ

1 câu

0,4đ

    4 câu

  1,6đ

Hàm số Mũ-Logarit 2 câu

0,8đ

1 câu

0,4đ

1 câu

0,4đ

    4 câu

  1,6đ

Phương trình: Mũ-logarit 2 câu

0,8đ

2 câu

0,8đ

3 câu

1,2đ

1 câu

0,4đ

8 câu

  3,2đ

Bất pt :

 Mũ -Logarit

1 câu

0,4đ

1 câu

0,4đ

2 câu

0,8đ

1 câu

0,4đ

5 câu

2,0đ

Tổng 9 câu   6 câu   8 câu   2 câu   25câu  
  3,6đ   2,4đ   3,2đ   0,8đ  

10.0đ

Đề cương ôn tập môn toán KT 45 HH Chương I 10A

https://drive.google.com/file/d/1loAnAtG8rT_T-lch8lwTb2jcNLX3PHtN/view?usp=sharing

Ma trận KT 15 phút HH 10A; GT 12B

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 10 (15 PHÚT) (NÂNGCAO)

CHƯƠNG I: Nămhọc 2017-2018

Chủđềhoặc

mạchkiếnthức, kĩnăng

Mứcđộnhậnthức - Hìnhthứccâuhỏi Tổngđiểm
1 2 3 4
TL TL TL TL

Vecctơ&

Cácphéptoánvectơ

Câu 1a

2.

Câu 1b              

3

   

5

Chứng minh đẳngthứcveectơ

Câu 2a

1                  

Câu 2a

2                    

Câu 2b

2

 

5

           

Tổngsố

           3.0

           2.0

           2.0

 

10.0

 

BẢN MÔ TẢ

Câu 1a( 2Điểm)Tính độ dài của tổng hoac hiệu của hai vectơ.

                          (nhậnbiết 1đ+thông hiểu 1,đ).

Câu 1b.(3điểm))Tính độ dài của tong hoac hiệu của hai vectơ. 

                           (nhậnbiết 1đ+thông hiểu 2đ).

Câu 2a:(4,0điểm) Chứng minh đẳng thức vectơ.

                   (nhận biết 1đ+thông hiểu 2đ,vận dụng2đ).

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Giải tích   12 CƠ BẢN- TUẦN ........- HK I-NĂM 2017-2018

 

 

 

 

1. Ma trận đề:

 

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi Tổng điểm
1 2 3 4
TL TL TL TL
Giải phương trình mũ  

Câu 1

 3,0

   

 

3

Giải bất phương trình mũ    

Câu 2

 3,0

 

 

3

Giải phương trình logarit    

Câu 3

           4,0

 

 

4,0

Tổng điểm   3,0 7,0   10,0

 

 2. Mô tả :

 

          Câu 1: Giải phương trình mũ đưa về cùng cơ số hoặc đặt ẩn phụ .

          Câu 2: Giải bất phương trình mũ đưa về cùng cơ số

 Câu 3: Giải phương trình logarit :

 

 

Ma trận KT 45 phút môn toán HH 10A

Trường THPT Bùi Thị Xuân – Đà Lạt

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HH 10 – CHƯƠNG I – NĂM HỌC 2017-2018

Chủ đề Hình thức Cấp độ tư duy Tổng
NB TH VDT VDC

1. Các định nghĩa.

- Khái niệm vectơ, giá và độ dài của vectơ

- Hai vectơ cùng phương, cùng hướng, hai vectơ bằng nhau

TN Câu 1 Câu 2    

2 câu TN

(8,24%)

  1 1 0 0

2. Tổng của hai vectơ.

- Qui tắc 3 điểm, qui tắc hình bình hành

- Tính tổng các vectơ và độ dài của vectơ tổng

- Chứng minh một đẳng thức vectơ

TN Câu 3 Câu 4 Câu 5  

4 câu TN

(16,47%)

    Câu 6  
  1 1 2 0

3. Hiệu của hai vectơ.

- Khái niệm vectơ đối

- Qui tắc về hiệu hai vectơ

- Tìm hiệu hai vectơ

- Chứng minh đẳng thức vectơ

TN Câu 7 Câu 8 Câu 9  

3  câu TN

(12,35%)

1 TL

(10%)

TL   Câu 19    
  1 2 1 0

4. Tích của một vectơ với một số.

- Tính chất trung điểm, tính chất trọng tâm

- Điều kiện để hai vectơ cùng phương

- Biểu thị một vectơ qua hai vectơ không cùng phương

- Chứng minh ba điểm thẳng hàng

- Tìm tập hợp điểm thỏa mãn điều kiện cho trước

TN Câu 10 Câu 11   Câu 12

3 câu TN

(12,35%)

1 TL

(10%)

TL     Câu 20  
  1 1 1 1

5. Trục tọa độ và hệ trục tọa độ

- Tọa độ của vectơ, tọa độ của điểm

- Tính tọa đô của vectơ thông qua biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

- Tọa độ trung điểm, tọa độ trọng tâm

- Tìm tọa độ điểm thỏa mãn điều kiện cho trước

TN Câu 13 Câu 15    

5 câu TN

(20,59%)

1 TL

(10%)

Câu 14 Câu 16    
    Câu 17  
TL Câu 18      
  3 2 1 0
Cộng  

6 TN

24,71%

1TL

1,0 điểm

(10%)

6 TN

24,71%

1TL

1,0 điểm

(10%)

4 TN

16,47%

1TL

1,0 điểm

(10%)

1TN

4,12%

17 TN

7,0 đ (70%)

3 TL

3,0 đ (30%)

Ma trận KT 15 phút môn toán ĐS 11B

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 phút   CHƯƠNG II

MÔN: ĐS  KHỐI 11CB năm học 2017-2018

Chủ đề - Mạch kiến thức kỹ năng Mức độ nhận thức- Hình thức câu hỏi Tổng
1 2 3 4
TL TL TL TL
Chỉnh hợp-Tổ hợp

Câu 1

3 đ

Câu 1

1 đ

   

4 đ

Tính xác suất  cổ điển  

Câu 2

    3 đ

    3 đ
Nhị thức Niu ton    

Câu 3

2 đ

Câu 3

1 đ

         

           3 đ

Tổng

3 đ

4 đ

2 đ

10 đ

BẢN MÔ TẢ

Câu 1:(4,0 điểm)Giải phương trình liên quan đến  chỉnh hợp, tổ hợp .

Câu 2:(3,0 điểm)Tính xác suất  cổ điển.

Câu 3:(3,0 điểm)Tìm số hạng trong khai triển nhị thức Newton.

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc