Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Ma trận KT 15 phút môn toán ĐS 11B

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 phút   CHƯƠNG II

MÔN: ĐS  KHỐI 11CB năm học 2017-2018

Chủ đề - Mạch kiến thức kỹ năng Mức độ nhận thức- Hình thức câu hỏi Tổng
1 2 3 4
TL TL TL TL
Chỉnh hợp-Tổ hợp

Câu 1

3 đ

Câu 1

1 đ

   

4 đ

Tính xác suất  cổ điển  

Câu 2

    3 đ

    3 đ
Nhị thức Niu ton    

Câu 3

2 đ

Câu 3

1 đ

         

           3 đ

Tổng

3 đ

4 đ

2 đ

10 đ

BẢN MÔ TẢ

Câu 1:(4,0 điểm)Giải phương trình liên quan đến  chỉnh hợp, tổ hợp .

Câu 2:(3,0 điểm)Tính xác suất  cổ điển.

Câu 3:(3,0 điểm)Tìm số hạng trong khai triển nhị thức Newton.

Đề cương ôn tập KT 45 phút môn toán ĐS 10A

https://drive.google.com/file/d/1MVg6VJvuQa3QnANvobjcUN9Ti1cyGKN7/view?usp=sharing

Ma trận KT 45 phút môn toán HH 11A tuần 14

Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 11 NÂNG CAO

CHƯƠNG 1 – HÌNH HỌC – NH 2017 – 2018 –Tuần 14

Chủ đề Hình thức Cấp độ tư duy Tổng
NB TH VDT VDC

1. Phép dời hình

- Nhận biết phép dời hình.

- Tính chất của phép dời hình (Lý thuyết)

TN

Câu 1      

2 câu TN

(8,24%)

Câu 2      
  2 0 0 0  

2. Phép tịnh tiến

- Tính chất của phép tịnh tiến (Lý thuyết)

- Xác định ảnh của 1 hình (điểm, đường thẳng, đường tròn) qua phép tịnh tiến.

- Tìm tọa độ của vecto tịnh tiến

- Viết phương trình đường thẳng khi biết ảnh của nó.

TN

Câu 4      

5 câu TN

(20,59%)

1TL

(10%)

Câu 3

Câu 5

   
  Câu 6    
    Câu 7  
TL   Câu 18    
  2 3 1 0

3. Phép quay

- Nhận biết phép quay, tính chất của phép quay

- Xác định ảnh của 1 hình (điểm, đường thẳng, đường tròn) qua tâm O, góc quay hoặc

Sử dụng phép quay chứng minh hai tam giác đều , vuông cân , hai đoạn thẳng bằng nhau.

TN   Câu 10 Câu 8  

4 câu TN

(16,47%)

1 TL

(10%)

 

Câu 9

Câu 11  
TL       Câu 20
  0 2 2 1

4. Phép vị tự

Tính chất của phép vị tự (Lý thuyết)

Tìm tọa độ 1 điểm qua phép vị tự.

Viết phương trình đường thẳng qua phép vị tự

Viết phương trình đường tròn qua phép vị tự

TN Câu 12      

4 câu TN

(16,47%)

1 TL

(10%)

 

Câu 13

Câu 14

Câu 15

 
TL   Câu 19    
    1 2 2 0

5. Phép đồng dạng

- Lý thuyết về phép đồng dạng (Lý thuyết).

- Tìm ảnh của đường thẳng qua  phép  đồng dạng bằng cách thực hiện  liên tiếp phép vị tự , phép tịnh tiến hoặc phép quay

TN

Câu 16    

Câu 17

2 câu TN

(8,24%)

    1 0 0 1  
Cộng  

     6 TN

24,71%

6 TN

24,71%

2TL

2,0 điểm

(20%)

4 TN

16,47%

1

1TN

4,12%

1TL

1,0 điểm

(10%)

17 TN

7,0 đ (70%)

3 TL

3,0 đ (30%)

Ma trận KT 15 và 45 phút môn toán ĐS 10A

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 (15 PHÚT) (NÂNG CAO)

CHƯƠNG II: Nămhọc 2017-2018

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức – Hình thức câu hỏi Tổng điểm
1 2 3 4
TL TL TL TL

Khảo sát và vẽ (P)

Câu 1

2

Câu 1              

3

   

5

Tìm tập xác định và xét tính chẳn , lẻ

Câu 2

                   1 

Câu 2

                   2 

Câu 2

2

 

5

Tổngsố

           3.0

           5.0

           2

 

10.0

 

BẢN MÔ TẢ

Câu 1.( 5 Điểm) Khảo sát và vẽ parabol(nhậnbiết 2đ+thông hiểu 3đ).

Câu 2. (5 điểm) Tìm tập xác định của hàm số vả xét tính chẵn lẻ của hàm sô

(nhận biết 1đ+thông hiểu 2đ, vận dụng 2đ).

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2 – LỚP 10

ĐẠI SỐ – CHƯƠNG 2&3 – NH 2017 - 2018

Chủ đề Hình thức Cấp độ tư duy Tổng
NB TH VDT VDC

1. Đại cương về hàm số

- Tìm tập xác định của hàm số

- Xét tính chẵn lẻ của hàm số

TN Câu 1   Câu 2  

4 câu TN

(16,47%)

Câu 3   Câu 4  
  2 1 2 0

2. Hàm số bậc nhất

- Xét tính biến thiên của hàm số bậc nhất

-Vị trí tương đối của hai đường thẳng

TN   Câu 5    

3 câu TN

(12,35%)

Câu 6 Câu 7    
  1 2 0 0

3. Hàm số bậc hai

- Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc hai

- Xác định Parabol

TN Câu 8      

2  câu TN

(8,24%)

1 TL

(10%)

    Câu 9  
TL   Câu 18    
  1 1 1 0

4. Đại cương về phương trình

- Phương trình tương đương, phương trình hệ quả

TN Câu 10      

1 câu TN

(4,12%)

  1 0 0 0 1

5. Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn

- Giải và biện luận pt

- Giải và biện luận pt

- Ứng dụng định lý Viet

TN Câu 11 Câu 12    

4 câu TN

(16,47%)

2 TL

(20%)

       
  Câu 13   Câu 14
TL   Câu 19   Câu 20
  1 3   2

6. Một số phương trình quy về phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn

- Giải phương trình

- Giải phương trình

- Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu

TN   Câu 15    

3 câu TN

(12,35%)

  Câu 16    
    Câu 17  
  0 2 1 0
Cộng  

6 TN

24,71%

 

6 TN

24,71%

2TL

2,0 điểm

(20%)

4 TN

16,47%

 

1TN

4,12%

1TL

1,0 điểm

(10%)

17 TN

7,0 đ (70%)

3 TL

3,0 đ (30%)

Đề cương ôn tập KT 45 phút HH 11A tuần 14

https://drive.google.com/file/d/1csnNQA3I6fdkteGMmqpVxbWy2MFkbBoz/view?usp=sharing

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc