Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Đề cương ôn tập môn toán GT 11A Chương III

https://drive.google.com/file/d/18vLKgF3w_e3nzbEktrnpoyMQJTy0U6r1/view?usp=sharing

Đề cương ôn tập môn toán ĐS 10A Chương IV

https://drive.google.com/file/d/1bdaKVmu68QGJttXOo_XGsgJ5tMF8SvV-/view?usp=sharing

Ma trận KT 15 phút môn toán ĐS 10A; 11A.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

ĐẠI SỐ    10 NÂNG CAO– HK2   Năm học 2017 – 2018

Bất phương trinh

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi Tổng điểm
1 2 3 4
TL TL TL TL
  Bất phương trình bậc nhất

Câu 1

 2,0

Câu 1

1,0

   

3,0

Bất phương trình bậc bậc hai .

Câu 2

3,0

Câu 2

1,0

   

4,0

Phương trình  .

   

Câu 3

2,0

Câu 3

1,0

3,0

TỔNG 5,0 2,0 2.0 1.0 10,0

 

Mô tả chi tiết:

Câu 1. (3,0 điểm) Giải bất phương trình tích ba nhị thức bậc nhất  

Câu 2. (4,0 điểm)Giải bất phương trình biến đổi về thương hai tam thức bâc hai ..      

Câu 3.(3,0  điểm)  Giải phương trình  .( B bậc nhất)

----------------------------------------------------------------------------

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Giải tích11 NÂNG CAO – HK2   Năm học 2017 – 2018

 

 

           Chủ đề - Mạch kiến thức kỹ năng Mức độ nhận thức- Hình thức câu hỏi Tổng
1 2 3 4
TL TL TL TL
  Cấp số nhân

 

Câu 1

3,0

 

Câu 1

3,0

   

 

6,0

   Cấp số cộng

 

Câu 2

1,0

 

Câu 2

1,0

   

 

2,0

 Kết hợp 2 cấp số    

 

Câu 2

1,0

 

Câu 2

1,0

 

          2,0

Tổng

 

 

4,0

 

 

4,0

 

 

1,0

 

 

1,0

 

10,0

 

BẢN MÔ TẢ

Câu 1:( 6 điểm): Tìm cấp số nhân theo điều kiện cho trước

Câu 2: ( 4 điểm): Tìm x và y thỏa điều kiện về CS nhân kết hợp CS cộng

Ma trận KT 45 phút môn toán ĐS 10A và 11A.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1_HKII _ LỚP 10

ĐẠI SỐ _ CHƯƠNG  IV _  NH 2017 - 2018

Chủ đề Hình thức Cấp độ tư duy Tổng
NB TH VDT VDC

1. Bất đẳng thức

- Tính chất bất đẳng thức

- GTLN-GTNN của bất đẳng thức .

TN Câu 1      

   2  câu TN

(8,24%)

    Câu 2  
  1   1 0

2. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất

- Bất phương trình .

- Hệ bất phương trình  .

TN Câu 3 Câu 4    

3 câu TN

(12,35%)

  Câu 5    
  1 2   0

3. Dấu nhị thức

- Xét dấu nhị thức 

- Bất phương trình

TN Câu 6      

2  câu TN

(8,24%)

1 TL

(10%)

  Câu 7    
TL   Câu 18    
  1 1 1 0

4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

- Xác định miền nghiệm của BPT bậc nhất hai ẩn

TN Câu 8      

1 câu TN

(4,12%)

  1 0 0 0 1

5. Dấu tam thức và bất phương trình bậc hai

- Dấu tam thức bậc hai

- BPT bậc hai

- Ứng dụng định lý Viet

- Hệ bất phương trình

TN Câu 9   Câu 10  

5 câu TN

(20,60%)

1 TL

(10%)

  Câu 11    
  Câu 12    
    Câu 13  
TL       Câu 20
  1 3   2

6. Một số bất phương trình quy bậc hai

- Giải phương trình

- Giải bất  phương trình

TN

 

Câu 14      

4 câu TN

(16,47%)

1TL

(10%)

  Câu 15    
  Câu 16    
  Câu 17    
TL     Câu 19  
  0 1 2 0
Cộng  

6 TN

24,71%

8 TN

32,94%

1TL

1,0 điểm

(10%)

3 TN

12,35%

1TL

1,0 điểm

(10%)

1TL

1,0 điểm

(10%)

17 TN

7,0 đ (70%)

3 TL

3,0 đ (30%)

*******************************************************************************************************************

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 11A. Năm học 2017-2018

CHƯƠNG III: DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

 

Chủ đề

Chuẩn KTKN

 

Hình thức

 

Cấp độ tư duy Cộng
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao

1. Phương pháp quy nạp toán học

- Biết chứng minh mệnh đề chứa biến A(n) đúng, " nÎN*, bằng phương pháp qui nạp Toán học

TL Câu 18      

1 TL

(10%)

2. Dãy số

- Các cách cho dãy số, công thức về số hạng tổng quát của dãy số

- Dãy số tăng, dãy số giảm

- Dãy số bị chặn

TN

 

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5  

5 TN

(20,58%)

3. Cấp số cộng

- Xác định, chứng minh một dãy số là cấp số cộng

- Tính các yếu tố u1; d; un; n; Sn của cấp số cộng

- Tìm điều kiện để một dãy số là cấp số cộng

- Tìm các số hạng của một cấp số cộng

TN

 

 

Câu 6

Câu 7

Câu 8 Câu 9

Câu 10 Câu 11

6 TN (24,71%)

1TL

(10%)

TL  

Câu 19

   

4. Cấp số nhân

- Xác định, chứng minh một dãy số là cấp số nhân

- Tính các yếu tố u1; d; un; n; Sn của cấp số nhân

- Tìm điều kiện để một dãy số là cấp số nhân

- Tìm các số hạng của một cấp số nhân

TN

 

Câu 12

Câu 13

Câu 14 Câu 15

Câu 16 Câu 17

6 TN (24,71%)

1TL

(10%)

TL     Câu 20  
Cộng  

5 TN

(20,59%)

1TL

(10%)

7 TN

(28,82%)

1TL

(10%)

3 TN

(12,35%)

1TL

(10%)

2 TN

(8,24%)

17 TN (70%)

3TL

(30%)

            

Đề cương ôn tập KT 45 phút GT 12A (Mũ và logarit)

https://drive.google.com/file/d/1iMpEtrjn5Zs2psBw6Rx3UyxXspUE9oTv/view?usp=sharing

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc