Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Ma trận KT 15 phút, 45 phút môn toán GT 11A và 12A tuần 28, tuần 29

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚTCHƯƠNG 4

Giải tích11 NC– HK2   Năm học 2017 – 2018

 

Chủ đề - Mạch kiến thức kỹ năng Mức độ nhận thức- Hình thức câu hỏi Tổng
1 2 3 4
TL TL TL TL

Tìm giới hạn

 hàm số

Câu 1

2,0

Câu 1

1,0

    3,0
  Xét sự liên tục của hàm số

Câu 2

3,0

Câu 2

2,0

   

5,0

   Chứng tỏ pt có nghiệm  

Câu 3

1,0

Câu 3

    1,0

 

2,0

Tổng

5,0

4,0

1,0

1,0

10,0

BẢN MÔ TẢ

Câu 1. (3 điểm)       a. Tìm giới hạn hàm số dạng

                             b. Tìm giới hạn hàm số dạng

          Câu 2.   (5điểm)     Xét tính liên tục của hàm số tại  .

          Câu 3.   (2 điểm)    Chứng minh sự tồn tại nghiệm của phương trình.

****************************************************************

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Giải tích   12 NÂNG CAO– HK2   Năm học 2017 – 2018

NGUYÊN HÀM-TÍCH PHÂN

 

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi Tổng điểm
1 2 3 4
TL TL TL TL
Tích phân

Câu 1

 2,0

Câu 1

 1,0

   

3,0

Tích phân  

Câu 2

 3,0

Câu 2

 1,0

 

4,0

Tích phân

   

Câu 3

2,0

Câu 3

1,0

3,0

TỔNG 2,0 4,0 3.0 1.0 10,0

 

Mô tả chi tiết:

Câu 1. (3,0 điểm)     Tính tích phân bằng phương pháp phân tích.

Câu 2. (4,0 điểm)     Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến ( đặt )

Câu 3. (3,0  điểm)    Tính tích phân bằng phương pháp từng phần ()

*************************************************

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKI LỚP 11A

CHƯƠNG III GIỚI HẠN NĂM HỌC 2017-2018

 

Chủ đề Hình thức Cấp độ tư duy Tổng
NB TH VDT VDC

1. Giới hạn của dãy số

- Tính giới hạn dãy số dạng đa thức

TN

Câu 1

     

5 câu TN

(20,58%)

- Tính giới hạn dãy số dạng phân thức hữu tỉ, dạng phân thức có chứa lũy thừa TN

  Câu 2

Câu 3

Câu 4

 
- Tính giới hạn dãy số dạng TN     Câu 5  
    2 1 2    

2. Giới hạn của hàm số

- Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm

TN Câu 6      

9 câu TN

(37,05%)

1TL

(10%)

- Giới hạn vô cực của hàm số tại một điểm TN Câu 7

Câu 8

Câu 9

   
- Giới hạn vô cực của hàm số tại vô cực

TN

Câu 10 Câu 11    
- Các dạng vô định: , , 

 

 

Câu 13

 

Câu 12

Câu 14

 
TL Câu 18      
    4 4 2  

3. Hàm số liên tục

 

- Hàm số liên tục tại một điểm.

TN

 

 

Câu 15

 

   

2 câu TN

(8,23%)

1 TL

(10%)

- Hàm số liên tục tại trên một khoảng.      

Câu 16

 
TL   Câu 19    
    0 2 1  

4. Sự tồn tại nghiệm của phương trình

vận dụng nội dung định lí 3 về sự tồn tại nghiệm của phương trình.

TN

 

   

Câu 17

 

1 câu TN

(4,11%)

1 TL

(10%)

TL       Câu 20
    0 0 1 1
Cộng  

5 TN

20,58%

1TL

1.0 điểm

(5%)

6 TN

24,7%

1TL

1,0 điểm

(10%)

6 TN

24,7%

 

1TL

1,0 điểm

(10%)

17 TN

7,0 đ (70%)

3 TL

3,0 điểm (30%)

******************************************************

                       MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT  chương III   MÔN: GIẢI TÍCH  12  2017-2018

Chủ đề Hình thức Cấp độ tư duy Tổng

1.Nguyên hàm-Phương pháp tìm nguyên hàm

- Nắm vững phương pháp phân túch

- Phương pháp đổi biên số

- Phương pháp từng phần

NB TH VDT VDC

TN

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

 

4 câu TN

(16%)

  2 1 1    

2. Tính chất tích ohân

= Vắm vững các tính chất của tích phân

TN

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

 

4 câu TN

(16%)

)

  2 1 1  

3. Phương pháp tính tích phân

- Nắm vững phương pháp phân túch

- Phương pháp đổi biên số

- Phương pháp từng phần

TN

Câu 9

Câu 10

Câu 13

Câu 14

Câu 11

Câu 15

Câu 12

Câu 16

 

8 câu TN

(32%)

  4 2 2  

4.Ứng dụng t1ch phân

-

Học sinh nắm vững các kiến thức về tính diện tích hình phẳng và thể tích của vật thể, vật thể tròn xoay.

TN

Câu 17

Câu 18

Câu 19

Câu 20

Câu 21

Câu 23

Câu 24

Câu 22

Câu 25

9 câu TN

(36%)

  1 2 4 3  
Cộng  

9 TN

36%

6 TN

(24%)

 

8 TN

(32%)

 

2TN

(8%)

 

25 TN

10,0 điểm

(100%)

 

Ma trận KT 15 và 45 phút ĐS 11B; GT 12B

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚTCHƯƠNG 4

Giải tích11 cơ bản – HK2   Năm học 2017 – 2018

 

Chủ đề - Mạch kiến thức kỹ năng Mức độ nhận thức- Hình thức câu hỏi Tổng
1 2 3 4
TL TL TL TL

Tìm giới hạn

 hàm số

Câu 1

2,0

Câu 1

1,0

    3,0
  Xét sự liên tục của hàm số

Câu 2

3,0

Câu 2

2,0

   

5,0

   Chứng tỏ pt có nghiệm  

Câu 3

1,0

Câu 3

    1,0

 

2,0

Tổng

5,0

4,0

1,0

1,0

10,0

*******************************************************************

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKI LỚP 11B

CHƯƠNG III GIỚI HẠN NĂM HỌC 2017-2018

 

Chủ đề Hình thức Cấp độ tư duy Tổng
NB TH VDT VDC

1. Giới hạn của dãy số

- Tính giới hạn dãy số dạng đa thức

TN

Câu 1

     

5 câu TN

(32,94%)

- Tính giới hạn dãy số dạng phân thức hữu tỉ, dạng phân thức có chứa lũy thừa TN

  Câu 2

Câu 3  

Câu 4

- Tính giới hạn dãy số dạng TN     Câu 5  
    2 2 1 0  

2. Giới hạn của hàm số

- Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm

TN Câu 6      

9 câu TN

(16,47%)

1TL

(20%)

- Giới hạn vô cực của hàm số tại một điểm TN Câu 7

Câu 8

Câu 9

   
- Giới hạn vô cực của hàm số tại vô cực

TN

Câu 10 Câu 11    
- Các dạng vô định: , , 

TL

Câu 18a

Câu 13

Câu 18b

Câu 12

Câu 14

 
    4 5 3 1  

3. Hàm số liên tục

 

- Hàm số liên tục tại một điểm.

TN

TL

 

Câu 15

 

  Câu 19

2 câu TN

(12,35%)

1 TL

(10%)

- Hàm số liên tục tại trên một khoảng.    

Câu 16

   
    0 2 0 1  

4. Sự tồn tại nghiệm của phương trình

vận dụng nội dung định lí 3 về sự tồn tại nghiệm của phương trình.

TN

 

   

Câu 17

 

1 câu TN

(8,23%)

    0 0 1 0  
Cộng  

5 TN

20,58%

1TL

1,0 điểm

(10%)

7 TN

28,82%

1,0 điểm

(10%)

4TN

16,47%

1TL

 

1TN

4,13%

1TL

1,0 điểm

(10%)

17 TN

7,0 đ (70%)

3 TL

3,0 điểm (30%)

************************************************************

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 01 TIẾT 12B LẦN 04

CHƯƠNG III:  TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng
Thấp Cao
Nguyên hàm-PP tính nguyên hàm 2 câu   1 câu   1 câu       4 câu  
  0,8đ   0,4đ   0,4đ       1,6đ
Tính chất tích phân 2 câu   1 câu   1 câu       4 câu  
  0,8đ   0,4đ   0,4đ       1,6đ
Phương pháp đổi biến số 2 câu

0,8đ

1 câu

0,4đ

1 câu

0,4đ

    4 câu

1,6đ

Phương pháp từng phần 2 câu

0,8đ

1 câu

0,4đ

1 câu

0,4đ

    4 câu

1,6đ

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong và trục hoành 1 câu

0,4đ

1 câu

0,4đ

    1 câu

0,4đ

3 câu

1,2đ

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi 2 đường cong    

1 câu

0,4đ

1 câu

0,4đ

1 câu

0,4đ

3 câu

1,2đ

Thể tích khối tròn xoay        

1 câu

0,4đ

2 câu

0,8đ

3 câu

1,2đ

4 9 câu   6 câu   6 câu   4 câu   25câu  
  3,6đ   2,4đ   2,4đ   1,6đ  

10.0đ

Đề cương ôn tập môn toán GT 11A Chương III

https://drive.google.com/file/d/18vLKgF3w_e3nzbEktrnpoyMQJTy0U6r1/view?usp=sharing

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc