Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Ma trận đề KT 15 phút môn Toán K10, K11, K12

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 (15 PHÚT) (NÂNG CAO)

Lần 1 : Năm học 2020-2021

( Tuần 6 )

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi Tổng điểm
1 2 3 4
TL TL TL TL

TẬP HỢP

Câu 1a)

2

Câu 1b)

2

   

4

CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP

Câu 2a

2

Câu 2a

2

   

4

 

Câu 2b

1,0

   Câu 2b

1,0

 

2

Tổng số

4

5

1

 

10.0

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 10 (15 PHÚT)

Lần 2:  Năm học 2020-2021

( Kiểm tra vào tuần  8)

 

Chủđềhoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức – Hình thức câu hỏi Tổngđiểm
1 2 3 4
TL TL TL TL

                Vectơ &

Các phép toán vectơ

Câu 1a

2

Câu 1a              

2

   

4

Chứng minh đẳng thức vectơ

Câu 1b

2                  

Câu 2b

2                    

   

4

   

Câu 2

1

Câu 2

1

 

           2

Tổng số

          4.0

           5.0

           1.0

 

10.0

 

 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 (15 PHÚT)

CHƯƠNG II: Nămhọc 2020-2021

Kiểm tra vào tuần 13

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức – Hình thức câu hỏi Tổng điểm
1 2 3 4
TL TL TL TL

Khảo sát và vẽ (P)

Câu 1

2

Câu 1              

2

   

4

Tìm tập xác định 

Câu 2

                   2 

Câu 2

                   2 

   

4

Xét tính chẳn , lẻ  

Câu 3

1

Câu 3

1

  2

Tổng số

           4.0

           5.0

           1.0

 

10.0

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 phút CHƯƠNG I :Năm học 2020-2021

MÔN: ĐS  KHỐI 11°

(Kiểm tra vào tuần 8)

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi Tổng điểm
1 2 3 4
TL TL TL TL
PTLG Cơ bản

Câu  1

          

       2 đ    

Câu  1

          

       2 đ    

  

 

4 đ

PTLG đơn giản

Câu 2

      2 đ

Câu 2

      2 đ

    4 đ

Xét tính chẵn lẻ hoặc  tìm GTLN, GTNN của hàm số.

 

Câu  3

Câu  3

 

2 đ

    Tổng số      4 đ           5đ           1 đ       10 đ

                  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 phút HÌNH HỌC 11 A

CHƯƠNG I  2020-2021

(Kiểm tra vào tuần 9)

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi Tổng điểm
1 2 3 4
TL TL TL TL
Phép quay

Câu  1

          

       2 đ    

Câu  1

          

       2 đ    

  

 

4 đ

Phép tịnh tiến

Câu 2

      2 đ

Câu 2

      2 đ

    4 đ
Phép vị tự  

Câu  3

Câu  3

 

2 đ

    Tổng số      4 đ           5đ           1 đ        10 đ

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 phút  GIỮA CHƯƠNG II

MÔN: ĐS  KHỐI 11A   2020-2021

(Kiểm tra vào tuần 13)

 

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi Tổng điểm
1 2 3 4
TL TL TL TL
Hoán vị - Chỉnh hợp

Câu  1

          

       2 đ    

Câu  1

          

       2 đ    

  

 

4 đ

Nhị thức Niu ton

Câu 2

      2 đ

Câu 2

      2 đ

    4 đ
Tổ hợp  

Câu  3

Câu  3

 

2 đ

    Tổng số      4 đ           5đ           1 đ       10 đ

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Hình Học   12 NÂNG CAO- TUẦN  12- HK I-NĂM 2020-2021

(Kiểm tra vào tuần 12)

 

 

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi Tổng điểm
1 2 3  
TL TL TL  
Chứng minh hai đường thẳng vuông góc

Câu 1

 2,0

Câu 1

 2,0

   

4,0

Tìm thể tích của khối chóp

Câu 2

2,0

Câu 2

2,0

   

4,0

Tìm góc giữa đường thẳng và mặt phẳng  

Câu 3

1,0

Câu 3

1,0

  2,0
  3,0 3,0 4,0   10,0

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Giải tích   12 NÂNG CAO- TUẦN 7- HK I-NĂM 2020-2021

 

 

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi Tổng điểm
1 2 3  
TL TL TL  
Xét chiều biến thiên và tìm cực trị của hàm số

Câu 1

 2,0

Câu 1

2,0

   

4,0

Tìm giá trị lớn nhất , giá tri nhỏ nhất

Câu 2

 2,0

Câu 2

 2,0

   

4,0

Tìm cực trị của hàm số có chứa căn bậc 2  

Câu 3

1,0

Câu 3

1,0

  2,0
  4,0 5,0 1,0   10,0

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Giải tích   12 NÂNG CAO- TUẦN10.- HK I-NĂM 2020-2021

(Kiểm tra vào tuần 10)

 

 

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi Tổng điểm
1 2 3  
TL TL TL  
Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Câu 1

 2,0

Câu 1

 2,0

   

4,0

Viết phương trình tiếp tuyến vơi đồ thi tại một điểm

Câu 2

           2,0

Câu 2

 2,0

   

4,0

Tìm tham số m để một đường thẳng cắt đồ thị hàm số  

Câu 3

1,0

Câu 3

1,0

  2,0
  4,0 5,0 1,0   10,0

 

 

 

 

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc