Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Ma trận KT 15 phút và 45 phút môn Toán ĐS K10 tuần 13 và 14

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 (15 PHÚT)

CHƯƠNG II: Nămhọc 2019-2020

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức – Hình thức câu hỏi Tổng điểm
1 2 3 4
TL TL TL TL

Khảo sát và vẽ (P)

Câu 1

2

Câu 1              

3

   

5

Tìm tập xác định và xét tính chẳn , lẻ

Câu 2

                   1

Câu 2

                   2

Câu 2

2

 

5

Tổngsố

           3.0

           5.0

           2

 

10.0

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2 – LỚP 10

ĐẠI SỐ – CHƯƠNG 2&3 – NH 2019 - 2020

Chủ đề Hình thức Cấp độ tư duy Tổng
NB TH VDT VDC

1. Đại cương về hàm số

- Tìm tập xác định của hàm số

- Xét tính chẵn lẻ của hàm số

TN Câu 1   Câu 2  

4 câu TN

(16,47%)

Câu 3   Câu 4  
  2 1 2 0

2. Hàm số bậc nhất

- Xét tính biến thiên của hàm số bậc nhất

-Vị trí tương đối của hai đường thẳng

TN   Câu 5    

3 câu TN

(12,35%)

Câu 6 Câu 7    
  1 2 0 0

3. Hàm số bậc hai

- Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc hai

- Xác định Parabol

TN Câu 8      

2   câu TN

(8,24%)

1 TL

(10%)

    Câu 9  
TL   Câu 18    
  1 1 1 0

4. Đại cương về phương trình

- Phương trình tương đương, phương trình hệ quả

TN Câu 10      

1 câu TN

(4,12%)

  1 0 0 0 1

5. Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn

- Giải và biện luận pt

- Giải và biện luận pt

- Ứng dụng định lý Viet

TN Câu 11 Câu 12    

4 câu TN

(16,47%)

2 TL

(20%)

       
  Câu 13   Câu 14
TL   Câu 19   Câu 20
  1 3   2

6. Một số phương trình quy về phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn

- Giải phương trình

- Giải phương trình

- Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu

TN   Câu 15    

3 câu TN

(12,35%)

  Câu 16    
    Câu 17  
  0 2 1 0
Cộng  

6 TN

24,71%

 

6 TN

24,71%

2TL

2,0 điểm

(20%)

4 TN

16,47%

 

1TN

4,12%

1TL

1,0 điểm

(10%)

17 TN

7,0 đ (70%)

3 TL

3,0 đ (30%)

 

 

 

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc