Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Ma trận KT 15 phút và 45 phút môn Toán HH K12 tuần 13 và 14

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Hình Học   12 NÂNG CAO- TUẦN 11- HK I-NĂM 2019-2020

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi Tổng điểm
1 2 3  
TL TL TL  
Chứng minh hai đường thẳng vuông góc

Câu 1

3,0

     

3,0

Tìm góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

 

Câu 2

3,0

   

3,0

Tìm thể tích của khối chóp    

Câu 3

4,0

  4,0
  3,0 3,0 4,0   10,0

 

                       MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT chương I   MÔN: hình 12A tuần 14/ 2019

Chủ đề Hình thức Cấp độ tư duy Tổng

1. Khái niệm vè khối đa diện

   Khối đa diện lồi - đều

- Nhận biết được các khối đa diện .biết cách phân chia một khối đa diện thành các khối đa diện nhỏ hơn.

- Nhận biết được các khối đa diện. So sánh được khối đa diện bằng nhau.  

- Hình dung trực quan về năm loại khối đa diện đều .

NB TH VDT VDC

TN

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

   

5 câu TN

(20%)

  3 2      

2. Quan hệ vuông góc

- Chứng minh đường thẳng vuông góc đường thẳng, đường thẳng vuông góc mặt phẳng, mặt phẳng vuông góc mặt phẳng,

TN

Câu 6

Câu 7

Câu 8

 

3 câu TN

(12%)

  1 1 1  

Tính Góc - Tính khoảng cách

Nắm chắc phương pháp tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, góc giữa mặt phẳng và măt phẳng.

Tính được khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng , Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.

TN

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Câu 12

Câu 13

 

5 câu TN

(20%)

  2 2 1  

4, Thể tích khối chóp

Thể tích khối lăng trụ

Tính được thể tích khối chóp và khối lăng trụ.

TN

Câu 14

Câu 15

Câu 20

Câu 21

Câu 16

Câu 17

Câu 22

Câu 23

Câu 18

Câu 24

Câu 19

Câu 25

12 câu TN

(48%)

  4 4 2 2
Cộng  

10 TN

40%

9 TN

(36%)

 

4 TN

(16%)

 

2TN

(8%)

 

25 TN

10,0 điểm

(100%)

 

 

 

 

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc