Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Ma trận KT 15 và 45 phút môn Toán GT 12A tuần 10 và 11.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Giải tích   12 NÂNG CAO- TUẦN10.- HK I-NĂM 2019-2020

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi Tổng điểm
1 2 3  
TL TL TL  
Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Câu 1

4,0

     

4,0

Viết phương trình tiếp tuyến vơi đồ thi tại một điểm  

Câu 2

3,0

   

3,0

Tìm tham số m để một đường thẳng cắt đồ thị hàm số    

Câu 3

3,0

  3,0
  4,0 3,0 3,0   10,0

                       MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT  chương I   MÔN:  GIẢI TÍCH 12A - 2019

Chủ đề Hình thức Cấp độ tư duy Tổng
NB TH VDT VDC

1, Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

- Nắm vững mối liên hệ giữa tính đồng biến nghịch biến của một hàm số và dấu đạo hàm cấp 1 của nó.

- Biết xét tính đơn điệu của hàm số

- Tìm điều kiện của tham số để hàm số đơn đệu.

TN

Câu 1

Câu 2

Câu 3

 

3 câu TN

(12%)

2.Cực trị của hàm số

- Biết các khái niệm điểm cực đại, điểm cực tiểu, điểm cực trị của hàm số.

- Biết các điều kiện đủ để hàm số có cực trị.

-Tìm điều kiện của tham số để hàm số có cực trị, không có cực trị.

- Tìm điều kiện để hàm số đạt cực trị tại một điểm

TN

Câu 4

Câu 5

 

Câu 6

3 câu TN

(12%)

3.Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

-Biết được khái niệm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một tâp hợp số.

-Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trên một khoảng, một đoạn.

-Tìm điều kiện để hàm số đạt giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhât

TN

Câu 7

Câu 8

Câu 9

 

3 câu TN

(12%)

4.Đường tiệm cận

- Khái niệm đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

- Tìm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

 

Câu 10

Câu 11

Câu 12

 

3 câu TN

(12%)

5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Nhận dạng đồ thị hàm số  bậc 3, bậc bốn trùng phương ,phân thức hữu tỉ bậc nhất/ bậc nhất.

- Vận dụng đồ thị để giải các bài toán liên quan.

 

  Câu 13

Câu 14

Câu 15

Câu 16

Câu 19

Câu 20

Câu 22

Câu 17

Câu 21

Câu 23

Câu 24

Câu 18

Câu 25

13 câu TN

(52%)

Cộng  

7 TN

28%

8 TN

32%

7 TN

28%

3TN

12%

25 TN

10,0 điểm

 

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc