Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Ma trận KT 15 và 45 phút môn toán HH 10A tuần 15

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 10 (15 PHÚT) (NÂNGCAO)

CHƯƠNG I: Nămhọc 2018-2019

Chủđềhoặc

mạchkiếnthức, kĩnăng

Mứcđộnhậnthức - Hìnhthứccâuhỏi Tổngđiểm
1 2 3 4
TL TL TL TL

Vecctơ&

Cácphéptoánvectơ

Câu 1a

2.

Câu 1b              

3

   

5

Chứng minh đẳngthứcveectơ

Câu 2a

1                  

Câu 2a

2                    

Câu 2b

2

 

5

           

Tổngsố

           3.0

           2.0

           2.0

 

10.0

**********************************

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HH 10 – CHƯƠNG I – NĂM HỌC 2018-2019

Chủ đề Hình thức Cấp độ tư duy Tổng
NB TH VDT VDC

1. Các định nghĩa.

- Khái niệm vectơ, giá và độ dài của vectơ

- Hai vectơ cùng phương, cùng hướng, hai vectơ bằng nhau

TN Câu 1 Câu 2    

2 câu TN

(8,24%)

  1 1 0 0

2. Tổng của hai vectơ.

- Qui tắc 3 điểm, qui tắc hình bình hành

- Tính tổng các vectơ và độ dài của vectơ tổng

- Chứng minh một đẳng thức vectơ

TN Câu 3 Câu 4    

4 câu TN

(16,47%)

  Câu 5 Câu 6  
  1 2 1 0

3. Hiệu của hai vectơ.

- Khái niệm vectơ đối

- Qui tắc về hiệu hai vectơ

- Tìm hiệu hai vectơ

- Chứng minh đẳng thức vectơ

TN

Câu 7

Câu 8

  Câu 9  

3 câu TN

(12,35%)

1 TL

(10%)

TL   Câu 19    
  2 2 1 0

4. Tích của một vectơ với một số.

- Tính chất trung điểm, tính chất trọng tâm

- Điều kiện để hai vectơ cùng phương

- Biểu thị một vectơ qua hai vectơ không cùng phương

- Chứng minh ba điểm thẳng hàng

- Tìm tập hợp điểm thỏa mãn điều kiện cho trước

TN Câu 10 Câu 11   Câu 12

3 câu TN

(12,35%)

1 TL

(10%)

TL     Câu 20  
  1 1 1 1

5. Trục tọa độ và hệ trục tọa độ

- Tọa độ của vectơ, tọa độ của điểm

- Tính tọa đô của vectơ thông qua biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

- Tọa độ trung điểm, tọa độ trọng tâm

- Tìm tọa độ điểm thỏa mãn điều kiện cho trước

TN Câu 13 Câu 15    

5 câu TN

(20,59%)

1 TL

(10%)

Câu 14 Câu 16    
    Câu 17  
TL Câu 18      
  3 2 1 0
Cộng  

7 TN

28,82%

1TL

1,0 điểm

(10%)

6 TN

24,71%

1TL

1,0 điểm

(10%)

3 TN

12,35%

1TL

1,0 điểm

(10%)

1TN

4,12%

 

17 TN

7,0 đ (70%)

3 TL

3,0 đ (30%)

 

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc