Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Ma trận KT 15 và 45 phút môn toán GT 12A

       

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Giải tích   12 NÂNG CAO- TUẦN10.- HK I-NĂM 2016-2017

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi Tổng điểm
1 2 3  
TL TL TL  
Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Câu 1

 4,0

     

4,0

Viết phương trình tiếp tuyến vơi đồ thi tại một điểm  

Câu 2

 3,0

   

3,0

Tìm tham số m để một đường thẳng cắt đồ thị hàm số    

Câu 3

3,0

  3,0
  4,0 3,0 3,0   10,0

 

Mô tả chi tiết:

Câu 1. (3 điểm)

                Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc 3 hoặc trùng phương .

Câu 2. (4 điểm)   

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại một điểm M(x0 , y0) thuộc (C)

Câu 3. (3 điểm)

                 Tìm tham số m để một đường thẳng cắt đồ thị hàm số  (dạng đơn giản)

******************************************************************************

                              Trường THPT Bùi Thị Xuân-Đà Lạt

                       MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT  chương I   MÔN:  GIẢI TÍCH 12A

Chủ đề Hình thức Cấp độ tư duy Tổng
NB TH VDT VDC

1, Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

- Nắm vững mối liên hệ giữa tính đồng biến nghịch biến của một hàm số và dấu đạo hàm cấp 1 của nó.

- Biết xét tính đơn điệu của hàm số

- Tìm điều kiện của tham số để hàm số đơn đệu.

TN

Câu 1

Câu 2

Câu 3

 

3 câu TN

(12%)

2.Cực trị của hàm số

- Biết các khái niệm điểm cực đại, điểm cực tiểu, điểm cực trị của hàm số.

- Biết các điều kiện đủ để hàm số có cực trị.

-Tìm điều kiện của tham số để hàm số có cực trị, không có cực trị.

- Tìm điều kiện để hàm số đạt cực trị tại một điểm

TN

Câu 4

Câu 5

 

Câu 6

3 câu TN

(12%)

3.Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

-Biết được khái niệm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một tâp hợp số.

-Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trên một khoảng, một đoạn.

-Tìm điều kiện để hàm số đạt giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhât

TN

Câu 7

Câu 8

Câu 9

 

3 câu TN

(12%)

4.Đường tiệm cận

- Khái niệm đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

- Tìm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

 

Câu 10

Câu 11

Câu 12

 

3 câu TN

(12%)

5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Nhận dạng đồ thị hàm số  bậc 3, bậc bốn trùng phương ,phân thức hữu tỉ bậc nhất/ bậc nhất.

- Vận dụng đồ thị để giải các bài toán liên quan.

 

  Câu 13

Câu 14

Câu 15

Câu 16

Câu 19

Câu 20

Câu 22

Câu 17

Câu 21

Câu 23

Câu 24

Câu 18

Câu 25

13 câu TN

(52%)

Cộng  

7 TN

28%

8 TN

32%

7 TN

28%

3TN

12%

25 TN

10,0 điểm

 

 

 

BẢN MÔ TẢ CHI TIẾT NỘI DUNG CÂU HỎI KIỂM TRA

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT GIẢI TÍCH 12A  2017-2018

Chủ đề Hình thức Câu MÔ TẢ

 1, Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

 

TNKQ 1 Nhận biết: Xét tính đơn điệu của hàm số
2 Thông hiểu: Tìm m để hàm số nhất biến đơn điệu trên từng khoảng xác định
3 Vận dụng thấp: Tìm m để hàm số bậc 3 đơn điệu trên tập xác định

 2.Cực trị của hàm số

 

TNKQ 4 Nhận biết: Tìm cực trị của hàm số
5 Thông hiểu: Tìm điều kiện để hàm số đạt cực trị tại một điểm
6 Vận dụng cao: Tìm điều kiện để hàm số không có cực trị

3.Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

TNKQ 7 Nhận biết:  Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
8 Thông hiểu:Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
9 Vận dụng thấp:Tìm điều kiện để hàm số có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất là một giá trị cụ thể.
4.Đường tiệm cận TNKQ 10 Nhận biết:  Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
11 Nhận biết:  Tìm tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
12 Vận dụng thấp: Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số

 

5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

 

TNKQ 13 Nhận biết:  Nhận dạng đồ thị hàm bậc ba
14 Nhận biết:  Nhận dạng đồ thị hàm trùng phương
15 Nhận biết:  Nhận dạng đồ thị hàm nhất biến
16 Thông hiểu: Tìm tọa độ giao điểm hai đồ thị
17 Vận dụng thấp: Bài toán tương giao: tìm m để hai đồ thị cắt nhau.
18
  1. .Vận dụng cao: Bài toán tương giao: tìm m để hai đồ thị cắt nhau thỏa điều kiện cho trước
19 Thông hiểu: Tìm hệ số góc của tiếp tuyến
  20 Thông hiểu: Viết phương trình tiếp tuyến tại giao điểm của đồ thị với trục tung, trục hoành
  21 Vận dụng thấp: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số khi biết phương của tiếp tuyến.
  22 Thông hiểu: Dựa vào đồ thị, định tham số để phương trình  có k nghiệm.
  23 Vận dụng thấp:  định tham số m để phương trình  có k nghiệm.
  24 Vận dụng thấp: Phép biến đổi đồ thị ( đồ thị của hàm số có dấu trị tuyệt đối)
  25 Vận dụng cao:  bài toán thực tế liên quan max,min (cực trị)

 

 

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc