Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Ma trận KT 15 phút, 45 phút 12B môn toán

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Giải tích   12 CƠ BẢN- TUẦN ........- HK I-NĂM 2017-2018

Chủ đề hoặc

mạch kiến thức, kĩ năng

Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi Tổng điểm
1 2 3  
TL TL TL  
Xét chiều biến thiên và tìm cực trị của hàm số

Câu 1

 3,0

     

3,0

Tìm giá trị lớn nhất , giá tri nhỏ nhất  

Câu 2

 4,0

   

4,0

Tìm cực trị của hàm số có chứa căn bậc 2    

Câu 3

3,0

  3,0
  3,0 4,0 3,0   10,0

 

Mô tả chi tiết:

Câu 1. (3 điểm)

             Xét chiều biến thiên và tìm cực trị của hàm số  bậc 3

Câu 2. (4 điểm)    

Tìm giá trị lớn nhất , giá tri nhỏ nhất của hàm đa thức trên một đoạn

Câu 3. (3 điểm)

                 Tìm cực trị của hàm số có chứa căn bậc 2 (dạng đơn giản)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              Trường THPT Bùi Thị Xuân-Đà Lạt

                       MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT  chương I   MÔN:  GIẢI TÍCH 12B

Chủ đề Hình thức Cấp độ tư duy Tổng
NB TH VDT VDC

1, Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

- Nắm vững mối liên hệ giữa tính đồng biến nghịch biến của một hàm số và dấu đạo hàm cấp 1 của nó.

- Biết xét tính đơn điệu của hàm số

- Tìm điều kiện của tham số để hàm số đơn đệu.

TN

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

6 câu TN

(23,5%)

2.Cực trị của hàm số

- Biết các khái niệm điểm cực đại, điểm cực tiểu, điểm cực trị của hàm số.

- Biết các điều kiện đủ để hàm số có cực trị.

-Tìm điều kiện của tham số để hàm số có cực trị, không có cực trị.

- Tìm điều kiện để hàm số đạt cực trị tại một điểm

TN

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 11

5 câu TN

(17,6%)

3.Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

-Biết được khái niệm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một tâp hợp số.

-Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trên một khoảng, một đoạn.

-Tìm điều kiện để hàm số đạt giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhât

TN

Câu 12

Câu 13

Câu 14

Câu 15

 

4 câu TN

(17,6%)

4.Đường tiệm cận

- Khái niệm đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

- Tìm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

 

Câu 16

Câu 17

  Câu 18  

3 câu TN

(11,8%)

5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Nhận dạng đồ thị hàm số  bậc 3, bậc bốn trùng phương ,phân thức hữu tỉ bậc nhất/ bậc nhất.

- Vận dụng đồ thị để giải các bài toán liên quan.

   

Câu 19

Câu 20

Câu 21

Câu 22

Câu 23

Câu 24

Câu 25

7 câu TN

(29,5%)

Cộng  

7 TN

28%

8 TN

32%

7 TN

28%

3TN

12%

25 TN

10,0 điểm

BẢN MÔ TẢ CHI TIẾT NỘI DUNG CÂU HỎI KIỂM TRA

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ - GIẢI TÍCH 12B  2017-2018

Chủ đề Hình thức Câu MÔ TẢ

1, Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

TNKQ 1 Nhận biết: Xét tính đơn điệu của hàm số
2 Nhận biết:Xét tính đơn điệu của hàm số
3 Thông hiểu: Xét tính đơn điệu của hàm số
4 Thông hiểu: Tìm m để hàm số nhất biến đơn điệu trên từng khoảng xác định
5 Vận dụng thấp: Tìm m để hàm số bậc 3 đơn điệu trên tập xác định
6 Vận dụng cao: Tìm m để hàm số đơn điệu trên một tập con của R

 2.Cực trị của hàm số

 

TNKQ 7 Nhận biết: Tìm cực trị của hàm số
8 Nhận biết: Tìm cực trị của hàm số
9 Thông hiểu: Tìm điều kiện để hàm số có cực trị
10 Vận dụng thấp: Tìm điều kiện để hàm số đạt cực trị tại một điểm
11 Vận dụng cao: Tìm điều kiện để hàm số không có cực trị

3.Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

TNKQ 12 Nhận biết:  Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
13 Thông hiểu:Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
14 Thông hiểu: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
15 Vận dụng thấp:Tìm điều kiện để hàm số có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất là một giá trị cụ thể.
4.Đường tiệm cận TNKQ 16 Nhận biết:  Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
17 Nhận biết:  Tìm tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
18 Vận dụng thấp: Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số

 

5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

 

TNKQ 19 Thông hiểu: Nhận dạng đồ thị
20 Thông hiểu: Nhận dạng đồ thị
21 Thông hiểu: Nhận dạng đồ thị
22 Vận dụng thấp: Tìm tọa độ giao điểm hai đồ thị
23 Vận dụng thấp: Bài toán tương giao: tìm m để hai đồ thị cắt nhau.
24 Vận dụng thấp: Viết phương trình tiếp tuyến tại giao điểm của đồ thị với trục tung, trục hoành.
25 Vận dụng cao: tìm m để phương trình có nghiệm

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc