Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Ma trận đề Tin học 12 - HKI

Mức độ

Nội dung

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng cộng
Thấp Cao
Bài 1. Khái niệm cơ sở dữ liệu

- Công việc xử lý thông tin 1 tổ chức

- Biết khái niệm CSDL

Biết HQT CSDL

 - CSDL -          Tìm kiếm

Số câu

Số điểm, tỉ lệ %

2

0.75 = 7.5%

1

0.25 = 2.5%

 1

0.25 = 2.5%

4

1.0 = 10%

Bài 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

- Biết chức năng của hệ quản trị CSDL

- Ngôn ngữ định nghĩa, thao tác dữ liệu

- Các bước xây dựng CSDL

 - Hệ quản trị CSDL

-            - Cập nhật và khai thác dữ liệu

Số câu

Số điểm, tỉ lệ %

5

1.25 = 12.5%

3

0.75 = 7.5%

8

2.0 = 20%

Bài 3. Giới thiệu Micrsoft Access

- Biết 4 đối tượng chính của Access.

- Biết 2 chế độ làm việc với đối tượng.

- Một số thao tác cơ bản (kết thúc, mở CSDL)

 - Phần mở rộng của CSDL

-Tạo CSDL mới 

- Mở CSDL có sẵn

Số câu

Số điểm, tỉ lệ %

4

1.0 = 10%

 1

0.25 = 2.5%

 2

0.5 = 5.0%

7

1.75 = 17.5%

Bài 4. Cấu trúc bảng

- Biết cách tạo và sửa cấu trúc bảng.

- Tính chất trường

- Tính chất trường

 - Chọn kiểu dữ liệu thích hợp

- Chỉ định khóa chính

Số câu

Số điểm, tỉ lệ %

11

2.75 = 27.5%

2

0.5 = 5.0%

4

1.0 = 10%

17

4.25 = 42.5%

BTTH2 - Biết đặt tên trong Access  - Tính chất trường

Số câu

Số điểm, tỉ lệ %

3

0.75 = 7.5%

 1

0.25 = 2.5%

4

1.0 = 10%

Tổng số câu

Số điểm, tỉ lệ %

25

6.25 = 62.5%

8

2.0 = 20%

7

1.75 = 17.5%

40

10 = 100%

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc