Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Đề cương ôn tập Tin học 11 - HKII - Năm học 2018-2019

Nội dung Yêu cầu
TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP
  1. Khái niệm và vai trò của kiểu tệp.
  2. Phân loại tệp.
  3. Các thao tác cơ bản với tệp.
  4. Bản chất của tệp văn bản.
  5. Các bước làm việc với tệp.
  6. Hàm và thủ tục chuẩn để làm việc với têp.
  7. Tạo được chương trình đọc tệp văn bản, ghi tệp.
  8. Đọc hiểu chương trình làm việc với tệp.
  9. Ví dụ làm việc với tệp (Bài 15 & 16 – SGK).
CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI CHƯƠNG TRÌNH CON

1.   Khái niệm chương tình con.

2.   Thủ tục và hàm.

3.   Quan hệ giữa tham số hình thức, tham số thực tế và lời gọi thực hiện chương trình con.

4.   Biến toàn cục, biến cục bộ.

5.   Đọc hiểu các bài tập về chương trình con đã học.

6.   Bài tập: các bài tập đã học, bài tập thực hành 6.

7. Ví dụ về cách viết và sử dụng chưng trình con (Bài 18 – SGK).

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc