Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Ma trận đề Tin học 12 - HKI

Mức độ

Nội dung

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng cộng
Thấp Cao
Bài 1. Khái niệm cơ sở dữ liệu

- Công việc xử lý thông tin 1 tổ chức

- Biết khái niệm CSDL

Biết HQT CSDL

 - CSDL -          Tìm kiếm

Số câu

Số điểm, tỉ lệ %

2

0.75 = 7.5%

1

0.25 = 2.5%

 1

0.25 = 2.5%

4

1.0 = 10%

Bài 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

- Biết chức năng của hệ quản trị CSDL

- Ngôn ngữ định nghĩa, thao tác dữ liệu

- Các bước xây dựng CSDL

 - Hệ quản trị CSDL

-            - Cập nhật và khai thác dữ liệu

Số câu

Số điểm, tỉ lệ %

5

1.25 = 12.5%

3

0.75 = 7.5%

8

2.0 = 20%

Bài 3. Giới thiệu Micrsoft Access

- Biết 4 đối tượng chính của Access.

- Biết 2 chế độ làm việc với đối tượng.

- Một số thao tác cơ bản (kết thúc, mở CSDL)

 - Phần mở rộng của CSDL

-Tạo CSDL mới 

- Mở CSDL có sẵn

Số câu

Số điểm, tỉ lệ %

4

1.0 = 10%

 1

0.25 = 2.5%

 2

0.5 = 5.0%

7

1.75 = 17.5%

Bài 4. Cấu trúc bảng

- Biết cách tạo và sửa cấu trúc bảng.

- Tính chất trường

- Tính chất trường

 - Chọn kiểu dữ liệu thích hợp

- Chỉ định khóa chính

Số câu

Số điểm, tỉ lệ %

11

2.75 = 27.5%

2

0.5 = 5.0%

4

1.0 = 10%

17

4.25 = 42.5%

BTTH2 - Biết đặt tên trong Access  - Tính chất trường

Số câu

Số điểm, tỉ lệ %

3

0.75 = 7.5%

 1

0.25 = 2.5%

4

1.0 = 10%

Tổng số câu

Số điểm, tỉ lệ %

25

6.25 = 62.5%

8

2.0 = 20%

7

1.75 = 17.5%

40

10 = 100%

Đề cương ôn tập môn Tin học 11 - HKI- NH: 2017-2018

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I MÔN TIN HỌC KHỐI 11

Năm học 2017 – 2018

I. Phần lý thuyết:

   Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình

- Khả năng của ngôn ngữ lập trình bậc cao, phân biệt được với ngôn ngữ máy và hợp ngữ.

- Ý nghĩa và nhiệm vụ của chương trình dịch.

- Phân biệt được biên dịch và thông dịch.

Bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình

- Thành phần cơ bản ngôn ngữ lập trình.

- Các khái niệm: tên, tên chuẩn, tên dành riêng, hằng và biến.

- Các qui định về tên, hằng và biến trong một ngôn ngữ lập trình cụ thể.

- Thực hiện được việc đặt tên đúng và nhận biết được tên sai qui định.

Bài 3: Cấu trúc chương trình

   - Cấu trúc chung và các thành phần của một chương trình đơn giản

   Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn

   - Một số kiểu dữ liệu chuẩn: byte, integer, word, longint, real, char, boolean.

   Bài 5: Khai báo biến

- Hiểu cách khai báo biến.

Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

- Các khái niệm: phép toán, biểu thức số học, hàm số học chuẩn, biểu thức quan hệ.

- Hiểu lệnh gán.

Bài 7: Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản

   - Các lệnh vào/ra đơn giản để nhập dữ liệu từ bàn phím hoặc đưa dữ liệu ra màn hình

   Bài 8: Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình.

   - Các bước: soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình.

   Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh

- Câu lệnh rẽ nhánh (dạng thiếu và dạng đủ);

- Câu lệnh ghép;

Bài 10: Cấu trúc lặp

   - Cấu trúc lặp với số lần biết trước, lặp với số lần chưa biết trước;

   Bài 11: Kiểu mảng

- Khái niệm, khai báo và truy cập đến các phần tử của mảng một chiều.

Bài 12: Kiểu xâu

   - Khái niệm xâu (có thể coi xâu là mảng một chiều).

   - Cách khai báo xâu, truy cập phần tử của xâu.

- Một số thủ tục, hàm thông dụng về xâu.

IIPhần bài tập: Đọc hiểu, tìm lỗi chương trình

- Vận dụng các thủ tục vào/ra đơn giản, câu lệnh gán, các biểu thức, phép toán.

- Vận dụng cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp.

- Bài tập xử lý các thao tác đơn giản trên mảng một chiều, xâu.

  Học sinh xem lại các ví dụ, bài tập thầy cô đã sửa, các bài tập thực hành, tham khảo thêm bài tập thuộc sách bài tập.

Tài liệu ôn tập Tin hoc 11 (Chương trình con)

Tài liệu ôn tập Tin hoc 11 Phần 1

Tài liệu ôn tập Tin hoc 11 Phần 2

Đề cương ôn tập Tin học 11 HKII - NH 2016-2017

Nội dung Yêu cầu
TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP
  1. Khái niệm và vai trò của kiểu tệp.
  2. Phân loại tệp.
  3. Các thao tác cơ bản với tệp.
  4. Bản chất của tệp văn bản.
  5. Các bước làm việc với tệp.
  6. Hàm và thủ tục chuẩn để làm việc với têp.
  7. Tạo được chương trình đọc tệp văn bản, ghi tệp.
  8. Đọc hiểu chương trình làm việc với tệp.
  9. Ví dụ làm việc với tệp (Bài 15 & 16 – SGK).
CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI CHƯƠNG TRÌNH CON

1.   Khái niệm chương tình con.

2.   Thủ tục và hàm.

3.   Quan hệ giữa tham số hình thức, tham số thực tế và lời gọi thực hiện chương trình con.

4.   Biến toàn cục, biến cục bộ.

5.   Đọc hiểu các bài tập về chương trình con đã học.

6.   Bài tập: các bài tập đã học, bài tập thực hành 6.

7. Ví dụ về cách viết và sử dụng chưng trình con (Bài 18 – SGK).

Đề cương Tin 11 - HKI

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I MÔN TIN HỌC KHỐI 11

Năm học 2016 – 2017

I. Phần lý thuyết:

   Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình

- Khả năng của ngôn ngữ lập trình bậc cao, phân biệt được với ngôn ngữ máy và hợp ngữ.

- Ý nghĩa và nhiệm vụ của chương trình dịch.

- Phân biệt được biên dịch và thông dịch.

Bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình

- Thành phần cơ bản ngôn ngữ lập trình.

- Các khái niệm: tên, tên chuẩn, tên dành riêng, hằng và biến.

- Các qui định về tên, hằng và biến trong một ngôn ngữ lập trình cụ thể.

- Thực hiện được việc đặt tên đúng và nhận biết được tên sai qui định.

Bài 3: Cấu trúc chương trình

   - Cấu trúc chung và các thành phần của một chương trình đơn giản

   Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn

   - Một số kiểu dữ liệu chuẩn: byte, integer, word, longint, real, char, boolean.

   Bài 5: Khai báo biến

- Hiểu cách khai báo biến.

Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

- Các khái niệm: phép toán, biểu thức số học, hàm số học chuẩn, biểu thức quan hệ.

- Hiểu lệnh gán.

Bài 7: Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản

   - Các lệnh vào/ra đơn giản để nhập dữ liệu từ bàn phím hoặc đưa dữ liệu ra màn hình

   Bài 8: Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình.

   - Các bước: soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình.

   Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh

- Câu lệnh rẽ nhánh (dạng thiếu và dạng đủ);

- Câu lệnh ghép;

Bài 10: Cấu trúc lặp

   - Cấu trúc lặp với số lần biết trước, lặp với số lần chưa biết trước;

   Bài 11: Kiểu mảng

- Khái niệm, khai báo và truy cập đến các phần tử của mảng một chiều.

Bài 12: Kiểu xâu

   - Khái niệm xâu (có thể coi xâu là mảng một chiều).

   - Cách khai báo xâu, truy cập phần tử của xâu.

- Một số thủ tục, hàm thông dụng về xâu.

IIPhần bài tập: Đọc hiểu, tìm lỗi chương trình

- Vận dụng các thủ tục vào/ra đơn giản, câu lệnh gán, các biểu thức, phép toán.

- Vận dụng cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp.

- Bài tập xử lý các thao tác đơn giản trên mảng một chiều, xâu.

  Học sinh xem lại các ví dụ, bài tập thầy cô đã sửa, các bài tập thực hành, tham khảo thêm bài tập thuộc sách bài tập.

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc