Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Đề cương ôn tập môn Tin học 11 - HKI Năm học 2018-2019

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I MÔN TIN HỌC KHỐI 11

Năm học 2018 – 2019

I. Phần lý thuyết:

   Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình

- Khả năng của ngôn ngữ lập trình bậc cao, phân biệt được với ngôn ngữ máy và hợp ngữ.

- Ý nghĩa và nhiệm vụ của chương trình dịch.

- Phân biệt được biên dịch và thông dịch.

Bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình

- Thành phần cơ bản ngôn ngữ lập trình.

- Các khái niệm: tên, tên chuẩn, tên dành riêng, hằng và biến.

- Các qui định về tên, hằng và biến trong một ngôn ngữ lập trình cụ thể.

- Thực hiện được việc đặt tên đúng và nhận biết được tên sai qui định.

Bài 3: Cấu trúc chương trình

   - Cấu trúc chung và các thành phần của một chương trình đơn giản

   Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn

   - Một số kiểu dữ liệu chuẩn: byte, integer, word, longint, real, char, boolean.

   Bài 5: Khai báo biến

- Hiểu cách khai báo biến.

Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

- Các khái niệm: phép toán, biểu thức số học, hàm số học chuẩn, biểu thức quan hệ.

- Hiểu lệnh gán.

Bài 7: Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản

   - Các lệnh vào/ra đơn giản để nhập dữ liệu từ bàn phím hoặc đưa dữ liệu ra màn hình

   Bài 8: Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình.

   - Các bước: soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình.

   Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh

- Câu lệnh rẽ nhánh (dạng thiếu và dạng đủ);

- Câu lệnh ghép;

Bài 10: Cấu trúc lặp

   - Cấu trúc lặp với số lần biết trước, lặp với số lần chưa biết trước;

   Bài 11: Kiểu mảng

- Khái niệm, khai báo và truy cập đến các phần tử của mảng một chiều.

Bài 12: Kiểu xâu

   - Khái niệm xâu (có thể coi xâu là mảng một chiều).

   - Cách khai báo xâu, truy cập phần tử của xâu.

- Một số thủ tục, hàm thông dụng về xâu.

IIPhần bài tập: Đọc hiểu, tìm lỗi chương trình

- Vận dụng các thủ tục vào/ra đơn giản, câu lệnh gán, các biểu thức, phép toán.

- Vận dụng cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp.

- Bài tập xử lý các thao tác đơn giản trên mảng một chiều, xâu.

  Học sinh xem lại các ví dụ, bài tập thầy cô đã sửa, các bài tập thực hành, tham khảo thêm bài tập thuộc sách bài tập.

Đề cương ôn tập môn Tin học 10 - HKI Năm học 2018-2019

NỘI DUNG ÔN TẬP

 Bài học

Nội dung

Bài 1: Tin học và xã hội

- Khái niệm tin học

- Đặc tính và vai trò của máy tính điện tử

Bài 2: Thông tin và dữ liệu

- Khái niệm thông tin và dữ liệu

- Đơn vị đo lượng thông tin

- Các dạng thông tin

- Mã hóa thông tin trong máy tính

- Biểu diễn thông tin trong máy tính (chuyển đổi giữa các hệ đếm, biểu diễn số thực dưới dạng dấu phẩy động)

Bài 3: Giới thiệu về máy tính

- Khái niệm hệ thống tin học

- Sơ đồ cấu trúc của một máy tính

- Chức năng của các thiết bị chính của máy tính

- Nhận biết các thiết bị ra/vào

- Các nguyên lý hoạt động của máy tính

Bài 4: Bài toán và thuật toán

-  Khái niệm bài toán, thuật toán, tính chất của thuật toán

-  Mô tả thuật toán bằng cách liệt kê/sơ đồ khối, mô phỏng thuật toán với bộ dữ liệu đơn giản

-  Hiểu một số thuật toán: Tìm giá trị lớn nhất của một dãy số nguyên, tìm kiếm tuần tự,…

Bài 5: Ngôn ngữ lập trình

 - Ngôn ngữ máy, hợp ngữ, ngôn ngữ bậc cao

Bài 6: Giải bài toán trên máy tính

- Các bước giải bài toán trên máy tính

Bài 7: Phần mềm máy tính

- Phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng

Bài 10: Khái niệm về hệ điều hành

-  Khái niệm hệ điều hành

-  Các chức năng của hệ điều hành

Bài 11: Tệp và quản lý tệp

- Khái niệm tệp, cách đặt tên tệp trong hệ điều hành Windows

- Thư mục

Bài 12: Giao tiếp với hệ điều hành

- Cách làm việc với hệ điều hành

- Ra khỏi hệ thống

Câu hỏi lý thuyết ôn thi Tin hoc văn phòng

Các em tải về tại đây.

Chú ý: tự làm trước khi coi đáp án ở cuối tài liệu.

Chúc các em thi tốt.

Đề cương ôn tập Tin học 11 - HKII - Năm học 2017-2018

Nội dung Yêu cầu
TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP
  1. Khái niệm và vai trò của kiểu tệp.
  2. Phân loại tệp.
  3. Các thao tác cơ bản với tệp.
  4. Bản chất của tệp văn bản.
  5. Các bước làm việc với tệp.
  6. Hàm và thủ tục chuẩn để làm việc với têp.
  7. Tạo được chương trình đọc tệp văn bản, ghi tệp.
  8. Đọc hiểu chương trình làm việc với tệp.
  9. Ví dụ làm việc với tệp (Bài 15 & 16 – SGK).
CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI CHƯƠNG TRÌNH CON

1.   Khái niệm chương tình con.

2.   Thủ tục và hàm.

3.   Quan hệ giữa tham số hình thức, tham số thực tế và lời gọi thực hiện chương trình con.

4.   Biến toàn cục, biến cục bộ.

5.   Đọc hiểu các bài tập về chương trình con đã học.

6.   Bài tập: các bài tập đã học, bài tập thực hành 6.

7. Ví dụ về cách viết và sử dụng chưng trình con (Bài 18 – SGK).

 

Cuộc thi Thanh thiếu niên sáng tạo

Các em xem thông tin về Cuộc thi Thanh thiếu niên sáng tạo  tại đây.

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc