Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

Đề cương ôn tập Tin học 11 - HKII - Năm học 2017-2018

Nội dung Yêu cầu
TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP
  1. Khái niệm và vai trò của kiểu tệp.
  2. Phân loại tệp.
  3. Các thao tác cơ bản với tệp.
  4. Bản chất của tệp văn bản.
  5. Các bước làm việc với tệp.
  6. Hàm và thủ tục chuẩn để làm việc với têp.
  7. Tạo được chương trình đọc tệp văn bản, ghi tệp.
  8. Đọc hiểu chương trình làm việc với tệp.
  9. Ví dụ làm việc với tệp (Bài 15 & 16 – SGK).
CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI CHƯƠNG TRÌNH CON

1.   Khái niệm chương tình con.

2.   Thủ tục và hàm.

3.   Quan hệ giữa tham số hình thức, tham số thực tế và lời gọi thực hiện chương trình con.

4.   Biến toàn cục, biến cục bộ.

5.   Đọc hiểu các bài tập về chương trình con đã học.

6.   Bài tập: các bài tập đã học, bài tập thực hành 6.

7. Ví dụ về cách viết và sử dụng chưng trình con (Bài 18 – SGK).

 

Câu hỏi lý thuyết ôn thi Tin hoc văn phòng

Các em tải về tại đây.

Chú ý: tự làm trước khi coi đáp án ở cuối tài liệu.

Chúc các em thi tốt.

kế hoạch Cuộc thi Tin học trẻ cấp Tỉnh.

Các em theo dõi Kế hoạch và thể lệ cuộc thi Tin học trẻ cấp Tỉnh năm học 2017-2018 tại đây.

Cuộc thi Thanh thiếu niên sáng tạo

Các em xem thông tin về Cuộc thi Thanh thiếu niên sáng tạo  tại đây.

Ma trận đề Tin học 12 - HKI

Mức độ

Nội dung

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng cộng
Thấp Cao
Bài 1. Khái niệm cơ sở dữ liệu

- Công việc xử lý thông tin 1 tổ chức

- Biết khái niệm CSDL

Biết HQT CSDL

 - CSDL -          Tìm kiếm

Số câu

Số điểm, tỉ lệ %

2

0.75 = 7.5%

1

0.25 = 2.5%

 1

0.25 = 2.5%

4

1.0 = 10%

Bài 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

- Biết chức năng của hệ quản trị CSDL

- Ngôn ngữ định nghĩa, thao tác dữ liệu

- Các bước xây dựng CSDL

 - Hệ quản trị CSDL

-            - Cập nhật và khai thác dữ liệu

Số câu

Số điểm, tỉ lệ %

5

1.25 = 12.5%

3

0.75 = 7.5%

8

2.0 = 20%

Bài 3. Giới thiệu Micrsoft Access

- Biết 4 đối tượng chính của Access.

- Biết 2 chế độ làm việc với đối tượng.

- Một số thao tác cơ bản (kết thúc, mở CSDL)

 - Phần mở rộng của CSDL

-Tạo CSDL mới 

- Mở CSDL có sẵn

Số câu

Số điểm, tỉ lệ %

4

1.0 = 10%

 1

0.25 = 2.5%

 2

0.5 = 5.0%

7

1.75 = 17.5%

Bài 4. Cấu trúc bảng

- Biết cách tạo và sửa cấu trúc bảng.

- Tính chất trường

- Tính chất trường

 - Chọn kiểu dữ liệu thích hợp

- Chỉ định khóa chính

Số câu

Số điểm, tỉ lệ %

11

2.75 = 27.5%

2

0.5 = 5.0%

4

1.0 = 10%

17

4.25 = 42.5%

BTTH2 - Biết đặt tên trong Access  - Tính chất trường

Số câu

Số điểm, tỉ lệ %

3

0.75 = 7.5%

 1

0.25 = 2.5%

4

1.0 = 10%

Tổng số câu

Số điểm, tỉ lệ %

25

6.25 = 62.5%

8

2.0 = 20%

7

1.75 = 17.5%

40

10 = 100%

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc