Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

ĐỀ CƯƠNG VÀ MA TRẬN GDCD HKI KHỐI 10

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GDCD CUỐI KỲ I LỚP 10

 

Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng
Thấp Cao
                     
Bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng 1 câu   1 câu           2 câu  
 

0,25đ

 

0,2

         

0.5đ

Bài 3: Sự vận động và phát triển của sự vật và hiện tượng.     1 câu

0,2

    1 câu

0,2

2 câu

0.5đ

Bài 4: Nguồn gốc vận động và phát triển của sự vật và hiện tượng.     1 câu

0,2

    1 câu

0.25đ

2 câu

0.5đ

Bài 5: Cách thức vận động và phát triển của sự vật và hiện tượng. 1 câu

0,2

    1 câu

0,2

    2 câu

0.5đ

Bài 6: Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng. 1 câu

0.25đ

    1 câu

0.25đ

    2 câu

0.5đ

Bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức 2 câu

0.5đ

3 câu

3.5đ

2 câu

0.5đ

3 câu

0.75đ

10 câu

5.25đ

Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triển của xã hội 2 câu

0.5đ

2 câu

0.5đ

3 câu

0.75đ

2 câu

0.5đ

9 câu

Tổng 7 câu   8 câu   7 câu   7 câu   29câu  
 

1.5đ

 

1.75đ

 

2đ

 

4.75đ

  10.0đ

DOWNLOAD ĐỀ CƯƠNG THEO LINK SAU

http://buithixuandalat.edu.vn/index.php/t-i-tai-li-u/file/276-de-cuong-on-tap-hoc-ki-1-gdcd-10-2020-2021

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc