Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

ĐỀ CƯƠNG VÀ MA TRẬN LỊCH SỬ HKI

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I – LỊCH SỬ

Khối 10

            * TỰ LUẬN:

1/ Phát kiến địa lý: nguyên nhân, điều kiện, những chuyến đi tiêu biểu, hệ quả…

2/ Phong trào Văn hóa Phục Hưng: nguyên nhân, nội dung, ý nghĩa lịch sử…

            * TRẮC NGHIỆM:

1/ Quá trình hình thành và phát triển của vương quốc Campuchia, vương quốc Lào.

2/ Sự hình thành các vương quốc phong kiến Tây Âu.

3/ Xã hội phong kiến Tây Âu.

4/ Sự xuất hiện các thành thị trung đại.

5/ Những cuộc phát kiến địa lý: nguyên nhân, những chuyến đi, hệ quả…

6/ Phong trào Văn hóa Phục Hưng: nguyên nhân, nội dung, ý nghĩa lịch sử…

           

Khối 11

* TỰ LUẬN:

1/ Chính sách kinh tế mới: hoàn cảnh, nội dung, kết quả, ý nghĩa…

2/ Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921-1941).

3/ Liên hệ vào tình hình thực tế Việt Nam hiện nay…

            * TRẮC NGHIỆM:

1/ Tình hình nước Nga trước cách mạng 1917.

2/ Cách mạng tháng Hai, cách mạng tháng Mười Nga 1917.

3/ Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga 1917.

4/ Chính sách kinh tế mới.

5/ Sự thành lập liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết.

6/ Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921-1941)

7/ Sự thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống Vecxai-Oasinhtơn.

8/ Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933.

Khối 12

            * SỬ THẾ GIỚI

1/ Hội nghị Ianta, Liên hiệp quốc.

2/ Liên Xô (1945-1970), Liên bang Nga (1991-2000).

3/ Quá trình xây dựng và phát triển của các nước Đông Nam Á.

4/ Sự ra đời và phát triển của tổ chức ASEAN, EU.

5/ Tình hình kinh tế, KHKT, đối ngoại của nước Mĩ (1945-1973), Nhật Bản (1952-1973).

6/ Xu thế hòa hoãn Đông-Tây và chiến tranh lạnh chấm dứt.

7/ Thế giới sau chiến tranh lạnh.

8/ Xu thế toàn cầu hóa.

            * SỬ VIỆT NAM

1/ Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp.

2/ Những chuyển biến trong xã hội Việt Nam qua chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp.

3/ Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc (1917-1924).

4/ Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.

5/ Hội nghị thành lập Đảng CSVN.

6/ Hội nghị lần thứ nhất BCHTW ĐCSVN (10/1930).

7/ Hội nghị BCHTW ĐCSĐD (7/1936), (11/1939), (5/1941).

8/ Diễn biến Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

9/ Nước VNDCCH ra đời.

10/ Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Tám năm 1945.

MA TRẬN ĐỀ THI

THI HỌC KỲ I - LỊCH SỬ - KHỐI 10

Năm học 2020-2021

Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng điểm
Thấp Cao Thấp Cao Thấp Cao
Vương quốc Campuchia 0.5 0.5 0.25 0.25     1.5
Vương quốc Lào 0.5 0.5 0.25 0.25     1.5

Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu

(V-XIV)

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.5
Tâu Âu thời hậu kì trung đại 0.25 0.25 0.25 0.25     1.0
Phát kiến địa lí 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 0.25 2.25
Phong trào Văn hóa Phục hưng 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 0.25 2.25
Điểm 2.5 2.5 1.5 1.5 1.25 0.75 10

 

Câu 1. Phong trào Văn hóa Phục hưng (3 điểm)

-         Nguyên nhân (1đ)

-         Nội dung (1đ)

-         Ý nghĩa (1đ)

Câu 2. Phát kiến địa lí (3 điểm)

     - Nguyên nhân (1đ)

     - Diễn biến (2đ)

     - Hệ quả: (1đ)

MA TRẬN ĐỀ THI

THI HỌC KỲ I - LỊCH SỬ - KHỐI 11

Năm học 2020-2021

Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng điểm
Thấp Cao Thấp Cao Thấp Cao
Tình hình nước Nga trước cách mạng 1917. 0.5 0.5 0.25 0.25     1.5
Cách mạng tháng Hai, cách mạng tháng Mười Nga 1917. 0.5 0.5 0.25 0.25     1.5
Chính sách kinh tế mới 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 2.0
Công cuộc xây dựng CNXH (1921-1941) 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 2.0
Sự thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống Vecxai-Oasinhtơn. 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.5
Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933. 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.5
Điểm 2.5 2.5 1.5 1.5 1.0 1.0 10

Câu 1. Chính sách kinh tế mới: hoàn cảnh, nội dung, kết quả, ý nghĩa…

-         Hoàn cảnh (1đ)

-         Nội dung (1đ)

-         Ý nghĩa (1đ)

Câu 2. Công cuộc xây dựng CNXH từ 1921 đến 1941.(3 điểm)

     - Hoàn cảnh (0.75đ)

     - Thành tựu (1.5đ)

   - Liên hệ thực tế (0.75đ)

MA TRẬN ĐỀ THI

THI HỌC KỲ I - LỊCH SỬ - KHỐI 12

Năm học 2020-2021

Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng điểm
Thấp Cao Thấp Cao Thấp Cao
Trật tự thế giới mới sau 1945 0.25 0.25         0.5
Liên Xô- Đông Âu (1945.2000)     0.25 0.25     0.5
Á-Phi-Mĩ la tinh (1945.2000) 0.25 0.25         0.5
Mĩ-Tây Âu-Nhật Bản (1945.2000)         0.25 0.25 0.5
Quan hệ quốc tế (1945.2000) 0.25 0.25         0.5
Cách mạng KHCN và xu thế toàn cầu hóa 0.25 0.25         0.5
Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp. 0.25 0.25         0.5
Những chuyển biến trong xã hội Việt Nam qua chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp. 0.25 0.25 0.25 0.25     1.0
Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc (1917-1924). 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.5
Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên. 0.25 0.25         0.5
Hội nghị thành lập Đảng CSVN. 0.25 0.25         0.5
Hội nghị lần thứ nhất BCHTW ĐCSVN (10/1930).     0.25 0.25     0.5
Hội nghị BCHTW ĐCSĐD (7/1936), (11/1939), (5/1941).     0.25 0.25     0.5
Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.5
Nước VNDCCH ra đời.         0.25 0.25 0.5
Điểm 2.5 2.5 1.5 1.5 1.0 1.0 10

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc