Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK I ĐỊA LÍ

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I

Môn Địa lí

Khối 10, 11, 12

Năm học : 2020-2021

I-LÝ THUYẾT

1-Khối 10 :

STT Số bài Tên bài Nội dung
1 Bài 20 Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

- Cấu trúc lớp vỏ địa lí

- khái niệm, nguyên nhân, biểu hiện, ‎ nghĩa của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

2 Bài 21 Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

- khái niệm, nguyên nhân, biểu hiện, ‎ nghĩa của quy luật địa đới

- khái niệm, nguyên nhân, biểu hiện, ‎ nghĩa của quy luật địa ô, đai cao

3 Bài 22 Dân số và sự gia tăng dân số

- Dân số và tình hình phát triển dân số

- Tỉ suất sinh, tử, gia tăng tự nhiên, gia tăng cơ học

- Tính dân số gia tăng

4 Bài 23 Cơ cấu dân số

- Cơ cấu dân số theo giới, tuổi, lao động, trình độ văn hóa

- Tính tỉ số giới tính

5 Bài 24 Sự phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa

- Khái niệm, đặc điểm, nhân tố ảnh hưởng tới phân bố dân cư

- Khái niệm, đặc điểm, ảnh hưởng của đô thị hóa

- Tính mật độ dân số

6 Bài 26 Cơ cấu kinh tế

- Các loại nguồn lực và vai trò của chúng

- Khái niệm, các bộ phận của cơ cấu kinh tế

2-Khối 11:

STT Bài Tên bài Nội dung
1 Bài 6 Tiết 1 Tự nhiên Hoa Kì

- Vị trí địa lí và lãnh thổ

- Điều kiện tự nhiên

- Đánh giá điều kiện tự nhiên

2 Bài 6 Tiết 2 Dân cư và quy mô kinh tế Hoa Kì

- Gia tăng dân số

- Thành phần dân cư

- Phân bố dân cư

- Quy mô nền kinh tế

3 Bài 6 Tiết 3 Các ngành kinh tế Hoa Kì

- Ngành dịch vụ

- Ngành công nghiệp

- Ngành nông nghiệp

4 Bài 7 Tiết 1 EU- Liên minh khu vực lớn trên thế giới

- Sự ra đời và phát triển

- Mục đích, thể chế

- Vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới

5 Bài 7 Tiết 2 EU- Liên kết hợp tác cùng phát triển.

- Tự do lưu thông

- Đồng tiền chung Euro

- Hợp tác, liên kết sản xuất và dịch vụ

- Liên kết vùng

2- Khối 12:

STT   Số bài Tên bài
1 Vị trí địa lí và lịch sử phát triển lãnh thổ Bài 2 Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
2 Đặc điểm chung của tự nhiên Bài 6,7 Đất nước nhiều đồi núi
Bài 8 Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển
Bài 9, 10 Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
Bài 11, 12 Thiên nhiên phân hóa đa dạng
3 Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên Bài 14 Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

II. THỰC HÀNH

- Khối 10, 11:

+ Kỹ năng vẽ biểu đồ tròn.

+ Tính mật độ dân số, tính tỉ trọng trong cơ cấu

- Khối 12:

+ Kỹ năng vẽ biểu đồ, nhận xét, giải thích

+ Kỹ năng đọc Atlat

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc