Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GDCD KHỐI 11 HKII 2018-2019

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN GDCD HỌC KỲ II

Năm học 2018 – 2019

Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

- Mục tiêu, phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và môi trường.

- Trách nhiệm của công dân đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

- Vai trò, nhiệm vụ, phương hướng của chính sách giáo dục và đào tạo.

- Vai trò, nhiệm vụ, phương hướng của chính sách khoa học và công nghệ.

- Vai trò, nhiệm vụ, phương hướng của chính sách văn hóa.

- Trách nhiêm của công dân đối với chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa.

Bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh

- Phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh.

- Trách nhiêm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh.

Bài 15: Chính sách đối ngoại

- Vai trò, nhiệm vụ, nguyên tắc, phương hướng của chính sách đối ngoại.

- Trách nhiêm của công dân đối với chính sách đối ngoại.

 

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc