Đối tác chiến lược

chung cư imperia garden

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA LÍ HỌC KÌ II 2018-2019

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

–&—           Tổ: Sử - Địa – GDCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

{˜

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II

Môn Địa lí

Năm học : 2018- 2019

I-LÝ THUYẾT

1-Khối 10 :

STT Số bài Tên bài Nội dung
1 Bài 35 Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

- Cơ cấu ngành dịch vụ

- Vai trò của các ngành dịch vụ

- Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ

2 Bài 36 Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải

- Vai trò của giao thông vận tải

- Đặc điểm của giao thông vận tải

- Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải

3 Bài 37 Địa lí các ngành giao thông vận tải

- Đường sắt

- Đường ôtô

- Đường sông, hồ

-Đường biển

- Đường hàng không

4 Bài 40 Địa lí ngành thương mại

- Khái niệm về thị trường

- Vai trò ngành thương mại

- Đặc điểm của thị trường thế giới

II. Thực hành

- Vẽ biểu đồ tròn.

- Tính cán cân thương mại.

- Tính tổng giá trị xuất nhập khẩu.

- Tính tỷ trọng xuất, nhập khẩu.

2-Khối 11:

STT Bài Tên bài Nội dung
1

Bài 11 Tiết 1

Tự nhiên, dân cư và xã hội

- Vị trí địa lí và lãnh thổ

- Điều kiện tự nhiên

- Đánh giá điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á

- Dân cư và xã hội

2 Bài 11 Tiết 2 Kinh tế

- Cơ cấu kinh tế

- Công nghiệp

- Dịch vụ

- Nông nghiệp

3 Bài 11 Tiết 3 Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

- Mục tiêu và cơ chế hợp tác của ASEAN

- Thành tựu của ASEAN

- Thách thức của ASEAN

- Việt Nam trong quá trình hội nhập ASEAN

Thực hành

- Vẽ biểu đồ cột.

- Tính mật độ dân số

- Tính GDP bình quân đầu người.

- Tính cán cân thương mại.

3- Khối 12:

STT     Số bài Tên bài
  Địa lí dân cư   Bài 17 Lao động và việc làm
Bài 18 Đô thị hóa
2 Địa lí kinh tế   Bài 20 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp Bài 21 Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta
Bài 22 Vấn đề phát triển nông nghiệp
Bài 24 Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp
Bài 25 Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp Bài 26 Cơ cấu ngành công nghiệp
Bài 27 Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm
Bài 28 Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp
Vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ Bài 30 Vấn đề phát triển ngành GTVT và thông tin lien lạc
Bài 31 Vấn đề phát triển thương mại và dịch vụ
Địa lí các vùng kinh tế Bài 32 Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
Bài 33 Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng Sông Hồng
Bài 35 Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Bắc Trung Bộ
Bài 36 Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ
Bài 37 Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên
Bài 39 Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ
Bài 41 Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng Sông Cửu Long
 

II. THỰC HÀNH

+ Kỹ năng vẽ biểu đồ, nhận xét, giải thích

+ Kỹ năng đọc Atlat

Đăng nhập

 dethi xem ngoaikhoa  duhoc